Skip to main content

82 Courses 7 Categories

1 Course categories
View all courses

Modified 23 June 2020

Pharmaceutical Technology

Modified 23 June 2020

Pharmaceutical Chemistry

Modified 23 June 2020

Pharmacognosy
1 Course categories
View all courses

Modified 23 June 2020

Clinical Pharmacy

Modified 23 June 2020

Biopharmacy

Modified 23 June 2020

Social Pharmacy
1 Course categories
View all courses

Modified 23 June 2020

Miscellaneous
ภภน 451 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฎิบัติ 5- ปีการศึกษา 2566
Faculty of Pharmacy
Preview Course

Faculty of Pharmacy

ภภน 451 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฎิบัติ 5- ปีการศึกษา 2566

 ฝึกทักษะการตรวจสอบความถูกต้องของใบสั่งยา และการจ่ายยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ฝึกทักษะการรวบรวมข้อมูลผู้ป่วย ทั้งจากเวชระเบียน และการสัมภาษณ์ผู้ป่วย ประเมินปัญหาและแก้ไขปัญหาการใช้ยาในผู้ป่วยแต่ละราย โดยบูรณาการความรู้ศาสตร์ต่าง ๆ ทางเภสัชศาสตร์ ฝึกทักษะการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยาที่มีช่วงการรักษาแคบแก่ผู้ป่วยแต่ละราย และการให้ข้อมูลยาแก่ประชาชนทั่วไป ผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์

ภภม 702	ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์-ปีการศึกษา 2566
Faculty of Pharmacy
Preview Course

Faculty of Pharmacy

ภภม 702 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์-ปีการศึกษา 2566

วิเคราะห์กรอบแนวคิด คาถาม และสมมติฐานการวิจัยเภสัชภัณฑ์ รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัยเน้นที่การวิจัยเชิงทดลองในการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ชนิดของผลลัพธ์ของการวิจัย การวัดตัวแปรที่เหมาะสมกับสมมุติฐานและรูปแบบการวิจัย การบันทึกและจัดการข้อมูลโดยใช้หลักสถิติที่เหมาะสม ในการประเมินและสรุปผลการวิจัย การวิพากษ์งานวิจัย และเผยแพร่งานวิจัย


Faculty of Pharmacy

2566_PBP471 Pharmaceutical Immunology

เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี  อิมมูโนกลอบุลินส์  คอมพลีเมนต์  การตอบสนองของร่างกาย โรคภูมิแพ้ การแพ้สารเคมี โรคที่เกิดจากออโตอิมมูนและอิมมูนคอมเพลกซ์  เภสัชผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบภูมิคุ้มกัน


ภภน 557 ระบบประกันคุณภาพสถานพยาบาล -ปีการศึกษา 2566
Faculty of Pharmacy
Preview Course

Faculty of Pharmacy

ภภน 557 ระบบประกันคุณภาพสถานพยาบาล -ปีการศึกษา 2566

การศึกษา วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาระบบประกันคุณภาพของโรงพยาบาล และร้านยาตามเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในประเทศไทย เช่น มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ มาตรฐาน Hospital Accreditation (HA) และ Joint Commission International (JCI) วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน และมาตรฐานร้านยาคุณภาพ โดยศึกษาจากกรณีศึกษา

PCP 461 Drug information service - ปีการศึกษา 2566
Faculty of Pharmacy
Preview Course

Faculty of Pharmacy

PCP 461 Drug information service - ปีการศึกษา 2566

การบริการเภสัชสนเทศในแง่กิจกรรมและความสัมพันธ์กับงานบริบาลเภสัชกรรม การประยุกต์แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิในการตอบคำถามเกี่ยวกับยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพและการแพทย์ทางเลือก การวิเคราะห์คำถาม การสืบค้นข้อมูล การประเมิน เอกสารและบทความวิจัยทางการแพทย์ การแพทย์ที่อาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based medicine, EBM) การร่วมกลุ่มวารสาร แนวทางการรักษาและแผ่นข้อเท็จจริง (fact sheets) การพัฒนาและทบทวนตำรับยา รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานบริการเภสัชสนเทศ

ภภน 454  ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 1_ปีการศึกษา 2566
Faculty of Pharmacy
Preview Course

Faculty of Pharmacy

ภภน 454 ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 1_ปีการศึกษา 2566

ปฏิบัติการจากสถานการณ์จำลองการเลือกยา การจัดเตรียมยา การเขียนฉลากยา ตรวจสอบความถูกต้อง การแนะนำการใช้ยาและยาเทคนิคพิเศษ และผลิตภัณฑ์สุขภาพในผู้ป่วย ที่เน้นการพิจารณาสภาวะทางคลินิกโรคหวัด ไอ เจ็บคอ และไข้ และคัดกรองผู้ป่วยเสี่ยงส่งต่อไปยังสถานพยาบาล รวมถึงมีแนวคิดการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยที่รับบริการติดตามดูแลรักษาที่บ้าน (Home pharmaceutical care) โดยคำนึงถึงหลักการเลือกใช้ยาอย่างสมเหตุผล และอภิปรายกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ


ภภน 448 และ ภภน 460 เภสัชกรรมปฏิบัติ_ปีการศึกษา 2566
Faculty of Pharmacy
Preview Course

Faculty of Pharmacy

ภภน 448 และ ภภน 460 เภสัชกรรมปฏิบัติ_ปีการศึกษา 2566

การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และร้านยา โดยสามารถรวบรวมข้อมูลจากผู้ป่วย เวชระเบียนผู้ป่วย แปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลตรวจร่างกายและการวินิจฉัยโรคของแพทย์โดยระบุ แก้ไข/บรรเทา และป้องกันปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยาในผู้ป่วยแต่ละราย มีแนวคิดเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยด้านยา (medication safety system) การทบทวนและประเมินการใช้ยา และการใช้ยาสมเหตุผล

ภภน 453 เภสัชกรรมชุมชน 1_ปีการศึกษา 2566
Faculty of Pharmacy
Preview Course

Faculty of Pharmacy

ภภน 453 เภสัชกรรมชุมชน 1_ปีการศึกษา 2566

กระบวนการเลือกและแนะนำการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในผู้ป่วย ที่เน้นการพิจารณาสภาวะทางคลินิกในโรคพื้นฐาน แนวทางการเลือก การคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงส่งต่อไปยังสถานพยาบาล การจัดเตรียม ตรวจสอบความถูกต้อง ส่งมอบ และติดตามการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งในร้านยา โรงพยาบาล และสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิ รวมถึงผู้ป่วยที่รับบริการติดตามดูแลรักษาที่บ้าน (Home pharmaceutical care) โดยคำนึงถึงหลักการเลือกใช้ยาอย่างสมเหตุผล และมีแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ


Pharmacy Extra-Education Program
Faculty of Pharmacy
Preview Course

Faculty of Pharmacy

Pharmacy Extra-Education Program

รวบรวมคลิปความรู้พื้นฐานและทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์

Faculty of Pharmacy

ภภน 647 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิก 11: การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยไปกลับ (ปีการศึกษา 2566)

           การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อให้เกิดความสามารถเฉพาะในการดูแลการใช้ยาแก่ผู้ป่วยนอก การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาในผู้ป่วยเรื้อรัง การใช้ยาที่มีช่วงการรักษาแคบ การใช้ยาที่มีเทคนิคพิเศษ  เน้นการประยุกต์หลักการ เหตุผลทางเภสัชบำบัด และการประเมินวรรณกรรมทางคลินิก ในการแก้ไขปัญหาการใช้ยาในทางอายุรกรรม ฝึกการทำงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ โดยเน้นการดูแลการใช้ยา เพื่อสนับสนุนการบริการสุขภาพแบบองค์รวม


ภภน 644 โครงงานวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม  2 (รหัส 60)
Faculty of Pharmacy
Preview Course

Faculty of Pharmacy

ภภน 644 โครงงานวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 2 (รหัส 60)

ภภน 644 โครงงานวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 2

โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ต่อเนื่องจากวิชาโครงงานวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 1


ภภน 352 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฏิบัติ 4 ปี 2565
Faculty of Pharmacy
Preview Course

Faculty of Pharmacy

ภภน 352 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฏิบัติ 4 ปี 2565

บูรณาการความรู้ทางเภสัชวิทยา เทคโนโลยีเภสัชกรรม เภสัชเคมี เภสัชจลนศาสตร์ สมุนไพร จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายยามาประยุกต์ในผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป อภิปรายกรณีศึกษายาความดันโลหิตสูง ยาปฏิชีวนะ และการประเมินอาการไม่พึงประสงค์ มีทัศนคติที่ดีต่อการมีปฏิสัมพันธ์และความรับผิดชอบของเภสัชกรต่อบุคคลอื่น ผู้ป่วย ญาติ บุคลากรทางการแพทย์อื่น


ภภน 555 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่ใช้ยาเตรียมปราศจากเชื้อ ปี 2565
Faculty of Pharmacy
Preview Course

Faculty of Pharmacy

ภภน 555 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่ใช้ยาเตรียมปราศจากเชื้อ ปี 2565

          ศึกษาวิธีเตรียมน้ำยาผสมที่ให้ทางหลอดเลือดดำ (IV admixture) ยามะเร็ง (Cytotoxic chemotherapy) และสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ (parenteral nutrition) สำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย เพื่อให้น้ำยาผสมและสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำมีความคงสภาพ สามารถคำนวณปริมาณสารอาหาร และแร่ธาตุ ตามสภาพของผู้ป่วย และความต้องการทางการแพทย์ ศึกษาปัญหาในการเตรียมน้ำยาผสมที่ให้ทางหลอดเลือดดำ โดยเฉพาะความคงสภาพและอันตรกิริยาระหว่างยา ในผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดำจะศึกษาครอบคลุมถึงปัญหาที่เกี่ยวกับการเลือกตัวยา รูปแบบยา และวิธีการให้ยาที่เหมาะสมเมื่อผู้ป่วยต้องใช้ยา เพื่อให้ได้ประโยชน์และมีความปลอดภัยจากยาสูงสุด


ภภน 561 ยาเตรียมปราศจากเชื้อสำหรับเภสัชกรรมปฏิบัติ
Faculty of Pharmacy
Preview Course

Faculty of Pharmacy

ภภน 561 ยาเตรียมปราศจากเชื้อสำหรับเภสัชกรรมปฏิบัติ

วิธีเตรียมน้ำยาผสมที่ให้ทางหลอดเลือดดำ (IV admixture) และยาเคมีบำบัด (Cytotoxic chemotherapy) สำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย โดยน้ำยาผสมที่ให้ทางหลอดเลือดดำและยาเคมีบำบัดมีความคงสภาพเหมาะสมกับสภาพของผู้ป่วย และความต้องการทางการแพทย์ และวิเคราะห์ปัญหาในการเตรียมน้ำยาผสมที่ให้ทางหลอดเลือดดำและยาเคมีบำบัด โดยเฉพาะความคงสภาพ ความเข้ากันได้ของยาเตรียม วิธีการให้ยา อันตรกิริยาระหว่างยา ภาวะแทรกซ้อน จากการให้ยาและการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยา


Faculty of Pharmacy

PCP 452 Pharmacy Practice Clerkship 6-ปีการศึกษา 2565

จ่ายยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และให้คำปรึกษาด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประเมินปัญหาและแก้ไขปัญหาการใช้ยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือในผู้สูงอายุแต่ละราย ประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากยา โดยบูรณาการความรู้ศาสตร์ต่าง ๆ ในทางเภสัชศาสตร์ การทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ


PMD 507 English for Pharmacy Profession 3 ปีการศึกษา 2565
Faculty of Pharmacy
Preview Course

Faculty of Pharmacy

PMD 507 English for Pharmacy Profession 3 ปีการศึกษา 2565

Continuation of English for Pharmacy Profession 2. This course focuses on writing, reading and speaking English language skills. Students are introduced to scientific writing, publication and presentation, i.e. writing and/or preparation of an abstract, manuscript, research report, oral presentation; as well as the preparation of own curriculum vitae and job application letter. Group and individual assignments include reading, discussion and interpretation of selected research articles, writing an abstract of own undergraduate senior project, preparation of a curriculum vitae (CV), and role-play job interview.


ภภน 455_ปี 2565 เภสัชกรรมชุมชน 2
Faculty of Pharmacy
Preview Course

Faculty of Pharmacy

ภภน 455_ปี 2565 เภสัชกรรมชุมชน 2

การเลือก การจัดเตรียม ตรวจสอบความถูกต้อง ส่งมอบ การให้คำปรึกษาและติดตามผลการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำหรับโรคที่พบบ่อยในร้านยา และสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิ รวมถึงในผู้ป่วยที่รับบริการติดตามดูแลรักษาที่บ้าน (home pharmaceutical care) โดยประยุกต์ความรู้ทางพยาธิสรีรวิทยา เภสัชวิทยา และศาสตร์ต่างๆ ทางเภสัชกรรม มาใช้ในการดูแลสุขภาพผู้รับบริการ โดยคำนึงถึงหลักการเลือกใช้ยาอย่างเหมาะสม และมีแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ