ภสก 616-617-619 การฝึกปฏิบัติงานการวิจัยทางคลินิก-2567

ภสก 616-617-619 การฝึกปฏิบัติงานการวิจัยทางคลินิก-2567

การฝึกปฏิบัติเพื่อให้นิสิตมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการประสานงานการวิจัยทางคลินิก สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัย ชีวสถิติ การบริหารจัดการ การสื่อสาร ตลอดจนการจัดการข้อมูล เพื่อใช้ในการออกแบบและควบคุมคุณภาพงานวิจัยทางคลินิก การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยให้เป็นไปตามการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ตามแนวทางของ ICH รวมทั้งกฎระเบียบและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย และสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงาน การติดตามและการกำกับดูแลการวิจัยทางคลินิกได้