Skip to main content

4 Courses 1 Categories

Modified 23 June 2020

_archives
PPG 241 Pharmacognosy (2566)
Pharmacognosy
Preview Course

Pharmacognosy

PPG 241 Pharmacognosy (2566)

ภภว 241 เภสัชเวท

การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสมุนไพรโดยอาศัยสัณฐาน จุลทรรศนลักษณะและพฤกษานุกรมวิธานของสมุนไพร สารสำคัญที่มีในสมุนไพร โครงสร้างทางเคมี วิถีชีวสังเคราะห์ ข้อบ่งใช้ วิธีการใช้ประโยชน์ และข้อควรระวังในการใช้สมุนไพร เน้นตัวอย่างสมุนไพรที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐานและยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ


ภภว242 ปฏิบัติการเภสัชเวท (2566) สำหรับนิสิต65
Pharmacognosy
Preview Course

Pharmacognosy

ภภว242 ปฏิบัติการเภสัชเวท (2566) สำหรับนิสิต65

การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสมุนไพรโดยอาศัยสัณฐาน จุลทรรศนลักษณะและพฤกษานุกรมวิธานของสมุนไพร สารสำคัญที่มีในสมุนไพร โครงสร้างทางเคมี วิถีชีวสังเคราะห์ ข้อบ่งใช้ วิธีการใช้ประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้สมุนไพร เน้นตัวอย่างสมุนไพรที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐานและยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ


PPG342 Pharmacognosy in Pharmacy II (2566)
Pharmacognosy
Preview Course

Pharmacognosy

PPG342 Pharmacognosy in Pharmacy II (2566)

          อธิบายทฤษฏีเภสัชกรรมแผนไทยและการใช้สมุนไพรในการป้องกันและรักษาโรค

          จำแนกประเภทของผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรตามกฏหมาย

          แนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างปลอดภัยได้

          อธิบายการใช้สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติได้เพื่อการดูแลสุขภาพเบื้องต้นในร้านยา

          แนะนำอาการไม่พึงประสงค์และอันตรกิริยาของยาและสมุนไพรที่มีจำหน่ายในร้านยา


PPG 242 Laboratory Pharmacognosy (2566)
Pharmacognosy
Preview Course

Pharmacognosy

PPG 242 Laboratory Pharmacognosy (2566)

คำอธิบายรายวิชา

การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสมุนไพรโดยอาศัยสัณฐาน จุลทรรศนลักษณะและพฤกษานุกรมวิธานของสมุนไพร สารสำคัญที่มีในสมุนไพร โครงสร้างทางเคมี วิถีชีวสังเคราะห์ ข้อบ่งใช้ วิธีการใช้ประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้สมุนไพร เน้นตัวอย่างสมุนไพรที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐานและสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ