Announcement

Nee
Welcome to SWU Online Courses: Moodle
by Chaiwat Changklueng - Wednesday, 13 December 2017, 1:01 PM
 

ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (มูเดิ้ล) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระบบนี้สำหรับคณาจารย์หรือหน่วยงานที่ต้องการสร้างหลักสูตรออนไลน์ในการเรียนการสอน การอบรม เพื่อพัฒนานิสิตหรือบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีความรู้และทักษะด้าน ICT   และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันได้อย่างเห...

Read the rest of this topic
(134 words)