Announcement

Picture of Admin User
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
by Admin User - Thursday, 9 January 2020, 1:14 PM
 
แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
โดยข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสำรวจ จะนำมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป