Skip to main content

52 Courses 1 Categories

15 Courses
View all courses

Modified 23 June 2020

_archives
ภภน 463 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ
Clinical Pharmacy
Preview Course

Clinical Pharmacy

ภภน 463 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ

ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติในแง่ความหมายของการวิจัย ประเภทการวิจัย ขั้นตอน ของการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยเชิงพรรณนาแบบการ สำรวจและการออกแบบสอบถาม การวิจัยเชิงความสัมพันธ์และเชิงทดลอง การคำนวณขนาด ตัวอย่างของงานวิจัย การเขียนโครงร่างงานวิจัยและการนำเสนอ สถิติเชิงพรรณนาและอนุมาน เพื่อทดสอบสมมุติฐานทางสถิติและการประมาณค่าในประชากร รวมทั้งโปรแกรมที่ใช้ในการ วิเคราะห์ทางสถิติ การเขียนรายงานการวิจัยโดยใช้บทความที่เกี่ยวข้องและการฝึกปฏิบัติจริง

ภภน 553 การบริบาลทางเภสัชกรรมโดยการตรวจติดตามระดับยา_2566/2
Clinical Pharmacy
Preview Course

Clinical Pharmacy

ภภน 553 การบริบาลทางเภสัชกรรมโดยการตรวจติดตามระดับยา_2566/2

การศึกษาเภสัชบำบัดสำหรับยาที่มีช่วงการรักษาแคบ (digoxin, theophylline และ aminoglycosides) เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริบาลทางเภสัชกรรม โดยศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยาเหล่านี้ในผู้ป่วยที่มีสภาวะทางพยาธิสรีรวิทยาต่าง ๆ กัน โดยการปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อให้ได้ผลรักษาและความปลอดภัยสูงสุด ใช้กรณีศึกษาและการประเมินวรรณกรรมทางคลินิก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานบริบาลทางเภสัชกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภภน 456 ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 2
Clinical Pharmacy
Preview Course

Clinical Pharmacy

ภภน 456 ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 2

ปฏิบัติการจากสถานการณ์จำลองเกี่ยวกับการเลือก การจัดเตรียม ตรวจสอบความถูกต้อง ส่งมอบ การให้คำปรึกษาและติดตามผลการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำหรับโรคที่พบบ่อยในร้านยาและสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิ รวมถึงในผู้ป่วยที่รับบริการติดตามดูแลรักษาที่บ้าน (Home pharmaceutical care) ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา การนำความรู้ด้านชีวเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยีเภสัชกรรมของผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพมาบูรณาการเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาวะของผู้ป่วย และอภิปรายกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ


ภภน 458_2566 เภสัชบำบัด 2
Clinical Pharmacy
Preview Course

Clinical Pharmacy

ภภน 458_2566 เภสัชบำบัด 2

การใช้ยาและแนวทางการรักษาที่เหมาะสมกับภาวะโรคเกี่ยวกับตับ โรคผิวหนัง โรคทางระบบประสาทเบื้องต้น โรคทางระบบเลือด โรคไตเรื้อรัง และการใช้ยาทางจิตเวชเบื้องต้น โดยการค้นหา แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยา และการให้คำปรึกษาด้านยา ซึ่งศึกษาจากกรณีศึกษา และเน้นการบูรณาการความรู้ทางเภสัชวิทยา เคมีของยา และผลิตภัณฑ์ยา สำหรับเลือกยาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย โดยคำนึงถึงการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างสมเหตุผล

ภภน 532_2566
Clinical Pharmacy
Preview Course

Clinical Pharmacy

ภภน 532_2566

ภภน 551 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฏิบัติ 7 ปีการศึกษา 2566
Clinical Pharmacy
Preview Course

Clinical Pharmacy

ภภน 551 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฏิบัติ 7 ปีการศึกษา 2566

การปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมร่วมกับทีมบุคคลากรสาธารณสุข ณ สถานพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึก ครอบคลุมกิจกรรมที่เป็นองค์ประกอบของงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านหลักคือ การดูแลผู้ป่วยไปกลับและผู้ป่วยใน รวมทั้งกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วย และการดูแลผู้ป่วยในร้านยา ภายใต้การควบคุมดูแลของเภสัชกรแหล่งฝึกหรือคณาจารย์ โดยฝึกปฏิบัติ การปฏิบัติที่ดีด้านการจ่ายยาและการส่งมอบยาให้แก่ผู้ป่วย การให้คำปรึกษาแนะนำด้านยาแก่ผู้ป่วยเฉพาะราย ติดตามผลการรักษาด้วยยาในด้านประสิทธิผลและความปลอดภัย  เสนอแนะการแก้ไขและป้องกันปัญหาด้านยาแก่ผู้ป่วยและผู้ให้การรักษา การนำเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วย การประเมินวรรณกรรมทางคลินิก และการตอบคำถามด้านยาแก่บุคลากรทางการแพทย์

ภภน 351 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฏิบัติ 3 ปี 2566
Clinical Pharmacy
Preview Course

Clinical Pharmacy

ภภน 351 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฏิบัติ 3 ปี 2566

บูรณาการความรู้ทางเภสัชวิทยา เทคโนโลยีเภสัชกรรม เภสัชเคมี เภสัชจลนศาสตร์ สมุนไพร จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายยามาประยุกต์ในผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป อภิปรายกรณีศึกษายาระบบทางเดินอาหาร ยาจิตเวช ยาระบบประสาท ยาบรรเทาอาการปวด และยารูปแบบแผ่นแปะ อธิบายกิจกรรมในกระบวนการทำงานในเภสัชกรรมปฏิบัติ มีทัศนคติที่ดีต่อการมีปฏิสัมพันธ์และความรับผิดชอบของเภสัชกรต่อบุคคลอื่น ผู้ป่วย ญาติ บุคลากรทางการแพทย์อื่น

 


ภภน 457 เภสัชบำบัด 1 ปีการศึกษา 2566
Clinical Pharmacy
Preview Course

Clinical Pharmacy

ภภน 457 เภสัชบำบัด 1 ปีการศึกษา 2566

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รายวิชานี้เป็นการศึกษาการใช้ยาและแนวทางการรักษาที่เหมาะสมกับภาวะโรคเรื้อรังทางอายุรกรรมต่างๆ เช่น โรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคทางระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อในระบบหายใจและทางเดินปัสสาวะ โดยการค้นหา แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยา และการให้คำปรึกษาด้านยา ซึ่งศึกษาจากกรณีศึกษา และเน้นการบูรณาการความรู้ทางเภสัชวิทยา เคมีของยา และผลิตภัณฑ์ยา สำหรับเลือกยาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย โดยคำนึงถึงการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างสมเหตุผล

ภภน 556 การตรวจติดตามระดับยาเพื่อการรักษา_2566
Clinical Pharmacy
Preview Course

Clinical Pharmacy

ภภน 556 การตรวจติดตามระดับยาเพื่อการรักษา_2566

ยาที่มีช่วงการรักษาแคบ รวมทั้งยา aminoglycosides, digoxin, theophylline, vancomycin และยากดภูมิคุ้มกัน โดยศึกษาเภสัช จลนศาสตร์ของยาเหล่านี้ในผู้ป่วยที่มีสภาวะทางพยาธิสรีรวิทยาต่างๆ กัน และการปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ส าหรับ ผลรักษาและความปลอดภัยสูงสุด ใช้กรณีศึกษาส าหรับส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการและประยุกต์ในงานบริบาลทางเภสัชกรรมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ภภน 459 เภสัชจลนศาสตร์คลินิก_ภภน 449_2566
Clinical Pharmacy
Preview Course

Clinical Pharmacy

ภภน 459 เภสัชจลนศาสตร์คลินิก_ภภน 449_2566

หลักการใช้ยาให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด โดยประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับสมบัติทางฟิสิกส์เคมีของยา รูปแบบของยาเตรียมต่างๆ และวิธีการให้ยา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูดซึม การกระจาย การเปลี่ยนแปลงสภาพและการขจัดยา การ ค านวณค่าชี้วัดทางจลนศาสตร์ของยา แล้วน ามาพิจารณาร่วมกับพยาธิภาวะของคนไข้ส าหรับค านวณปรับขนาด รูปแบบหรือวิธีให้ยา ที่เหมาะสม การทดสอบชีวสมมูลย์ และชีววัตถุคล้ายคลึง กรณีศึกษาจากบทความผลการศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์และทางคลินิกที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงการศึกษาทางชีววัตถุ

ภภน 553 เภสัชบำบัด 3_ปีการศึกษา 2566
Clinical Pharmacy
Preview Course

Clinical Pharmacy

ภภน 553 เภสัชบำบัด 3_ปีการศึกษา 2566

การใช้ยาและแนวทางการรักษาที่เหมาะสมกับภาวะโรคต่างๆ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โรคทางจิตเวชและประสาทวิทยา โรคในผู้ป่วยเด็ก และสตรีมีครรภ์โดยพิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การค้นหา แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยา และการให้คำปรึกษาด้านยา โดยศึกษาจากกรณีศึกษา และเน้นการบูรณาการความรู้ทางเภสัชวิทยา เคมีของยา และผลิตภัณฑ์ยา โดยนำมาใช้ในการเลือกยาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย และคำนึงถึงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล    

ภภน 560 โครงงานวิจัยทางเภสัชกรรมปฏิบัติ ปี 2566
Clinical Pharmacy
Preview Course

Clinical Pharmacy

ภภน 560 โครงงานวิจัยทางเภสัชกรรมปฏิบัติ ปี 2566

โครงงานวิจัยทางเภสัชกรรมปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย การใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ โรคและ สุขภาพ การบริการทางเภสัชกรรมและการดูแลผู้ป่วย การศึกษาเภสัชศาสตร์ รวมทั้งกฎระเบียบและแนวทาง ปฏิบัติที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล ร้านยา สถานพยาบาลอื่นๆ หรือสถาบันการศึกษา มีการประยุกต์ใช้ความรู้จาก วิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ การทบทวนวรรณกรรม การเสนอโครงร่างงานวิจัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ การดำเนินงานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยและการสอบป้องกันโครงงานวิจัย


Clinical Pharmacy

ภภน649_การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิก 13 ปีการศึกษา 2/2566

เลือกหนึ่งสาขาจากงานบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะทางดังต่อไปนี้ โดยการฝึกปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติตามคู่มือของการฝึกงานตามสาขาที่นิสิตเลือกฝึกปฏิบัติงาน

1. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเด็ก (Pediatric Pharmaceutical Care)

2. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง (Oncology Pharmaceutical Care)

3. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไต (Nephrology Pharmaceutical Care)

4. การบริบาลทางเภสัชกรรมโดยการตรวจติดตามระดับยาในเลือด (Therapeutic Drug Monitoring in Pharmaceutical care)

5. เภสัชสนเทศในการบริบาลทางเภสัชกรรม (Drug Information in Pharmaceutical Care)/ De Montfort University

6. โภชนคลินิก (Clinical Nutrition)

7. การบริบาลทางเภสัชกรรมปฐมภูมิ (Home Heath Care)

8. การประเมินปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากยา (Adverse Drug Reaction)


ภภน 646_2566_การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิก 10: การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเฉียบพลัน
Clinical Pharmacy
Preview Course

Clinical Pharmacy

ภภน 646_2566_การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิก 10: การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเฉียบพลัน

การฝึกปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความสำคัญของการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยใน และสามารถบรูณาการองค์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานบริบาลทางเภสัชกรรมมาใช้ในการดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยอายุรกรรม ที่เข้าพักรักษาตัว ในโรงพยาบาลได้ โดยเน้น การใช้หลักการและเหตุผล เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการใช้ยา ในทางอายุรกรรม รวมทั้งสามารถทำงานร่วมกับ บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อสนับสนุนการบริการสุขภาพแบบองค์รวมได้

ภภน 648 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิก 12 _ปีการศึกษา 2566
Clinical Pharmacy
Preview Course

Clinical Pharmacy

ภภน 648 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิก 12 _ปีการศึกษา 2566

การฝึกปฏิบัติงานที่เน้นทักษะเฉพาะในการเตรียมยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย ทั้งยาเตรียมเฉพาะรายทั่วไป (extemporaneous preparations) ยาเคมีบำบัด (chemotherapy) ยาเตรียมปราศจากเชื้อ (intravenous admixture) และ สารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ (total parenteral nutrition) โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ


ภภน 456 ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 2 ปีการศึกษา 2/2565
Clinical Pharmacy
Preview Course

Clinical Pharmacy

ภภน 456 ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 2 ปีการศึกษา 2/2565

รายวิชานี้เป็นปฏิบัติการจากสถานการณ์จําลองเกี่ยวกับการเลือก การจัดเตรียม ตรวจสอบความถูกต้อง ส่งมอบ การให้คําปรึกษาและติดตามผลการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สําหรับโรคที่พบบ่อยในร้านยาและสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิ รวมถึงในผู้ป่วยที่รับบริการติดตามดูแลรักษาที่บ้าน (Home pharmaceutical care) ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา การนําความรู้ด้านชีวเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยีเภสัชกรรมของผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพมาบูรณาการเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาวะของผู้ป่วย และอภิปรายกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ

PCP 463 Research methodology and statistics_2565
Clinical Pharmacy
Preview Course

Clinical Pharmacy

PCP 463 Research methodology and statistics_2565

ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติในแง่ความหมายของการวิจัย ประเภทการวิจัย ขั้นตอน ของการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยเชิงพรรณนาแบบการ สำรวจและการออกแบบสอบถาม การวิจัยเชิงความสัมพันธ์และเชิงทดลอง การคำนวณขนาด ตัวอย่างของงานวิจัย การเขียนโครงร่างงานวิจัยและการนำเสนอ สถิติเชิงพรรณนาและอนุมาน เพื่อทดสอบสมมุติฐานทางสถิติและการประมาณค่าในประชากร รวมทั้งโปรแกรมที่ใช้ในการ วิเคราะห์ทางสถิติ การเขียนรายงานการวิจัยโดยใช้บทความที่เกี่ยวข้องและการฝึกปฏิบัติจริง


ภภน553_2565 Therapeutic Drug Monitoring
Clinical Pharmacy
Preview Course

Clinical Pharmacy

ภภน553_2565 Therapeutic Drug Monitoring

การศึกษาเภสัชบ าบัดส าหรับยาที่มีช่วงการรักษาแคบ (digoxin, theophylline และ aminoglycosides) เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ใน

การบริบาลทางเภสัชกรรม โดยศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยาเหล่านี้ในผู้ป่วยที่มีสภาวะทางพยาธิสรีรวิทยาต่าง ๆ กัน โดยการปรับ

ขนาดยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อให้ได้ผลรักษาและความปลอดภัยสูงสุด ใช้กรณีศึกษาและการประเมินวรรณกรรมทาง

คลินิก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในงานบริบาลทางเภสัชกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภภน 458_2565 เภสัชบำบัด 2
Clinical Pharmacy
Preview Course

Clinical Pharmacy

ภภน 458_2565 เภสัชบำบัด 2

การใช้ยาและแนวทางการรักษาที่เหมาะสมกับภาวะโรคเกี่ยวกับตับ โรคผิวหนัง โรคทางระบบประสาทเบื้องต้น โรคทางระบบเลือด โรคไตเรื้อรัง และการใช้ยาทางจิตเวชเบื้องต้น โดยการค้นหา แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยา และการให้คำปรึกษาด้านยา ซึ่งศึกษาจากกรณีศึกษา และเน้นการบูรณาการความรู้ทางเภสัชวิทยา เคมีของยา และผลิตภัณฑ์ยา สำหรับเลือกยาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย โดยคำนึงถึงการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างสมเหตุผล