Skip to main content

17 Courses 6 Categories

Modified 2 September 2020

Department Of Physical Education

ภาควิชาพลศึกษา

Modified 2 September 2020

Department Of Health Education

ภาควิชาสุขศึกษา

Modified 2 September 2020

Recreation Education

ภาควิชาสันทนาการ

6 Courses
View all courses

Modified 2 September 2020

Department Of Sport Science

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

10 Courses
View all courses

Modified 2 September 2020

Public Health

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

Modified 2 September 2020

Sport Center

ศูนย์กีฬาสิรินธร

Health Education
Faculty of Physical Education
Preview Course

Faculty of Physical Education

Health Education

  แนวคิดและหลักการเหล่านี้จะทำให้ผลิตภัณฑ์และการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และการใช้งานที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค กฎหมายและข้อบังคับที่จะต้องใช้กับผู้บริโภค


SWU133 Jogging
Faculty of Physical Education
Preview Course

Faculty of Physical Education

SWU133 Jogging

(TA: TATCHAI NUSSAYA)

SWU 131 Social Dance 1/64 (Dr.Sumonratree Nimnatipun)
Faculty of Physical Education
Preview Course

Faculty of Physical Education

SWU 131 Social Dance 1/64 (Dr.Sumonratree Nimnatipun)

เรียนรู้ทักษะเบื้องต้นของการเต้นลีลาศ เพื่อสุขภาพเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และบุคลิกภาพตลอดจนมารยาท ในการลีลาศที่เหมาะสม

SWU131 SOCIAL DANCE (Dr.Sumonratree Nimnatipun)
Faculty of Physical Education
Preview Course

Faculty of Physical Education

SWU131 SOCIAL DANCE (Dr.Sumonratree Nimnatipun)

เรียนรู้ทักษะเบื้องต้นของการเต้นลีลาศ
เพื่อสุขภาพ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
และบุคลิกภาพ
ตลอดจนมารยาท
ในการลีลาศที่เหมาะสม

Faculty of Physical Education

SWU139 Weight Training 2/2563

เทคนิคการออกกำลังกายแบบใช้เครื่องมือช่วย หลักการปฏิบัติ การฝึกโดยการใช้น้ำหนักและการประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการศึกษาเทคนิคการฝึกโดยการใช้น้ำหนักเพื่อสุขภาพ


Faculty of Physical Education

SWU132 PERSONAL FITNESS (2/2563)

หลักการพื้นฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรง ความเร็ว ความอดทน และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการทำงานของระบบการไหลเวียนโลหิต

 


SWU133 Jogging for Health (2/63)
Faculty of Physical Education
Preview Course

Faculty of Physical Education

SWU133 Jogging for Health (2/63)

SWU136 Badminton
Faculty of Physical Education
Preview Course

Faculty of Physical Education

SWU136 Badminton

เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในกีฬาแบดมินตัน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายในกีฬาแบดมินตัน ศึกษาหลักการและวิธีการเล่น กฎ กติกาการแข่งขันเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการเล่นแบดมินตันเพื่อสุขภาพ


PET441 Social dance
Faculty of Physical Education
Preview Course

Faculty of Physical Education

PET441 Social dance

ศึกษาประวัติความเป็นมา ประโยชน์ คุณค่า ทักษะและเทคนิคของการเต้นลีลาศเพื่อสังคม การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และการจัดการเรียนการสอนลีลาศขั้นพื้นฐาน

SWU131 ลีลาศ (2/2563)
Faculty of Physical Education
Preview Course

Faculty of Physical Education

SWU131 ลีลาศ (2/2563)

เรียนรู้ทักษะเบื้องต้นของการเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพ เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและบุคลิกภาพ ตลอดจนมารยาทในการลีลาศที่เหมาะสม


Sport Philosophy and Olympism
Faculty of Physical Education
Preview Course

Faculty of Physical Education

Sport Philosophy and Olympism

Faculty of Physical Education

Olympism

PEC403: PROFESSIONAL ENGLISH III
Faculty of Physical Education
Preview Course

Faculty of Physical Education

PEC403: PROFESSIONAL ENGLISH III

Professional English III 

Faculty of Physical Education

SWU139 Weight Training

Faculty of Physical Education

SWU132 Personal Fitness

Faculty of Physical Education

SWU133 Jogging for Health

Faculty of Physical Education

HEB 201

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษ๓ีทางจิตวิทยา โครงสร้างและการทำงานของจิต การเรียนรู้ การรับรู้ แรงจูงใจ ความเชื่อ เจคคติ

รวมถึงจิตวิทยาพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ การนำองค์ความรู้ทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ