สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการเป็นผู้นำการกีฬา ครูฝึกส่วนบุคคล การออกกำลังกาย ฝึกอ่านสิงพิมพ์ ตำราวารสาร บทความวิจัย ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมทักษะกลไกล การเคลื่อนไหว ของช่วงวัยต่างๆ 

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษ๓ีทางจิตวิทยา โครงสร้างและการทำงานของจิต การเรียนรู้ การรับรู้ แรงจูงใจ ความเชื่อ เจคคติ

รวมถึงจิตวิทยาพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ การนำองค์ความรู้ทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ