Skip to main content

10 Courses

 PH204 Communicable and Non-communicable Diseases
Public Health
Preview Course

Public Health

PH204 Communicable and Non-communicable Diseases

โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในประเทศไทย โรคอุบัติซ้ำและโรคอุบัติใหม่ อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ ลักษณะอาการของโรค สาเหตุของโรค พยาธิวิทยา การวินิจฉัยโรค การรักษา การป้องกันและควบคุมโรค การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การเปรียบเทียบสถานการณ์ของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ


วทบ. สาธารณสุขศาสตร์
Public Health
Preview Course

Public Health

วทบ. สาธารณสุขศาสตร์

พีซ 204

ว่ายน้ำได้และ

โรคไม่ติดต่อ (2/2565)


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
Public Health
Preview Course
PPH 325 : Family  Health
Public Health
Preview Course

Public Health

PPH 325 : Family Health

PPH 313: Public Health Administration
Public Health
Preview Course