ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

SPS206: Ethics for Sports Science 2

SPS206: Ethics for Sports Science 2

วิชาจริยธรรมสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 

ผู้เรียน: นิสิตวิทยาศาสตร์การกีฬาชั้นปีที่ 2

PEP453: Triathlon

PEP453: Triathlon

รายวิชาสำหรับนิสิตวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2563

PEP262:Muay Thai

PEP262:Muay Thai

รายวิชาสำหรับนิสิตวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2563 


SPS223: Motor Learning and Development

SPS223: Motor Learning and Development

รายวิชาสำหรับนิสิตวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2563

Advanecd Musculoskeletal Modelling: ANYBODY

Advanecd Musculoskeletal Modelling: ANYBODY

ทฤษฎี และปฏิบัติ การใช้งานซอฟท์แวร์จำลองการทำงานของกระดูกและกล้ามเนื้อ AnyBody Musculoskeletal Modeling 

SPS413 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา

SPS413 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา

สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการเป็นผู้นำการกีฬา ครูฝึกส่วนบุคคล การออกกำลังกาย ฝึกอ่านสิงพิมพ์ ตำราวารสาร บทความวิจัย ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา