ศึกษาปัญหาสุขภาพผู้ใหญ่ในภาวะฉุกเฉิน วิกฤตและเรื้อรัง โดยการนำกระบวนการพยาบาลมาใช้ในการแก้ปัญหาทุกระยะของการเจ็บป่วย และยึดหลักการพยาบาลแบบองค์รวม ครอบคลุมปัญหาเรื่องการรับรู้ การเคลื่อนไหวและการรับความรู้สึก การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง ตับและทางเดินน้ำดี กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบทางเดินปัสสาวะและปัญหาทางนรีเวชวิทยา โดยคำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นองค์รวมของผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน