Skip to main content

111 Courses

Faculty of Nursing

พรภ514 (NID 514) สัมมนาวิจัยทางการพยาบาล และการนำผลการวิจัยไปใช้

รายวิชาสำหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
เพื่อพัฒนาทักษะการอภิปรายทางวิชาการโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทันสมัยผ่านการเข้าร่วมสัมมนาวิจัย (ประเด็นหรือหัวข้อ) ทางการพยาบาลที่สนใจ โดยมีการวิเคราะห์ วิจารณ์ อธิบายแนวคิด วิธีการ ผลการศึกษา และการสรุปผลของงานวิจัย ซึ่งเป็นแนวทางในการกำหนดหัวข้อ การนำเสนอแผน และการพัฒนาโครงร่างการวิจัยตลอดจนปริญญานิพนธ์  และการนำผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล


NCN362 การพยาบาลสุขภาพชุมชน 2 B02
Faculty of Nursing
Preview Course

Faculty of Nursing

NCN362 การพยาบาลสุขภาพชุมชน 2 B02

เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้หลักการทางวิทยาการระบาด  กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชนมาใช้ในการทำแผนยุทธศาสตร์และโครงการดูแลสุขภาพชุมชนในการดูแลสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัว วัยเรียนในสถานศึกษา ประชากรในกลุ่มวัยต่างๆ และชุมชน ให้ดำรงไว้ซึ่งการมีสุขภาพที่ดี

NCN362 การพยาบาลสุขภาพชุมชน 2 B01
Faculty of Nursing
Preview Course

Faculty of Nursing

NCN362 การพยาบาลสุขภาพชุมชน 2 B01

เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้หลักการทางวิทยาการระบาด  กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชนมาใช้ในการทำแผนยุทธศาสตร์และโครงการดูแลสุขภาพชุมชนในการดูแลสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัว วัยเรียนในสถานศึกษา ประชากรในกลุ่มวัยต่างๆ และชุมชน ให้ดำรงไว้ซึ่งการมีสุขภาพที่ดี


NCN 463 PRIMARY MEDICAL CARE ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 กลุ่ม B02
Faculty of Nursing
Preview Course

Faculty of Nursing

NCN 463 PRIMARY MEDICAL CARE ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 กลุ่ม B02

     เรียนรู้บทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลตามกฎหมายแห่งวิชาชีพ รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลขั้นต้น การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาวินิจฉัยปัญหาการเจ็บป่วย และดำเนินการให้การรักษาขั้นต้น หรือส่งต่อ ตามบทบาทและขอบเขตของพยาบาล รวมถึงการใช้การแพทย์แผนไทยในการบำบัดรักษา

NCN 463 PRIMARY MEDICAL CARE ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 กลุ่ม B01
Faculty of Nursing
Preview Course

Faculty of Nursing

NCN 463 PRIMARY MEDICAL CARE ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 กลุ่ม B01

         เรียนรู้บทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลตามกฎหมายแห่งวิชาชีพ รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลขั้นต้น การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาวินิจฉัยปัญหาการเจ็บป่วย และดำเนินการให้การรักษาขั้นต้น หรือส่งต่อ ตามบทบาทและขอบเขตของพยาบาล รวมถึงการใช้การแพทย์แผนไทยในการบำบัดรักษา

ZNS01 The Happiness of the Elderly in the 21st Century ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566
Faculty of Nursing
Preview Course

Faculty of Nursing

ZNS01 The Happiness of the Elderly in the 21st Century ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566

แนวคิด หลักการ และแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการส่งเสริมสุขภาพ การจัดสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย การดูแลปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย และการพัฒนานวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุเพื่อก่อให้เกิดเป็นสังคมแห่งความสุขของผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21

พรภ308 การพยาบาลฉุกเฉินสาธารณภัยและการช่วยฟื้นคืนชีพ
Faculty of Nursing
Preview Course

Faculty of Nursing

พรภ308 การพยาบาลฉุกเฉินสาธารณภัยและการช่วยฟื้นคืนชีพ

แนวคิดและหลักการพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน สาธารณภัยและการกู้ชีพ วิเคราะห์ วางแผนและตัดสินใจในการจัดการปัญหาเร่งด่วนด้านร่างกายและจิดสังคมรายบุคคล รายกลุ่ม และการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในภาวะฉุกเฉินสาธารณภัยและการกู้ชีพ

NCN464 รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน ปีการศึกษา 2566
Faculty of Nursing
Preview Course

Faculty of Nursing

NCN464 รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน ปีการศึกษา 2566

ลักษณะวิชา
                  

ฝึกปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน การใช้กระบวนการพยาบาลชุมชนการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ การทำงานร่วมกับสหวิชาชีพและองค์กรในชุมชน การใช้คุณธรรม จริยธรรมและการดูแลแบบองค์รวม


Faculty of Nursing

NID 207 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน

เพื่อให้นิสิตสามารถนำกระบวนการพยาบาล มาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานทางด้านร่างกาย จิตสังคมและจิตวิญญาณของผู้ป่วย โดยการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์จริง ในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การดูแลรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้ป่วยและครอบครัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยยึดหลักการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพ

วัตถุประสงค์เฉพาะ   เมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติวิชานี้แล้ว นิสิตสามารถ

CLO

วัตถุประสงค์เฉพาะ

LO

ELO

CLO1

ประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาล ในการปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานทางด้านร่างกาย จิตสังคมและจิตวิญญาณ ของผู้ป่วยได้

1.4, 2.3, 3.1, 5.2, 6.1, 6.3, 6.4

1, 2

CLO2

มีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลในเรื่องต่อไปนี้ได้

2.1 การประเมินสัญญาณชีพ

2.2 การเช็ดตัวลดไข้และการประคบ

2.3 การป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ

2.4 การดูแลความสะอาดเตียงและการปูที่นอน

2.5 การรักษาความสะอาดของร่างกาย

2.6 การจัดท่า การเคลื่อนย้าย การผูกยึด

2.7 การบริหารยา การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)

2.8 การเจาะเลือด

2.9 การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ

2.10 การใส่สายให้อาหารและการให้อาหารทางสายยาง

2.11 การให้ออกซิเจน

2.12 การดูดเสมหะ

2.13 การสวนปัสสาวะและอุจจาระ

2.14 การทำแผลปลอดเชื้อและการพันผ้าพันแผล

2.15 การเขียนแผนการพยาบาลประจำวัน

1.2, 1.4, 2.3, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 5.1, 5.3, 5.4,

6.1, 6.3, 6.4

 

1, 2

CLO3

มีปฏิสัมพันธ์ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์กับผู้ใช้บริการและผู้ร่วมงาน

4.1, 4.2

1, 2

CLO4

มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

1.2, 1.3, 4.4, 4.5

1, 2

CLO5

ให้การพยาบาลผู้รับบริการโดยยึดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม

1.1, 1.4, 6.3, 6.4

1, 2


NPD 352 CHILD AND ADOLESCENT NURSING II /ปี พ.ศ. 2566
Faculty of Nursing
Preview Course

Faculty of Nursing

NPD 352 CHILD AND ADOLESCENT NURSING II /ปี พ.ศ. 2566

คำอธิบายรายวิชา 

ปัญหาและหลักการพยาบาลทารกที่มีความเสี่ยงสูง เด็กและครอบครัว  ที่มีปัญหาการติดเชื้อ ระบบโลหิตวิทยา และ

นีโอพลาสซึม ทางเดินปัสสาวะ หัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท กล้ามเนื้อและกระดูก ทั้งภาวะเฉียบพลัน เรื้อรัง และระยะสุดท้าย

ภ

NID 312 สารสนเทศทางการพยาบาล  3/65
Faculty of Nursing
Preview Course

Faculty of Nursing

NID 312 สารสนเทศทางการพยาบาล 3/65

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการสุขภาพ และการพยาบาล ทั้งทางด้านการศึกษา การปฏิบัติการพยาบาล การบริหาร และการวิจัยทางการพยาบาล การสืบค้นและการจัดการข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และแหล่งข้อมูลอื่นๆ


ห้องที่ 2 ห้องเรียนตามประสงค์เพื่อการเตรียมความพร้อมสอบขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ รายวิชา 1101 และ รายวิชา 1102 ปีการศึกษา 2566
Faculty of Nursing
Preview Course

Faculty of Nursing

ห้องที่ 2 ห้องเรียนตามประสงค์เพื่อการเตรียมความพร้อมสอบขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ รายวิชา 1101 และ รายวิชา 1102 ปีการศึกษา 2566

ห้องที่ 2 ห้องเรียนตามประสงค์เพื่อการเตรียมความพร้อมสอบขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ รายวิชา 1101 การผดุงครรภ์ และ รายวิชา 1102 การพยาบาลมารดาและทารก ปีการศึกษา 2565

ZNS02 Senior Caring Business (สพย02 ธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ)
Faculty of Nursing
Preview Course

Faculty of Nursing

ZNS02 Senior Caring Business (สพย02 ธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ)

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมของผู้สูงอายุ หลักการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพ ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ และการบริหารจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุ


พรภ103 เทคโนโลยีดิจิทัลทางการพยาบาล (2/65)
Faculty of Nursing
Preview Course

Faculty of Nursing

พรภ103 เทคโนโลยีดิจิทัลทางการพยาบาล (2/65)

เพื่อให้นิสิตสามารถอธิบายแนวคิดสารสนเทศทางสุขภาพและการพยาบาล แหล่งและข้อมูลสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า การเลือกแหล่งข้อมูล การประเมินคุณภาพสารสนเทศ การประมวลและการวิเคราะห์สารสนเทศ การใช้สารสนเทศหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ การออกแบบและจัดทำฐานข้อมูลขนาดเล็กในการพยาบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนตระหนักถึงจริยธรรมในการใช้และการเผยแพร่สารสนเทศทางสุขภาพ

NID  413 ADMINISTRATIVE NURSING PRACTICUM AND PROFESSIONAL EXPERIENCE
Faculty of Nursing
Preview Course

Faculty of Nursing

NID 413 ADMINISTRATIVE NURSING PRACTICUM AND PROFESSIONAL EXPERIENCE

การฝึกปฏิบัติพยาบาลโดยมีการบูรณาการความรู้ในการให้การพยาบาลแก่ผู้รับบริการ การบริหารจัดการ การมอบหมายงาน การติดตามคุณภาพทางการพยาบาล การประสานงาน การนิเทศและการประเมินผล รวมถึงการตัดสินใจแก้ปัญหาทางการพยาบาล โดยคำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นองค์รวม และจรรยาบรรณวิชาชีพ


Faculty of Nursing

พกม 353 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นปี 2565

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น กระบวนการพยาบาลในการแก้ปัญหาด้านร่างกายและจิตสังคมทั้งระยะวิกฤต และเรื้อรัง ประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างเด็กกับครอบครัว การใช้คุณธรรมจริยธรรมและการพยาบาลแบบองค์รวม

Faculty of Nursing

พชช 463 ทดสอบ

ห้องสอบสำหรับนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
Faculty of Nursing
Preview Course

Faculty of Nursing

ห้องสอบสำหรับนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ห้องสอบสำหรับนิสิตพยาบาล ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565