ทน 733    การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลเทคโนโลยีการศึกษา                             3(2-2-5)

ET 733    Development of Evaluation and Assessment Instruments in educational technology

ศึกษาหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวัด วิธีการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดทางเทคโนโลยีการศึกษาประเภทต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์ วางแผน และปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดทางเทคโนโลยีการศึกษา รวมทั้งการทดสอบ ปรับปรุง และวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัด การเก็บรวมรวมข้อมูลและการตีความหมายของข้อมูล การเขียนรายงานกระบวนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดทางเทคโนโลยีการศึกษา