Skip to main content

71 Courses

Faculty of Education

การจัดการเรียนรู้ของครูมืออาชีพ copy 1

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ หลักการและรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การผสานความรู้ เนื้อหา ศิลป์ศาสตร์การสอน เทคโนโลยี และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการรู้ในสถานการณ์จริง นำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ กระบวนการพัฒนาบทเรียนในชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ฝึกปฏิบัติการออกแบบ สร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชาเอกด้วยรูปแบบ วิธี และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ    จุดประสงค์ ธรรมชาติของวิชาและผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รอบรู้ มีทักษะชีวิต มีปัญญารู้คิด และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และอภิปรายสะท้อนคิดหลังการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้


Faculty of Education

ศษ331 การจัดการเรียนรู้ของครูมืออาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ หลักการและรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การผสานความรู้ เนื้อหา ศิลป์ศาสตร์การสอน เทคโนโลยี และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการรู้ในสถานการณ์จริง นำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ กระบวนการพัฒนาบทเรียนในชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ฝึกปฏิบัติการออกแบบ สร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชาเอกด้วยรูปแบบ วิธี และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ    จุดประสงค์ ธรรมชาติของวิชาและผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รอบรู้ มีทักษะชีวิต มีปัญญารู้คิด และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และอภิปรายสะท้อนคิดหลังการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้


2-66 CED111 Math Com
Faculty of Education
Preview Course

Faculty of Education

2-66 CED111 Math Com

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หลักการคิดเชิงคำนวน ระบบเลขฐาน ตรรกะทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อัลกอลิทึม พีชคณิตบูลีน เมตริกซ์ ฟังก์ชัน การประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานด้านคอมพิวเตอร์

ED381 สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ (2/2566)
Faculty of Education
Preview Course

Faculty of Education

ED381 สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ (2/2566)

ผู้สอน รศ.ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์
สำหรับผู้เรียนตอนที่ B05 ภาคเรียนที่ 2/2566 

ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิดทฤษฎี ขอบข่าย คุณค่า และคุณลักษณะของสื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษาและการเรียนรู้  การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม พลเมืองดิจิทัล การเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผลและกลุ่มเป้าหมาย ปฏิบัติการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้ รวมถึงการประเมินผลสื่อการเรียนรู้โดยคำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทำงาน การประชุมรับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อ ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน


Faculty of Education

2-66 CED211 COMPUTER NETWORK AND DATA COMMUNICATION (3 Credit)

หลักการสื่อสารข้อมูล เทคโนโลยีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กหมายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เทคนิคการส่งข้อมูล การควบคุม การเชื่อมโยงข้อมูล การเชื่อมต่อเครือข่าย โปรโตคอล อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อจัดการศึกษา


Faculty of Education

2_66 Robotic Programming (3 credit)

ศึกษาแนวคิด หลักการ องค์ประกอบ โครงสร้าง วงจรควบคุม เซนเซอร์ของหุ่นยนต์ เครื่องมือที่จำเป็นในการสร้างหุ่นยนต์  สมองกลและระบบปัญญาประดิษฐ์ การออกแบบคำสั่งควบคุมหุ่นยนต์ การติดต่อสื่อสารระหว่างตัวควบคุมและหุ่นยนต์ เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ ฝึกปฏิบัติการประกอบและเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์


Faculty of Education

ED101_Test

ED101 Midterm Examination
Faculty of Education
Preview Course

Faculty of Education

ED101 Midterm Examination

ED502 Integrated Learning Management of Pedagogy and Educational Technology[MS01]
Faculty of Education
Preview Course

Faculty of Education

ED502 Integrated Learning Management of Pedagogy and Educational Technology[MS01]

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎี รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยี วิธีสอน  และเนื้อหาวิชา การประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ หลักการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการชั้นเรียนสำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันในระดับเชาวน์ปัญญาและ รูปแบบการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม กับธรรมชาติของเนื้อหาวิชาโดยประยุกต์ใช้รูปแบบ วิธี เทคนิคการสอนเชิงรุก การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งผลลัพธ์ การ จัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน และการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีและแหล่ง เรียนรู้เป็นฐาน สัมมนาประเด็นปัญหาเกี่ยวกับแนวโน้มในการสร้างสรรค์และการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ในบริบทจริง และการนำความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยีมาใช้เป็น   กรอบแนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูมืออาชีพ

EDT112 การจัดระบบบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Faculty of Education
Preview Course

Faculty of Education

EDT112 การจัดระบบบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สอน รศ.ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษา หลักการ ความหมาย ขอบข่าย คุณค่าของสื่อการศึกษา หลักการและวิธีการจัดระบบการให้บริการสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา การออกแบบโครงสร้างของหน่วยงานและการกำหนดหน้าที่ของบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา การบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การพัฒนาระบบ การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดหา การจัดเก็บ การบริหาร งบประมาณ และการประเมินผลการให้บริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา รวมถึงแบบจำลองการบริหารและจัดการเทคโนโลยีการศึกษา

ED381 สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ (1/66)
Faculty of Education
Preview Course

Faculty of Education

ED381 สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ (1/66)

ผู้สอน รศ.ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์
สำหรับผู้เรียนตอนที่ B10 ภาคเรียนที่ 1/2566 

ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิดทฤษฎี ขอบข่าย คุณค่า และคุณลักษณะของสื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษาและการเรียนรู้  การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม พลเมืองดิจิทัล การเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผลและกลุ่มเป้าหมาย ปฏิบัติการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้ รวมถึงการประเมินผลสื่อการเรียนรู้โดยคำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทำงาน การประชุมรับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อ ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน


EL215 Nature of Science and Technology for Elementary Teachers
Faculty of Education
Preview Course

Faculty of Education

EL215 Nature of Science and Technology for Elementary Teachers

  • ปถ215 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษาDEMO-การประถมศึกษา Elementary Education
Faculty of Education
Preview Course

Faculty of Education

DEMO-การประถมศึกษา Elementary Education

ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปรายหลักการเบื้องต้นของการประถมศึกษา วิวัฒนาการของการประถมศึกษา หน้าที่ของโรงเรียนประถมศึกษาและครูประถมศึกษา พัฒนาการของผู้เรียนในวัยประถมศึกษา หลักสูตร การบริหาร และการประกันคุณภาพในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา นวัตกรรมทางการประถมศึกษา แนวโน้มการประถมศึกษา

สถิติเพื่อการวิจัย
Faculty of Education
Preview Course

Faculty of Education

ศษ141 จิตวิทยาสำหรับครู

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์แต่ละช่วงวัย จิตวิทยาการเรียนรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างผู้เรียน การจูงใจ การคิด บุคลิกภาพ สุขภาพจิตและการปรับตัว การให้คําปรึกษา การใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาเพื่อการศึกษารายกรณีฝึกปฏิบัติการประยุกต์หลักการ ทฤษฎีและวิธีการทางจิตวิทยามาใช้ในการวิเคราะห์ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล การบริหาร การจัดการชั้นเรียน และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้โดยตระหนักถึงศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ

ผู้สอน

ผศ.ดร.ชนิดา มิตรานันท์

อาจารย์สุภัสสรา จตุโชคอุดม


ทนศ213 วิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ปีการศึกษา 2/2565)
Faculty of Education
Preview Course

Faculty of Education

ทนศ213 วิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ปีการศึกษา 2/2565)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์การศึกษา คุณค่าข้อดี และข้อจำกัดของรายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ และภาพยนตร์ เครื่องมือดิจิทัลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง การเลือกใช้และการประเมินรายการวิทยุรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์เพื่อการศึกษา การฝึกทกัษะเบ้ืองต้นเกี่ยวกับ การผลิตรายการวิทยุรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์การศึกษา

Faculty of Education

XXXX