กิจกรรมภาคปฏิบัติ ในหอผู้ป่วย แผนกผู้ป่วยนอก และห้องผ่าตัด