Skip to main content

224 Courses

สพท01 (ZMD01) สุขภาพดี ชีวีสดใส 2/2566
Faculty of Medicine
Preview Course

Faculty of Medicine

สพท01 (ZMD01) สุขภาพดี ชีวีสดใส 2/2566

สพท01 สุขภาพดี ชีวีสดใส

ZMD01 Good health and Well being

4 หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา

หลักการพื้นฐานในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยศึกษาความรู้พื้นฐานของอาหารเสริมสร้างสุขภาพในด้านต่างๆ โภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ศึกษาการทำงานของภูมิคุ้มกันในร่างกาย ทั้งด้านการป้องกันและความผิดปกติจากการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน การควบคุมและการป้องกันการเกิดโรคติดเชื้อที่พบได้บ่อยหรือมีการระบาดในประเทศไทย


ประกอบไปด้วย 2 modules ได้แก่

1. สพท011 กินดี อยู่ดี: โภชนาการเพื่อสุขภาพ

ZMD011 Eat smart, Well-being: Nutrition for health

2 หน่วยกิต (2-0-4)

2. สพท012 ปลอดภัยจากสารพิษและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

ZMD012 Safety from toxicants and Basic life support

2 หน่วยกิต (1-2-3)

จช125 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับพยาบาล ภาคการศึกษา ที่ 2/2566
Faculty of Medicine
Preview Course

Faculty of Medicine

จช125 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับพยาบาล ภาคการศึกษา ที่ 2/2566

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการด้านคุณสมบัติทางชีววิทยา การแพร่เชื้อ การติดเชื้อ กลไกการก่อโรคของจุลชีพก่อโรค การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปในร่างกาย การป้องกันโรค การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อวินิจฉัยเบื้องต้น และการประยุกต์ใช้ทางการพยาบาล

CLINICAL HEMATOLOGY CLASS FOR 3rd MEDICAL YEAR
Faculty of Medicine
Preview Course

Faculty of Medicine

CLINICAL HEMATOLOGY CLASS FOR 3rd MEDICAL YEAR

คำอธิบายรายวิชา CLINICAL HEMATOLOGY 

courses นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.ใช้ในการเรียนการสอนหัวข้อ clinical leukemia และ coagulation disorder and bleeding disorder ในรายวิชา โลหิตวิทยา พพ 326 สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3

2.ระยะเวลาในการเรียนไม่มีกำหนด โดยนิสิตแพทย์สามารถเข้ามาเรียนรู้ต่อได้จนกระทั่งจบการศึกษาในชั้นปี 6

3.จะมีการเพิ่มเนื้อหาใน course เช่น anemia, bleeding, snake bite 

Faculty of Medicine

Emergency Medicine (EMS 601) ปีการศึกษา 2567

Emergency Medicine (EMS 601) ปีการศึกษา 2567

Hello TBL (2566)
Faculty of Medicine
Preview Course

Faculty of Medicine

Hello TBL (2566)

จช 221 จุลชีววิทยาพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566
Faculty of Medicine
Preview Course

Faculty of Medicine

จช 221 จุลชีววิทยาพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566

เป็นการศึกษาถึงสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ก่อโรคในมนุษย์ โดยศึกษาเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะ และคุณสมบัติพื้นฐานต่าง ๆ ของจุลชีพ การก่อโรค ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรค การรุกรานของจุลชีพเข้าสู่ร่างกาย พยาธิสภาพและอาการที่เกิดจากการติดเชื้อจุลชีพ ได้แก่ แบคทีเรีย รา ไวรัส และปรสิต ตลอดจนความรู้พื้นฐานของระบบภูมิคุ้มกันในสภาวะปกติและผิดปกติเมื่อมีการติดเชื้อ

พพ 326 โลหิตวิทยา ปีการศึกษา 2566
Faculty of Medicine
Preview Course

Faculty of Medicine

พพ 326 โลหิตวิทยา ปีการศึกษา 2566

ศึกษากระบวนการสร้าง หน้าที่ และระบบการทำลายเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกร็ดเลือด องค์ประกอบในการแข็งตัวของเลือดและการสลายลิ่มเลือด การเกิดโรคหรือภาวะผิดปกติทางโลหิตวิทยา การเจาะเลือด การทดสอบพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับโรคทางโลหิตวิทยา การตรวจน้ำหล่อเลี้ยงในร่างกาย และการแปลผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจทางพยาธิวิทยา การใช้ส่วนประกอบของเลือดในการรักษาผู้ป่วย  และเภสัชวิทยาของยาที่ใช้รักษาภาวะผิดปกติทางโลหิตวิทยา

จช222 จุลชีววิทยาและปาราสิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
Faculty of Medicine
Preview Course

Faculty of Medicine

จช222 จุลชีววิทยาและปาราสิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

ศึกษาลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย์และปาราสิต ความสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์และปาราสิตชนิดต่าง ๆ การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

Faculty of Medicine

DM504 Cosmetic Dermatology

Faculty of Medicine

DM501 Common General Dermatology

Faculty of Medicine

Reexam PR202-66

ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหน้าที่การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย  เซลล์และโมเลกุลที่ร่างกายใช้ในการต่อต้านสิ่งแปลกปลอม ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี การทำงานของระบบคอมพลีเมนต์ เภสัชวิทยาภูมิคุ้มกัน รวมถึงพยาธิวิทยาของโรคหรือความผิดปกติที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกัน

พพ 325 ระบบสืบพันธุ์ (2566)
Faculty of Medicine
Preview Course

Faculty of Medicine

MICRO-SIMPIC 2024