ฝายพัฒนาคุณภาพ

การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA

การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA

กิจกรรมนี้เป็นการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยแบ่งเนื้อหาการนำเสนอออกเป็น 11 ตอนตามเกณฑ์
ท่านสามารถเข้าศึกษาในระบบนี้ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ค่ะ