ฝายพัฒนาคุณภาพ

การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA

การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA

กิจกรรมนี้เป็นการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยแบ่งเนื้อหาการนำเสนอออกเป็น 11 ตอนตามเกณฑ์