คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ระบบจัดการสารสนเทศสำหรับการบริหารธุรกิจ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ความปลอดภัย และการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ศึกษาแนวคิดการบริหารจัดการด้านฮาร์ดแวร์ ด้านซอต์ฟแวร์ ฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และศึกษาประเด็นและแนวโน้มของการบริหารธุรกิจร่วมสมัย ประเด็นในอนาคต เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล คัดสรรและนำระบบสารเทศมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับธุรกิจในองค์กรได้อย่างยั่งยืน

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ระบบจัดการสารสนเทศสำหรับการบริหารธุรกิจ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ความปลอดภัย และการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ศึกษาแนวคิดการบริหารจัดการด้านฮาร์ดแวร์ ด้านซอต์ฟแวร์ ฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และศึกษาประเด็นและแนวโน้มของการบริหารธุรกิจร่วมสมัย ประเด็นในอนาคต เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล คัดสรรและนำระบบสารเทศมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับธุรกิจในองค์กรได้อย่างยั่งยืน