วิกฤติสิ่งแวดล้อม

วิกฤติสิ่งแวดล้อม

สถานการณ์และวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์และธรรมชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน แนวโน้มของวิกฤติการณ์ด้านทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หลักการจัดการมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมระดับโลก การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบทบาทของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

MEDIA AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR COMMUNITY DEVELOPMENT

MEDIA AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR COMMUNITY DEVELOPMENT

         ศึกษายุทธศาสตร์และแนวคิดการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 โดยขับเคลื่อนสื่อเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับชุมชนที่มีความหลากหลาย การใช้สารสนเทศเพื่อการสร้างฐาน ข้อมูลชุมชน พัฒนาข้อมูลชุมชนด้วยระบบภูมิสารสนเทศ และเป็นเจ้าของข้อมูลจัดการข้อมูลแบบบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือสู่การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

SOCIAL COMMUNICATION

SOCIAL COMMUNICATION

ศึกษาเรียนรู้ช่องทางสู่ความรู้ผ่านสื่อทุกประเภทเพื่อเป็นฐานของการสื่อสาร โดยมีความรู้ความเข้าใจในความเหมือนและความแตกต่างของผู้คนในชุมชนและสังคม รวมทั้งมีวิธีในการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้วยการใช้สื่อสำหรับถ่ายทอดเป็นเครื่องมือเพื่อให้บรรลุจุดหมายของวิถีเศรษฐกิจพอเพียง