SWU300 Developmental English

SWU300 Developmental English

SWU 300 Developmental English ปีการศึกษา 2565 

"อ่าน ข้อมูลรายวิชา ก่อนเริ่มบทเรียน หากมีปัญหาติดต่อ swu300information@gmail.com"


LIC201 Cross-cultural Adaptation

LIC201 Cross-cultural Adaptation

1.     Course Description

Thai: ศึกษาหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับสถานการณ์การปรับตัวเข้าสู่วัฒนธรรมใหม่และแนวทางการปรับตัวในสถานการณ์ที่มีความต่างทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมและประเพณีของสังคมที่ส่งผลต่อการปรับตัวเข้าสู่สังคม และแนวทางการลดอคติที่มีต่อความต่างทางสังคมและวัฒนธรรม ผู้เรียนฝึกเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการปรับตัวเข้าสู่วัฒนธรรมใหม่

English:  This course covers concepts and theories concerning cross-cultural adaptation and provides learners with guidelines on adaptation. Learners are able to adjust themselves to situations and issues related to social, environmental, and cultural differences. Also, learners are guided on how to collect qualitative data related to the cross-cultural adaptation field.

 Study Methods: Online using ZOOM

           This course is mandatory. During or at the end of each session, classwork, individual work, or group work will be assigned. Students are required to complete and turn in all assignments on time as directed by the lecturer. Also, students are encouraged to consult the lecturer before turning in each assignment and should follow these study methods:

- Print/download all class materials from the lecturer’s website as instructed attend lectures/watch recorded lectures, and take good notes.

-   Self-study through assigned readings and audio-visual materials.

-   Participate in class discussions, debates, group work, and presentations.

         Moreover, in order to develop long-term critical reading and writing skills, students should extensively read English-language and international newspapers (such as www.cnn.com, www.nationmultimedia.com). In addition, students should do self-study and review necessary supporting knowledge, such as vocabulary, grammar, and sentence structure. Students should also keep a record of the vocabulary learned, and review the notes from time to time.

 

         

Activities Assessed

Count

%

Attendance and punctuality

Class Participation and in-class activities

15

15

5%

5%

Online assignments on cultural differences (pair work)

Quiz (individual)                                     

Selected Article / Case study presentation (individual, 5-minute)

Virtual field trip group presentation (3-4 persons, 15-minute)

Final Examination

Total

3

1

1

1

1

 

15%

10%

15%

20%

30%

100%

Assessment: 100%

Teaching Schedule

B01 Monday 13.30 – 17.20 hours

B02 Tuesday 13.30 – 17.20 hours