FSN443 Sensory Evaluation_2/2562

FSN443 Sensory Evaluation_2/2562

ศึกษาคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสและการรับรู้ทางประสาทสัมผัส ปัจจัยที่มีผลต่อการทดสอบทางประสาทสัมผัส หลักการและวิธีการวัดการตอบสนองของผู้ทดสอบทางประสาทสัมผัส ลักษณะของข้อมูล การใช้สถิติในการวิเคราะห์และแปลผลคุณภาพอาหารโดยวิธีประสาทสัมผัส

FSN341 Chemistry of Food Components

FSN341 Chemistry of Food Components

ศึกษาโครงสร้าง สมบัติทางเคมี สมบัติเชิงหน้าที่และการเปล่ียนแปลงทางเคมีขององค์ประกอบอาหารในกลุ่ม น้ำ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน รงควัตถุ วิตามิน และเกลือแร่ ในระหว่างกระบวนการแปรรูปและการเก็บรักษา รวมถึงสารก่อภูมิแพ้สารปนเปื้อนและพิษวิทยาอาหารเบื้องต้น

FSN347 Food Laws

FSN347 Food Laws

ศึกษาความสำคัญของมาตรฐานและกฎหมายควบคุมอาหาร รูปแบบของการควบคุมด้านอาหาร มาตรฐานอาหารและกฎหมายท่ีเก่ียวกับการผลิต การจัดทำฉลาก การจำหน่ายอาหาร มาตรฐานฮาลาล หลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยของอาหารทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ข้อกำหนดด้านจุลินทรีย์ สารเคมีและสารตัดแต่งพันธุกรรมสำหรับอาหารประเภทต่างๆ หน่วยงานด้านมาตรฐานและกฎหมาย การคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยและประเทศคู่ค้า การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ภูมิปัญญา และการจดสิทธิบัตร

FSN381 Chemistry of Food Components Laboratory

FSN381 Chemistry of Food Components Laboratory

ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง สมบัติทางเคมี สมบัติเชิงหน้าที่ และการเปลี่ยนแปลงทางเคมีขององค์ประกอบอาหารในกลุ่ม โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน และเอนไซม์

AIT122 Home Food Preservation

AIT122 Home Food Preservation

ศึกษาการเสื่อมเสียของอาหาร ความหมายและความสำคัญของการถนอมอาหาร หลักการถนอมอาหาร วิธีการถนอมอาหารสำหรับครัวเรือนด้วยเกลือและน้ำตาล การทำแห้ง การแช่แข็ง การอบและย่าง การหมัก การบรรจุอาหารในภาชนะปิดสนิทและฆ่าเชื้อ

FIB102: Mathematics and Statistics for Business

FIB102: Mathematics and Statistics for Business

            ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และสถิติที่จำเป็นสำหรับการบริหารธุรกิจ ได้แก่ ระเบียบวิธีการทางสถิติ ความน่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน อนุกรมเวลา การพยากรณ์และการตัดสินใจทางธุรกิจ ทฤษฎีการตัดสินใจโปรแกรมเชิงเส้น ทฤษฎีเกม ตัวแบบแถวคอย เทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ

FSN311 Food Engineering I

FSN311 Food Engineering I

ศึกษาหลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ในกระบวนการแปรรูปอาหาร มิติและหน่วย อุณหภูมิ ความเข้มข้น กฎของก๊าซและความดันไอ การอนุรักษ์มวล การอนุรักษ์พลังงาน อุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของของไหล

Food Analysis Laboratory

Food Analysis Laboratory

ปฏิบัติการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหารโดยใช้เครื่องมือ รายงานผลในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ โดยใช้สถิติเข้ามาเกี่ยวข้อง