ศึกษาการเสื่อมเสียของอาหาร ความหมายและความสำคัญของการถนอมอาหาร หลักการถนอมอาหาร วิธีการถนอมอาหารสำหรับครัวเรือนด้วยเกลือและน้ำตาล การทำแห้ง การแช่แข็ง การอบและย่าง การหมัก การบรรจุอาหารในภาชนะปิดสนิทและฆ่าเชื้อ

            ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และสถิติที่จำเป็นสำหรับการบริหารธุรกิจ ได้แก่ ระเบียบวิธีการทางสถิติ ความน่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน อนุกรมเวลา การพยากรณ์และการตัดสินใจทางธุรกิจ ทฤษฎีการตัดสินใจโปรแกรมเชิงเส้น ทฤษฎีเกม ตัวแบบแถวคอย เทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ

ศึกษาหลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ในกระบวนการแปรรูปอาหาร มิติและหน่วย อุณหภูมิ ความเข้มข้น กฎของก๊าซและความดันไอ การอนุรักษ์มวล การอนุรักษ์พลังงาน อุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของของไหล

ศึกษาประวัติ และประเภทของขนมอบ คุณสมบัติและหน้าที่ของส่วนผสม เครื่องมือเครื่องใช้ การเปลี่ยนแปลงทางเคมี และกายภาพของขนมอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การผลิต การตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษาและการเปลี่ยนแปลง และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย