Skip to main content

253 Courses 1 Categories

PTX 342 Physical Therapy in Pediatrics
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

PTX 342 Physical Therapy in Pediatrics

คำอธิบายรายวิชา

พัฒนาการเด็ก พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การตรวจประเมิน การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนและการรักษา การส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยเด็กภาวะต่าง ๆ และการนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสมตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
PTX 341 Physical Therapy in Neurological Conditions
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

PTX 341 Physical Therapy in Neurological Conditions

คำอธิบายรายวิชา

     พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การตรวจประเมิน การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนและการรักษา การส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดในภาวะทางระบบประสาท ความก้าวหน้าทางเทคนิคการรักษา และการนำเสนอข้อมูลตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ

Faculty of Physical Therapy

PX 321 Mobilization and manipulation Therapy

คำอธิบายรายวิชา

 • ปฏิบัติการตรวจ ประเมิน และการรักษาด้วยวิธีการดัดดึงข้อต่อต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงแนวทางการ ประยุกต์วิธีการดัดดึงข้อต่อในภาวะที่มีการจากัดการเคลื่อนไหวของข้อต่อ

Faculty of Physical Therapy

PX 301 Phamacology for Physiotherapy

คำอธิบายรายวิชา

 • ศึกษาหลักการพื้นฐานทางเภสัชวิทยาสำหรับการใช้ในคลินิก เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ ข้อบ่งชี้การใช้ยา และปฏิกิริยาระหว่างยา ที่ใช้ในผู้ป่ วยที่ได้รับการรักษาทางกายภาพบำบัด รวมทั้งยากลุ่มอื่นที่มีผลกระทบต่อการรักษา ด้วยวิธีทางกายภาพบำบัดในระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ระบบประสาท ระบบหัวใจ และปอด โดยเน้นถึงผลของยา ผลข้างเคียง และข้อควรระวังในการออกฤทธ์ิของยา

PTX 251 Evaluation of Patients with Cardiopulmonary Conditions
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

PTX 251 Evaluation of Patients with Cardiopulmonary Conditions

คำอธิบายรายวิชา

 • หลักการตรวจประเมินทางกายภาพบำบัดในภาวะทางระบบหัวใจ และปอด การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การคิดวิเคราะห์ปัญหา และการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อขณะตรวจประเมิน

PTX 241 Evaluation of Patients with Neurological Conditions
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

PTX 241 Evaluation of Patients with Neurological Conditions

คำอธิบายรายวิชา

 • การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การแปลผลการตรวจพิเศษ หลักการวินิจฉัย การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการรักษา การใช้เหตุผลทางคลินิก และติดตามความก้าวหน้าในการประเมินผู้ป่วยทางระบบประสาท

PTX 224 Integration of Electrotherapy and Diathermy
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

PTX 224 Integration of Electrotherapy and Diathermy

คำอธิบายรายวิชา

 • คุณสมบัติ ผลทางสรีรวิทยาต่อร่างกายของเครื่องมือทางไฟฟ้า การวิเคราะห์ปัญหา และประยุกต์ใช้ในการรักษาทางกายภาพบำบัดเพื่อลดปวดและลดบวม

Faculty of Physical Therapy

PX 223 Low and medium frequency electrotherapy

คำอธิบายรายวิชา

 • ศึกษาคุณลักษณะ และตัวแปรต่าง ๆ ของกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำ และความถี่ปานกลาง การใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า หลักการการกระตุ้น ผลทางสรีรวิทยาของกระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าวินิจฉัย และการใช้สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อแบบป้อนกลับ รวมถึงการประยุกต์ใช้ทางกายภาพบำบัด

Faculty of Physical Therapy

PX 222 Movement Therapy and Therapeutic Exercise I

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการการเคลื่อนไหวร่างกาย การออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ และเทคนิคต่างๆ การเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนไหว กำลังกล้ามเนื้อ ความยืดหยุ่น และความ

ทนทาน ในการรักษา ป้ องกัน และส่งเสริมสุขภาพ ด้วยคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม

Faculty of Physical Therapy

PX 293 Basic evidence-based practice

คำอธิบายรายวิชา

 • หลักการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ์เบื้องต้น รวมถึงศึกษาการตั้งคำถาม การสืบค้นข้อมูล และการประเมินคุณภาพงานวิจัยทางกายภาพบำบัดพอสังเขป

Faculty of Physical Therapy

PX 231 Physical Thereapy Assessment in Orthopedics conditions (ปี 2563)

คำอธิบายรายวิชา

 • ศึกษาทฤษฎีและหลักการประเมินผู้ป่ วยก่อนและหลังทำการรักษาทางกายภาพบำบัด ศึกษาการตรวจ ร่างกายในภาวะทางระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ ตลอดจนประเมิน วิเคราะห์ แปลผล และนำเสนอผลการตรวจ ร่างกายได้อย่างเหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

Faculty of Physical Therapy

PX 221 Positioning, Transfer and Ambulation

คำอธิบายรายวิชา

 • ฝึกปฏิบัติการจัดท่าทางผู้ป่ วย การฝึกผู้ป่ วยเคลื่อนย้ายตัวเอง การใช้เก้าอี้เข็น และฝึกใช้อุปกรณ์ช่วยเดินในการเคลื่อนที่ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและนำเสนอหลักการเหล่านี้ไปใช้ให้เหมาะสมกับผู้ป่ วยในสภาวะต่าง ๆ

Faculty of Physical Therapy

PX 204 Exercise Physiology

คำอธิบายรายวิชา

 • ศึกษาและนำเสนอข้อมูลทฤษฎีเกี่ยวกับกลไกและการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ระหว่างและหลังการออกกำลังกาย ผลของการฝึ กต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย ปัจจัยที่มีผลต่อการออกกำลังกาย และหลักการทดสอบ สมรรถภาพร่างกาย

Faculty of Physical Therapy

PTX 192 Foundation of Human Body System-Musculoskeletal System

 คำอธิบายรายวิชา

 • พื้นฐานโครงสร้าง หน้าที่และการทำงานของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกของมนุษย์
 • ส่งการประเมินเพื่อนภายในกลุ่มตาม แบบประเมินสำหรับนิสิต 

PTX 191 Basic first aid
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

PTX 191 Basic first aid

คำอธิบายรายวิชา

 • ศึกษาหลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลในภาวะต่างๆ ที่พบได้ในชีวิตประจำวัน และการเล่นกีฬา หลักการดูแลสุขภาพ การประเมินสภาพร่างกาย รวมถึงการป้องกันและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

PTX 181 Foundation of Research Methodology and Statistics
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

PTX 181 Foundation of Research Methodology and Statistics

คำอธิบายรายวิชา

 • ระเบียบวิธีวิจัยและรูปแบบงานวิจัยที่พบบ่อยทางกายภาพบำบัด สถิติพื้นฐานสำหรับงานวิจัย การประเมินคุณภาพงานวิจัยด้านการรักษาและแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้

Faculty of Physical Therapy

PTX 123 Principle of Evaluation of Joint Motion

การตรวจประเมินการเคลื่อนไหวของข้อต่อในรยางค์ส่วนบน รยางค์ส่วนล่าง และกระดูก สันหลัง และท่าทางที่ปกติและไม่ปกติ

PTX 122 Principle of Body Movement in Physical Therapy
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

PTX 122 Principle of Body Movement in Physical Therapy

✨ คำอธิบายรายวิชา ✨

      หลักการเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบต่างๆ การเคลื่อนไหวด้วยตนเอง  การเคลื่อนไหวส่วนของร่างกายให้ผู้อื่น การตรวจประเมินความยาวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่เป็นพื้นฐานในการตรวจร่างกาย รวมถึงการป้องกัน ส่งเสริม และรักษาทางกายภาพบำบัด

PTX 121 Transfer and Technology for Mobility
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

PTX 121 Transfer and Technology for Mobility

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติการจัดท่าทางผู้ป่วย การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยบนเตียง การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้รถเข็น เครื่องช่วยเดินชนิดต่าง ๆ การใช้กายอุปกรณ์ และเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในผู้ป่วยประเภทต่าง ๆ


PTX 111 English for Professional Purposes I
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

PTX 111 English for Professional Purposes I

 1. คำอธิบายรายวิชา
 • การอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ อ่านจับใจความและสรุปเนื้อหาสําคัญจากหนังสือ บทความ และงานวิจัยทางวิชาชีพ