Skip to main content

237 Courses 1 Categories

Faculty of Physical Therapy

PTX 412 Health communication skill

 รายวิชา กภ421 การรักษาด้วยการออกกำลังกายในภาวะเฉพาะ
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

รายวิชา กภ421 การรักษาด้วยการออกกำลังกายในภาวะเฉพาะ

การออกกำลังกายเพื่อการรักษา ป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพในผู้สูงอายุ และภาวะเฉพาะต่างๆ การปรับพฤติกรรม ท่าทาง การใช้งาน และการเคลื่อนไหว


HPX111 Microbiology and Parasitology for Public Health 1/2566
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX111 Microbiology and Parasitology for Public Health 1/2566

คำอธิบายรายวิชา

ชีววิทยาและสรีรวิทยาพื้นฐานของจุลินทรีย์และปรสิต การเรียกชื่อและการจำแนกประเภท การกระจายทางภูมิศาสตร์ โรคติดเชื้อและปรสิตที่เป็นปัญหาสาธารณสุข ปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเบื้องต้น ประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการสาธารณสุข


HPX322 Occupational Health and Safety 1/2566
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX322 Occupational Health and Safety 1/2566

แนวคิดและขอบเขตของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปัจจัยในการทำงานที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ หลักการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ อุบัติเหตุและหลักความปลอดภัยในการทำงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การประยุกต์ความรู้อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

OT112 Concept of Occupational Therapy I (1/66)
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

OT112 Concept of Occupational Therapy I (1/66)

ประวัติความเป็นมาของกิจกรรมบำบัด สถานการณ์สุขภาพและสาธารณสุขของประเทศไทยและของโลกในปัจจุบัน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงบทบาทของนักกิจกรรมบำบัดต่อสถานการณ์ดังกล่าว

OT262 Professional Ethics and Related Laws
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

OT262 Professional Ethics and Related Laws

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพกิจกรรมบำบัด จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และหลักสิทธิผู้ป่วย

OT261 Research Methodology in Occupational  Therapy
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

OT261 Research Methodology in Occupational Therapy

หลักการและระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น ประเด็นปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การวางแผนการวิจัย และการเขียนเค้าโครงการวิจัย


HPX223 Basic Pharmacology for Public Health 1/2566
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX223 Basic Pharmacology for Public Health 1/2566

ความรู้พื้นฐานด้านเภสัชพลศาสตร์และเภสัชจลนศาสตร์หลักการใช้ยา ความรู้พื้นฐานด้านการบริบาลเภสัชกรรม กลไกการออกฤทธิ์ของยา ประเภทของยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติและระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ยาในงานสาธารณสุขมูลฐาน การบริหารจัดการคลังยาในหน่วยงานด้านสุขภาพ

Faculty of Physical Therapy

PTX 202 (ปรับปรุง 20230719)

OT211 Human Body System III
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

OT211 Human Body System III

โครงสร้าง หน้าที่ของระบบประสาท ทางเดินประสาท ประสาทวิทยาในระดับเซลล์ ประสาทสรีรวิทยา ประสาทพยาธิวิทยาและการประยุกต์ใช้ในการให้การบําบัดฟื้นฟูทางกิจกรรมบำบัดในระบบประสาท


สส222	ปฏิบัติการบำบัดโรคเบื้องต้น
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

สส222 ปฏิบัติการบำบัดโรคเบื้องต้น

หลักการและวิธีการปฐมพยาบาล การตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การวางแผนครอบครัว การส่งต่อผู้ป่วย การฟื้นฟูสุขภาพ การปฏิบัติหัตถการ ปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น ตามขอบเขตพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน


HPX232 Health Literacy
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX232 Health Literacy

แนวคิด ความสําคัญและความรอบรู้ทางสุขภาพ รูปแบบการพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพ เครื่องมือวัดและการประเมินผลลัพธ์ความรอบรู้ทางสุขภาพ ปฎิบัติการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

OT212 Biomechanics of Movement
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

OT212 Biomechanics of Movement

คำอธิบายรายวิชา

ชีวกลศาสตร์ของเนื้อเยื่อและโครงสร้างของร่างกาย ชีวกลศาสตร์ของข้อต่อในรยางค์ส่วนบน รยางค์ส่วนล่าง กระดูกสันหลัง กระดูกแกนกลาง การเคลื่อนไหวที่ปกติและไม่ปกติ


HPX434_2567
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX434_2567

1.   คำอธิบายรายวิชา

รูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัยด้านสขุภาพ คำถามวิจัย วัตถุประสงค์ การตั้งสมมุติฐาน การทบทวนวรรณกรรม นิยามและการให้คำนิยามตัวแปร กรอบแนวคิดการวิจัย ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่าง วิจัย ฝึกปฏิบัติการทำงานวิจัย การเขียนรายงานวิจัยและการนำเสนอผลงาน


Faculty of Physical Therapy

test-SEB