Skip to main content

253 Courses 1 Categories

HPX432 Public Health Economics for Health Promotion 1/66
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX432 Public Health Economics for Health Promotion 1/66

ความรู้พื้นฐานทางเศรษศาสตร์ แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ อุปสงค์และอุปทานของบริการสุขภาพ การคลังสุขภาพ ต้นทุนของบริการสุขภาพ ความเป็นธรรมทางสุขภาพ การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ นโยบายและรูปแบบการสร้างหลักประกันสุขภาพ

HPX324  Epidemiology_2566
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX324 Epidemiology_2566

           อุบัติการณ์ของโรค ธรรมชาติของการเกิดโรคทางวิทยาการระบาด การกระจายของโรค การเฝ้าระวังโรค การคัดกรองโรค การวัดในทางวิทยาการระบาด การปรับอัตรา รูปแบบการศึกษาทางวิทยาการระบาด การวินิจฉัยชุมชน และการประยุกต์หลักวิทยาการระบาดในการวิจัย

HP321 Health Promotion for Elderly and People with Disability
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HP321 Health Promotion for Elderly and People with Disability

ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุและคนพิการ ความสำคัญ ทฤษฎี หลักการและนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพ ผลกระทบของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองต่อผู้สูงอายุและคนพิการ การสื่อสารกับผู้สูงอายุและคนพิการ การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการดำรงชีวิตที่เหมาะสม เรียนรู้และ ฝึกทักษะการช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนพิการ การจัดกิจกรรมและโครงการส่งเสริมสุขภาพ การอ่านงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

BME207 Biomedical Engineering Laboratory for Human Body System II
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

BME207 Biomedical Engineering Laboratory for Human Body System II

วศช207 ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์สำหรับระบบร่างกายมนุษย์2 1(0-3-0)

การใช้เครื่องมือวัดจุลภาค การขยายปฏิบัติค คที่

นุษย์ ปฏิบัติที่นื้่่

BME202 Human Body System for Biomedical Engineering II
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

BME202 Human Body System for Biomedical Engineering II

ระบบ()ระบบดังกล่าว โดยการผสมผสานความรู้พื้นฐานทางมหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิสรีรวิทยา
HPX 241 Nutrition for Health Promotion
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX 241 Nutrition for Health Promotion

ประเภทของสารอาหาร การบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการที่เหมาะสมกับบุคคล ในภาวะและวัยต่างๆ แนวคิดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค ภาวะทุพโภชนาการและโภชนบำบัด บทบาทโภชนาการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ การประเมินภาวะโภชนาการ ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบความปลอดภัยของอาหาร การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร การคำนวณคุณค่าอาหารและส่งเสริมโภชนาการ การให้คำปรึกษาทางโภชนาการ

HPX231 Health Promotion for All Age Groups
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX231 Health Promotion for All Age Groups

ศึกษาพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละวัย ภาวะสุขภาพ ปัญหาสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพของบุคคลในวัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน และวัยสูงอายุ หลักการแนวทางและวิธีการในการส่งเสริมสุขภาพและธำรงไว้ซึ่งสุขภาพที่เหมาะสมในแต่ละวัย และสัมมนาการวางแผนงานส่งเสริมสุขภาพโดยอาศัยวิธีการและแนวทางการส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนนำความรู้ที่ได้จากการวางแผนไปฝึกปฏิบัติให้ได้อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย

HPX224 ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือก 1/66
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX224 ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือก 1/66

แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การประยุกต์ภูมิปัญญาไทย และการแพทย์ทางเลือกเพื่อการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม


HPX211 English for Health Communication II
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX211 English for Health Communication II

คำอธิบายรายวิชา

             ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและเขียนบทความทางวิชาการด้านสุขภาพ ฝึกทักษะการอ่านตำรา บทความและงานวิจัยด้านสุขภาพ               


Faculty of Physical Therapy

PTX 496 Palliative care

HPX330 Health Information Technology 1/66
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX330 Health Information Technology 1/66


HPX111 Microbiology and Parasitology for Health Promotion 2/2563
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX111 Microbiology and Parasitology for Health Promotion 2/2563

ชีววิทยาและสรีรวิทยาพื้นฐานของจุลินทรีย์ พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ การเรียกชื่อและการจำแนกประเภทของจุลินทรีย์ การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ การควบคุมจุลินทรีย์ โรคที่เกิดจากจุลินทรีย์ การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทางการแพทย์ ปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาเบื้องต้น ชีววิทยาพื้นฐานของเชื้อปรสิตที่มีความสำคัญทางการแพทย์ ความสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์และปรสิต การติดต่อ การระบาด การกระจายทางภูมิศาสตร์ พยาธิกำเนิดของโรคติดเชื้อปรสิต อาการ ภูมิคุ้มกันต่อโรคปรสิต การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อปรสิต การวินิจฉัยโรคปรสิตทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น

HPX 213 Human body system 3
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX 213 Human body system 3

ศาสตร์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเกี่ยวกับโรคและกลไกการเกิดโรค การเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ ภายในร่างกายในภาวะที่มีพยาธิสภาพ พยาธิสภาพจากโรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อ ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ความผิดปกติทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่ผิดปกติในอวัยวะ เซลล์เนื้องอกและมะเร็ง ลักษณะการตายของเซลล์ การสลายตัว การเปลี่ยนแปลงหลังเซลล์ตาย การซ่อมแซม ภาวะไม่สมดุลของนํ้า อิเล็กโตรไลท์และกรดด่าง

HPX332 Health Promotion Planning and Evaluation 2/66
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX332 Health Promotion Planning and Evaluation 2/66

หลักการ วิธีการ รูปแบบและกรอบแนวคิดในการวางแผนงานส่งเสริมสุขภาพ วิธีการประเมินผลงานส่งเสริมสุขภาพและประสิทธิภาพของการประยุกต์แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพในการดำเนินงานด้านสุขภาพ การฝึกปฏิบัติในการวางแผนและการประเมินผลงานส่งเสริมสุขภาพ

Faculty of Physical Therapy

HP431 Ethic and Legal Aspects Relates to Health Promotion

ศึกษาจรรยาบรรณ จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ สิทธิของผู้ป่วย พระราชบัญญัติเกี่ยวกับประกันสังคม ประกันสุขภาพ สถานบริการ สถานประกอบการด้านสุขภาพ และทางการแพทย์ พระราชบัญญัติเกี่ยวกับผังเมืองและสิ่งแวดล้อมในชุมชน กฎหมายที่เกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิของผู้ป่วยเมื่อถูกละเมิด และสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและต่างประเทศ สัมมนาแนวทางและวิธีการใช้กฎหมาย จรรยาบรรณ จริยธรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

OT161 Statistics for Research in Occupational therapy
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

OT161 Statistics for Research in Occupational therapy

คำอธิบายรายวิชา

หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ความหมายและประโยชน์ของสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง การวัดการกระจาย คะแนนมาตรฐาน ความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม


HPX 214.66 Mental Health Promotion
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX 214.66 Mental Health Promotion

ความหมาย
แนวคิดและความสำคัญของสุขภาพจิต ทฤษฎีบุคลิกภาพ พัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจ
สังคม  การประเมินภาวะสุขภาพจิต
การส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานการณ์ต่างๆ

HPX434	Health Research 1/66
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX434 Health Research 1/66

รูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัยด้านสุขภาพ คำถามวิจัย วัตถุประสงค์ การตั้งสมมุติฐาน การทบทวนวรรณกรรม นิยามและการให้คำนิยามตัวแปร กรอบแนวคิดการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างวิจัย ฝึกปฏิบัติการทำงานวิจัย การเขียนรายงานวิจัยและการนำเสนอผลงาน

HPX323 Biostatistics for Health Science 1/66
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX323 Biostatistics for Health Science 1/66

หลักชีวสถิติ การคำนวณขนาดตัวอย่าง สถิติชีพ ดรรชนีอนามัย การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การรอดชีพ การทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามและการแปลผล การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน ฝึกทักษะการเลือกใช้วิธีการทางสถิติและการใช้โปรแกรมทางสถิติให้สอดคล้องกับสมมติฐานและรูปแบบงานวิจัย