Skip to main content

253 Courses 1 Categories

Faculty of Physical Therapy

Preparing for SWU-SET

Preparing for SWU-SET

เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ SWU-SET โดยประกอบไปด้วย

1. ปฏิทินการสอบ SWU-SET

2. แหล่งความรู้สำหรับการเตรียมสอบ SWU-SET

3. เวทีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสอบ SWU-SET

4. การฝึกทำข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อพิชิตข้อสอบ SWU-SET

PTX 283 จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบำบัดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

PTX 283 จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบำบัดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

🥳 คำอธิบายรายวิชา

จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบำบัด พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด กฎหมายและสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 

สส 420 จรรยาบรรณ จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ 2/2566
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

สส 420 จรรยาบรรณ จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ 2/2566

ศึกษาจรรยาบรรณ จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ สิทธิของผู้ป่วย พระราชบัญญัติเกี่ยวกับประกันสังคม ประกันสุขภาพ สถานบริการ สถานประกอบการด้านสุขภาพ และทางการแพทย์ พระราชบัญญัติเกี่ยวกับผังเมืองและสิ่งแวดล้อมในชุมชน กฎหมายที่เกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิของผู้ป่วยเมื่อถูกละเมิด และสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและต่างประเทศ สัมมนาแนวทางและวิธีการใช้กฎหมาย จรรยาบรรณ จริยธรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

HPX 333  Holistic Community Health Development 2/66
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX 333 Holistic Community Health Development 2/66

ระบบสุขภาพชุมชน การวินิจฉัยชุมชนด้านสุขภาพแบบองค์รวม วัฒนธรรมกับการดูแลสุขภาพ       การทำงานชุมชนในบริบทต่างๆ หลักการและเทคนิคการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การพัฒนาสุขภาพแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนการวางแผน การดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม

HPX222 Prevention and Control of Disease
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX222 Prevention and Control of Disease

หลักและวิธีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ อุบัติเหตุ และการบาดเจ็บ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พระราชบัญญัติโรคติดต่อ การประยุกต์หลักและวิธีการป้องกันและควบคุมโรคตามบริบทสังคมและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Physical Therapy

Prevention and Control of Disease

กภ 281, 282 การวิจัยทางกายภาพบำบัด (1, 2)
Faculty of Physical Therapy
Preview Course
สส 436 ปฏิบัติงานการส่งเสริมสุขภาพ III
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

สส 436 ปฏิบัติงานการส่งเสริมสุขภาพ III

การประยุกต์เนื้อหาด้านทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพ ทักษะการสื่อสาร การให้คำปรึกษา และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อการส่งเสริมสุขภาพในบริบทที่ท้าทาย ฝึกทักษะการวิเคราะห์บริบทของบุคคลเชิงลึก การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา การวางแผนงานส่งเสริมสุขภาพ เพื่อวางแผนงาน สร้างหรือพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานจากสถานการณ์จริงและการร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์และวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพร่วมกับผู้เชี่วชาญ เพื่อสร้างและ/หรือพัฒนารูปแบบและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสื่อสารให้เหมาะสมกับการส่งเสริมสุขภาพในบริบทต่างๆ


Advanced management for geriatric population
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

Advanced management for geriatric population

การตรวจประเมิน การจัดการปัญหาเฉพาะที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ ตั้งปัญหาและเป้าหมายการรักษา บูรณาการและพัฒนาทักษะทางกายภาพบำบัดสำหรับการดูแลผู้สูงอายุรวมถึงการดูแลประคับประคองจนนถึงระยะสุดท้ายของชีวิตโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ และการทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้สูงอายุจนถึงระยะสุดท้ายของชีวิต


PTX611 Sport Physical Therapy
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

PTX611 Sport Physical Therapy

หลักการ แนวคิดที่ทันสมัย การประยุกต์ใช้เทคนิคกายภาพบำบัดสำหรับนักกีฬา หลักการประเมินนักกีฬาในการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันหลังการบาดเจ็บ ข้อกำหนดของวิชาชีพด้านกายภาพบำบัดทางการกีฬา กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัดด้านการกีฬา การประยุกต์หลักการกายภาพบำบัดทางการกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ


HPX 320 Health Administration
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX 320 Health Administration

หลักการและแนวคิดการบริหารงานสุขภาพ  การมีส่วนร่วมในการจัดลำดับความสำคัญ ของปัญหาสุขภาพ การวางแผน การจัดองค์กร การอํานวยการ การประสานงาน  การติดตามดูแล สนับสนุน  การควบคุมกำกับและประเมินผล ระบบบริการสุขภาพ หลักประกันสุขภาพ การบริหารและการจัดการทรัพยากรงานสขุภาพ


HPX322  Occupational Health and Safety
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX322 Occupational Health and Safety

แนวคิดและขอบเขตของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปัจจัยในการทำงานที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ หลักการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ อุบัติเหตุและหลักความปลอดภัยในการทำงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การประยุกต์ความรู้อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

HPX321 Environmental Health 1/2566
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX321 Environmental Health 1/2566

แนวคิดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สถานการณ์และปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดการและควบคุมมลพิษทางนํ้า อากาศ เสียง เหตุรำคาญ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของเสียอันตรายและกัมมันตภาพรังสี การสุขาภิบาลนํ้าและอาหาร การสุขาภิบาลที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการด้านสุขภาพ การควบคุมสัตว์แทะ สัตว์และแมลงนำโรค พาหะนำโรค การประยุกต์แนวคิดการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

HPX 292 Multimedia for Health Promotion 2/ 2566
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX 292 Multimedia for Health Promotion 2/ 2566

หลักการออกแบบสื่อมัลติมีเดียพื้นฐาน เทคนิคการสร้างสื่อ การเลือกเทคโนโลยีในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย ปฏิบัติการสร้างและใช้สื่อมัลติมีเดียและสื่อปฏิสัมพันธ์ด้านสุขภาพตามจรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


HPX 334 Social Health Marketing
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX 334 Social Health Marketing

ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดและปรัชญาทางการตลาดเพื่อสังคม วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการจัดการทางการตลาด การสื่อสารทางการตลาด กระบวนการในการวางแผน การตัดสินใจทางการตลาด กระบวนการตลาดสังคมเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ การประยุกต์การตลาดสังคมในงานส่งเสริมสุขภาพ

HPX114 Primary Health Care System and Public Health 1/65
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX114 Primary Health Care System and Public Health 1/65

ความหมาย แนวคิด  วิวัฒนาการและหลักการดําเนินงานทางการสาธารณสุข ระบบบริการสาธารณสุข การสาธารณสุขมูลฐาน ระบบบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขท่ีเก่ียวข้องกับการ สาธารณสุขของประเทศไทย

สส430 การส่งเสริมสุขภาพในบริบทที่ท้าทาย 1/67
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

สส430 การส่งเสริมสุขภาพในบริบทที่ท้าทาย 1/67

หลักการ วิธีการ และการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพในสถานการณ์ที่ท้าทายและเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม  ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาสุขภาพจิต ผู้ติดสารเสพติดหรือผู้ใช้สารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวหรือสังคม


HPX431 Evidence Based Health Promotion 1/66
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX431 Evidence Based Health Promotion 1/66

แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ การตั้งคำถาม การสืบค้นและ การประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ การวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการปฏิบัติงานการส่งเสริมสุขภาพ


HPX116 Health Promotion 2/66
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX116 Health Promotion 2/66

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาการของนโยบาย ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ กลยุทธ์และแนวทางการส่งเสริมสุขภาพในต่างประเทศและประเทศไทย ในโรงเรียน สถานประกอบการด้านสุขภาพการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายและการส่งเสริมสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่าย