Skip to main content

253 Courses 1 Categories

Faculty of Physical Therapy

PTX 291 Basic Health Communication

ความสำคัญ องค์ประกอบและกระบวนการสื่อสารสุขภาพ การสื่อสารที่เหมาะสมในแต่ละวัยหรือในสถานการณ์และภาวะโรคต่าง ๆ การให้คำปรึกษา การซักประวัติและวิธีการสื่อสารกับผู้ป่วยเบื้องต้น

PTX 222 Therapeutic Exercise and Physical Fitness Test
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

PTX 222 Therapeutic Exercise and Physical Fitness Test

กลไกการตอบสนองและผลของการฝึกต่อระบบต่างๆ ในร่างกายจากการออกกำลังกาย หลักการทดสอบสมรรถภาพทางกายพื้นฐาน การให้คำแนะนำและรักษาด้วยการออกกำลังกายต่อสุขภาวะองค์รวมทั้งร่างกายและจิตใจในแต่ละช่วงวัย


PTX 223  Electrodiagnosis and Electrotherapy for Musculoskeletal System
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

PTX 223 Electrodiagnosis and Electrotherapy for Musculoskeletal System

คำอธิบายรายวิชา

คุณลักษณะ ผลทางสรีรวิทยาของกระแสไฟฟ้า การวิเคราะห์ปัญหา และ ประยุกต์ใช้ในการรักษาทางกายภาพบำบัด การเพิ่มความแข็งแรง ชะลอการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ เรียนรู้ การเคลื่อนไหว ซ่อมสร้างบาดแผล และ วินิจฉัยการบาดเจ็บของเส้นประสาทส่วนปลาย


PTX 203 Gait Biomechanics
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

PTX 203 Gait Biomechanics

คำอธิบายรายวิชา 

จลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของวงจรการเดินในคนปกติ วิธีการวิเคราะห์การเดิน การเปลี่ยนแปลงของการเดินตามช่วงวัย รูปแบบการเดินในผู้ที่มีปัญหาระบบกระดูกกล้ามเนื้อและระบบประสาท

Faculty of Physical Therapy

PTX 491 Personality Development

HPX322 Occupational Health and Safety 1/2564
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX322 Occupational Health and Safety 1/2564

แนวคิดและขอบเขตของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปัจจัยในการทำงานที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ หลักการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ อุบัติเหตุและหลักความปลอดภัยในการทำงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การประยุกต์ความรู้อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

HPX331 Communication Skills for Health Promotion 1/65
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX331 Communication Skills for Health Promotion 1/65

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจความหมาย ความสำคัญ ประเภทของระบบและวิธีการสื่อสารเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มบุคคลทั่วไป และกลุ่มบุคคลที่มีความบกพร่องด้านการสื่อสาร และสร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคลเพื่อการทำงานเป็นทีมมีทักษะการใช้ระบบและวิธีการสื่อสารด้านสุขภาพให้เหมาะสมกับชุมชนโดยการใช้สื่อประเภทต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของจิตวิทยาและสังคมวิทยา


HPX231 Health Education and Health Behaviour 1/66
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX231 Health Education and Health Behaviour 1/66

แนวคิดและทฤษฎีทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์หลักการประเมินและวิเคราะห์พฤติกรรม สุขภาพ การประยุกต์องค์ความรู้ในการสื่อสารและออกแบบกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามสถานการณ์ สุขภาพและบริบททางสังคม


PTX 629 Leadership strategy to develop innovative physical therapy practice
Faculty of Physical Therapy
Preview Course
HPX213 Human Body System3 1/65
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX213 Human Body System3 1/65

ศาสตร์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเกี่ยวกับโรคและกลไกการเกิดโรค การเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ ภายในร่างกายในภาวะที่มีพยาธิสภาพ พยาธิสภาพจากโรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อ ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ความผิดปกติทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่ผิดปกติในอวัยวะ เซลล์เนื้องอกและมะเร็ง ลักษณะการตายของเซลล์ การสลายตัว การเปลี่ยนแปลงหลังเซลล์ตาย การซ่อมแซม ภาวะไม่สมดุลของนํ้า อิเล็กโตรไลท์และกรดด่าง


Faculty of Physical Therapy

PTX 201 Human Body System III

โครงสร้าง หน้าที่ของระบบประสาท ทางเดินประสาท ประสาทวิทยาในระดับเซลล์ ประสาทสรีรวิทยา ประสาทพยาธิวิทยาและการประยุกต์ใช้ในวิชากายภาพบำบัดทางระบบประสาท


HPX334 Social Health Marketing 1/64
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX334 Social Health Marketing 1/64

ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดและปรัชญาทางการตลาดเพื่อสังคม วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการจัดการทางการตลาด การสื่อสารทางการตลาด กระบวนการในการวางแผน การตัดสินใจทางการตลาด กระบวนการตลาดสังคมเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ การประยุกต์การตลาดสังคมในงานส่งเสริมสุขภาพ

SECP533 Pediatric Physical Therapy for Children with Special Education Needs
Faculty of Physical Therapy
Preview Course
กภ 221 การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของร่างกาย
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

กภ 221 การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของร่างกาย

Acknowledgement for the figure from: https://www.cleanpng.com/png-biomechanics-gait-analysis-injury-walking-anatomy-6815475/download-png.html

คำอธิบายรายวิชา

วิเคราะห์การเคลื่อนไหวที่ปกติและการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของผู้ที่มีพยาธิสภาพจากระบบประสาทและระบบกระดูกและกล้ามเนื้อได้ และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทาง

กายวิภาคศาสตร์ ชีวกลศาสตร์ มาประกอบการใช้เหตุผลทางคลินิกในการตั้งสมมติฐานของสาเหตุที่ทำให้เกิดรูปแบบการเคลื่อนไหวผิดปกติจากผลการวิเคราะห์การ

เคลื่อนไหว

PTX 204-66 Pharmacology for Physiotherapy
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

PTX 204-66 Pharmacology for Physiotherapy

คำอธิบายรายวิชา

หลักการพื้นฐานทางเภสัชวิทยาสำหรับการใช้ในคลินิก ข้อบ่งชี้การใช้ยา ผลของยา ผลข้างเคียง และข้อควรระวังในการออกฤทธิ์ของยา  ในผู้ป่วยทางกายภาพบำบัดในระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ระบบประสาท ระบบหัวใจและปอด

Faculty of Physical Therapy

PX 301-2564 Phamacology for Physiotherapy

HPX433 HEALTH PROMOTION SEMINAR/63
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX433 HEALTH PROMOTION SEMINAR/63

ความหมายของการสัมมนา รูปแบบและองค์ประกอบของการสัมมนา การเลือกหัวข้อเรื่อง การสืบค้นข้อมูล การเขียนโครงการและรายงานสรุปการสัมมนา การจัดสัมมนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ