Skip to main content

253 Courses 1 Categories

HPX210 English for Health Communication 1 (1/65)
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX210 English for Health Communication 1 (1/65)

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ทักษะการพูดในที่สาธารณะและการตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ

สกภ02  สูงวัยแบบพฤฒิพลังในยุคดิจิทัล
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

สกภ02 สูงวัยแบบพฤฒิพลังในยุคดิจิทัล

ZPC02 Active Aging in the Digital Era

คำอธิบายรายวิชา 

แนวคิดและทฤษฎีผู้สูงอายุ ความเปลี่ยนแปลงและปัญหาสุขภาพ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การประยุกต์เทคโนโลยีกับการดูแลสุขภาพ การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพตามหลัก 3อ. (ออกกำลังกาย, อาหาร, อารมณ์) สำหรับผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล


สกภ01 การสื่อสารสุขภาพเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

สกภ01 การสื่อสารสุขภาพเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ

สกภ01   การสื่อสารสุขภาพเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ    4 หน่วยกิต

ZPC01   Health Communication for Promote the Well-Being    

การเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง ความรอบรู้ด้านสุขภาพ กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของการสื่อสารสุขภาพ                    

การออกแบบและสร้างสื่อมัลติมีเดียในงานสุขภาพ การสร้างเครือข่ายงานสุขภาพออนไลน์ แนวคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมสุขภาพ

HPX334 Social Health Marketing  1/2566
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX334 Social Health Marketing 1/2566

ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดและปรัชญาทางการตลาดเพื่อสังคม วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการจัดการทางการตลาด การสื่อสารทางการตลาด กระบวนการในการวางแผน การตัดสินใจทางการตลาด กระบวนการตลาดสังคมเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ การประยุกต์การตลาดสังคมในงานส่งเสริมสุขภาพ


โครงการอบรม Cardiac rehabilitation: exercise testing and prescription
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

โครงการอบรม Cardiac rehabilitation: exercise testing and prescription

Cardiac rehabilitation: Exercise testing and prescription


Faculty of Physical Therapy

OT112 Concept of Occupational Therapy I

ประวัติความเป็นมาของกิจกรรมบำบัด สถานการณ์สุขภาพและสาธารณสุขของประเทศไทยและของโลกในปัจจุบัน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงบทบาทของนักกิจกรรมบำบัดต่อสถานการณ์ดังกล่าว


HPX112 Biochemistry for Health Promotion  1/2566
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX112 Biochemistry for Health Promotion 1/2566

คำอธิบายรายวิชา

             หลักการชีวเคมีพื้นฐาน คุณสมบัติและหน้าที่ของสารประกอบ สารละลายบัฟเฟอร์หมู่ฟังก์ชั่นของ สารอินทรีย์สารชีวโมเลกุล ชีวพลังงานศาสตร์เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล การควบคุมเมแทบอลิซึมในภาวะ ปกติและเจ็บป่วย ชีวเคมีของของเหลว การเกิดมะเร็ง ระบบภูมิคุ้มกัน และความชราในร่างกาย ดีเอ็นเอเทคโนโลยี การวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลและการใช้ความรู้ทางชีวเคมีเพื่อเลือกวิธีการส่งเสริมสุขภาพ


OT111 Human Body System I
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

OT111 Human Body System I

คำอธิบายรายวิชา

โครงสร้าง หน้าที่ สรีรวิทยา ของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกของมนุษย์ ความผิดปกติของโครงสร้างและการเสื่อมสภาพตามอายุขัย

HPX433 Health Promotion Seminar/64
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX433 Health Promotion Seminar/64

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายของการสัมมนา รูปแบบและองค์ประกอบของการสัมมนา การเลือกหัวข้อเรื่อง การสืบค้นข้อมูล การสืบค้นผลการวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพ การเขียนโครงการและรายงานสรุปการสัมมนา การจัดสัมมนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ

กิจกรรมจิตอาสา กายภาพบำบัดพาเลิกสูบบุหรี่
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

กิจกรรมจิตอาสา กายภาพบำบัดพาเลิกสูบบุหรี่

กิจกรรมจิตอาสา กายภาพบำบัดพาเลิกสูบบหรี่ นิสิต กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมจิตอาสาที่มีกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ทำแบบทดสอบประเมินความรู้ก่อนอบรม

กิจกรรมที่ 2 เข้ารับชม วิดีโอการเพิ่มพูนความรู้ดังนี้

              วิดีโอที่ 1 กฎหมายและ พรบ การควบคุมยาสูบ

              วิดีโอที่ 2 บททาทของนักกายภาพบำบัดและประชาชนทั่วไปในการเลิกบุหรี่

             วิดีโอที่ 3 พิษของการสูบบุหรี่

             วิดีโอที่ 4 เทคนิคการช่วยเลิกสูบบุหรี่

กิจกรรมที่ 3 ให้นิสิตนำความรู้ไปแนะนำผู้สูบบุหรี่ และตอบแบบประเมินว่าไปแนะนำในเรื่องใด ตามเอกสารแบบบันทึกให้คำแนะนำ

กิจกรรมที่ 4 ทำแบบทดสอบประเมินความรู้หลังอบรม

กิจกรรมที่ 5 ทำแบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงการ

นิสิตจะได้รับชั่วโมงทำกิจกรรมจิตอาสาเมื่อนิสิตเข้าทำครบทั้ง 5 กิจกรรม ครับ

โครงการ Frailty in elderly: assessment & management
Faculty of Physical Therapy
Preview Course
HPX231 Health Promotion for All Age Groups 2/2565
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX231 Health Promotion for All Age Groups 2/2565

ศึกษาพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละวัย ภาวะสุขภาพ ปัญหาสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพของบุคคลในวัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน และวัยสูงอายุ หลักการแนวทางและวิธีการในการส่งเสริมสุขภาพและธำรงไว้ซึ่งสุขภาพที่เหมาะสมในแต่ละวัย และสัมมนาการวางแผนงานส่งเสริมสุขภาพโดยอาศัยวิธีการและแนวทางการส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนนำความรู้ที่ได้จากการวางแผนไปฝึกปฏิบัติให้ได้อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย


HPX211 English for Health Communication2 (2/65)
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX211 English for Health Communication2 (2/65)

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและเขียนบทความทางวิชาการด้านสุขภาพ ฝึกทักษะการอ่านตำรา บทความและงานวิจัยด้านสุขภาพ

HPX222 Prevention and Control of Disease 2/65
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX222 Prevention and Control of Disease 2/65

หลักและวิธีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ อุบัติเหตุ และการบาดเจ็บ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พระราชบัญญัติโรคติดต่อ การประยุกต์หลักและวิธีการป้องกันและควบคุมโรคตามบริบทสังคมและสิ่งแวดล้อม

HPX111 Microbiology and Parasitology for Health Promotion 2/2564
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX111 Microbiology and Parasitology for Health Promotion 2/2564

คำอธิบายรายวิชา

ชีววิทยาและสรีรวิทยาพื้นฐานของจุลินทรีย์ พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ การเรียกชื่อและการจำแนกประเภทของจุลินทรีย์ การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ การควบคุมจุลินทรีย์ โรคที่เกิดจากจุลินทรีย์ การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทางการแพทย์ ปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาเบื้องต้น ชีววิทยาพื้นฐานของเชื้อปรสิตที่มีความสำคัญทางการแพทย์ ความสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์และปรสิต การติดต่อ การระบาด การกระจายทางภูมิศาสตร์ พยาธิกำเนิดของโรคติดเชื้อปรสิต อาการ ภูมิคุ้มกันต่อโรคปรสิต การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อปรสิต การวินิจฉัยโรคปรสิตทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น


PTX 232 Mobilization Therapy
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

PTX 232 Mobilization Therapy

ปฏิบัติการตรวจประเมิน และการรักษาด้วยวิธีการดัดดึงข้อต่อต่างๆ ของร่างกาย   รวมถึงแนวทางการประยุกต์วิธีการดัดดึงข้อต่อในผู้ที่มีที่ปัญหาด้านระบบกล้ามเนื้อและกระดูก

PTX 622 Clinical Biomechanics
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

PTX 622 Clinical Biomechanics

          ชีวกลศาสตร์ประยุกต์ทางคลินิกเกี่ยวกับองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐาน การทำงานของระบบประสาทกล้ามเนื้อ การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ และความก้าวหน้าด้านชีวกลศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกายภาพบำบัด


PTX630 Business and Marketing for PT
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

PTX630 Business and Marketing for PT

พื้นฐานและการประยุกต์ หลักเศรษฐศาสตร์ การตลาด  การบริหารธุรกิจ ความคุ้มค่าและความสำเร็จทางด้านธุรกิจการบริการด้านกายภาพบำบัด

(หมายเหตุ Course ใน Rehab Essential เริ่มเข้าเรียนได้ 23 January 2023)