Skip to main content

253 Courses 1 Categories

ZPC03 Management of office and postural syndrome
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

ZPC03 Management of office and postural syndrome

ZPC031 Understanding of Office Syndrome and Postural Syndrome

ZPC032 Solution of Pain from Office Syndrome and Postural Syndrome


ZPC04 The new generation cares about the fragile elderly
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

ZPC04 The new generation cares about the fragile elderly

คำอธิบายรายวิชา 

การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจในผู้สูงอายุ การดูแลจิตใจในผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและการสื่อสารด้วยใจ วิธีการป้องกันภาวะแทรกซ้อน การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงด้วยการจัดท่าทาง การออกกำลังกายที่เหมาะสม การเคลื่อนย้ายร่างกายผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองไม่ได้ รวมถึงการออกแบบกิจกรรมและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อใช้ในการช่วยดูแลผู้สูงอายุ


HPX114 Integration of Human Body System 2
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX114 Integration of Human Body System 2

ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับพยาธิสรีวิทยาของร่างกาย กลไกการตอบสนองของร่างกายเมื่อเกิดพยาธิสภาพที่ระดับเซลล์และเนื้อเยื่อ กลไกการเกิดโรค พยาธิสรีรวิทยาที่เกี่ยวเนื่องกับปัจจัยเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงของระบบร่างกายเมื่อเกิดจากโรคที่เป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขและแนวทางส่งเสริมสุขภาพ

PTX 193 Transfer and Technology for Mobility I
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

PTX 193 Transfer and Technology for Mobility I

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติการจัดท่าทางผู้ป่วย การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยบนเตียง และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้รถเข็นในผู้ป่วยประเภทต่าง ๆ


HPX241 Basic Nutrition
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX241 Basic Nutrition

  ชนิดและความสําคัญของสสารต่อร่างกาย การจําแนกประเภทและคุณค่าของสสาร โภชนาการในแต่ละช่วงวัย
การประเมินภาวะโภชนาการของบุคคล การคํานวณคุณค่าสสารเพื่อการบริโภคที่เหมาะสมกับความตัองการ
ของบุคคล แนวคิดและหลักกสารปลอดภัย โภชนาการบําบัดและการจัดอาหารที่เหมาะสมสําหรับบุคคลทอยู่
ในสภาวการณเจ็บป่วย

OT 173 Concept of Occupational Therapy II
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

OT 173 Concept of Occupational Therapy II

กิจกรรมการดําเนินชีวิตของมนุษย์ การจําแนกกิจกรรมการดําเนินชีวิตในแต่ละช่วงวัย
คุณค่าของกิจกรรมการดําเนินชีวิต กระบวนการทางกิจกรรมบําบัด การสร้างสัมพันธภาพต่อตนเองและผู้อื่น
สิทธิผู้ป่วย สิทธิคนพิการ

Faculty of Physical Therapy

Statistics for Research in Occupational therapy

หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติความหมายและประโยชน์ของสถิติการเก็บรวบรวมข้อมูล การนําเสนอข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง การวัดการกระจาย
คะแนนมาตรฐาน ความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม

OT 114 Fundamentals of Clinical Psychology for Occupational Therapy
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

OT 114 Fundamentals of Clinical Psychology for Occupational Therapy

ฤติกรรมและสภาพจิตใจในภาวะปกติและผิดปกติของผู้ป่วยวัยต่างๆ และคนพิการ พื้นฐานการ
บริหารจัดการกับปัญหาทางจิตเวช ผลของยาสาหรับผู้ป่วย

HPX113 Integration of Human Body System 2/66
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX113 Integration of Human Body System 2/66

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบร่างกายมนุษย์ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของอวัยวะในระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบน้ำเหลือง ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์

HPX 435 Health Promotion Practice 2_2/2566
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX 435 Health Promotion Practice 2_2/2566

ฝึกทักษะการวิเคราะห์สภาพการณ์ภายในและภายนอกของหน่วยงาน การกําหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพ การเขียนโครงการส่งเสริมสุขภาพ การวิเคราะห์โครงการตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการตลาดสังคม ฝึ กทักษะการส่งเสริมสุขภาพในบริบทต่างๆ การพัฒนาบทบาทการเป็นผู้นําในการส่งเสริมสุขภาพ


HPX115 Public Health Service System (2/65)
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX115 Public Health Service System (2/65)

สส115  ระบบบริการสาธารณสุข  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ความหมาย แนวคิด วิวัฒนาการและหลักการดำเนินงานทางการสาธารณสุข ระบบบริการสาธารณสุข
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขของประเทศไทย


PTX 618 Clinical Exercise Physiology
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

PTX 618 Clinical Exercise Physiology

คำอธิบายรายวิชา

สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย เหตุผลทางคลินิกสำหรับการออกกำลังกาย การส่งเสริมสมรรถภาพในผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคทางระบบไหลเวียนเลือด ระบบการหายใจ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบเมตาบอลิซึม และระบบประสาทOT113 Human body system 2
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

OT113 Human body system 2

คำอธิบายรายวิชา

กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของโครงสร้างร่างกายในส่วนลำตัวและช่องอก หน้าที่และความสัมพันธ์ของระบบหัวใจ หลอดเลือดและปอด และความผิดปกติของโครงสร้าง


Faculty of Physical Therapy

PTX301.2.66 การคัดกรองผู้ป่วยและแนวทางตัดสินใจทางคลินิกสำหรับการจัดการทางกายภาพบำบัด

ศึกษาระบาดวิทยาพื้นฐาน การคัดกรองผู้ป่วย การตัดสินใจส่งต่อ การส่งปรึกษา และการรับไว้รักษาด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัดHPX322 Occupational Health and Safety 1/2565
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX322 Occupational Health and Safety 1/2565

คำอธิบายรายวิชา  

แนวคิดและขอบเขตของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปัจจัยในการทำงานที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ หลักการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ อุบัติเหตุและหลักความปลอดภัยในการทำงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การประยุกต์ความรู้อาชีวอนามัยและความปลอดภัย


HPX111 Microbiology and Parasitology for Public Health 1/2565
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX111 Microbiology and Parasitology for Public Health 1/2565

คำอธิบายรายวิชา

ชีววิทยาและสรีรวิทยาพื้นฐานของจุลินทรีย์และปรสิต การเรียกชื่อและการจำแนกประเภท การกระจายทางภูมิศาสตร์ โรคติดเชื้อและปรสิตที่เป็นปัญหาสาธารณสุข ปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเบื้องต้น ประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการสาธารณสุข