Skip to main content

253 Courses 1 Categories

Introduction to the Human Body : Anatomical Terminology for Health Promotion
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

Introduction to the Human Body : Anatomical Terminology for Health Promotion

ร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยอวัยวะต่างต่างที่จัดเรียงตัวอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพในการรักษาสมดุลของร่างกาย การเรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในระบบต่างๆ จะช่วยสนับสนุนเรียนรู้โครงสร้างและการทำงานของแต่ละระบบของร่างกาย


HPX433 Health Promotion Seminar/2566
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX433 Health Promotion Seminar/2566

คำอธิบายรายวิชา
ความหมายของการสัมมนา รูปแบบและองค์ประกอบของการสัมมนา การเลือกหัวข้อเรื่อง การสืบค้นข้อมูล การสืบค้นผลการวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพ การเขียนโครงการและรายงานสรุปการสัมมนา การจัดสัมมนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ


HPX 293 Communication Skills for Health Promotion_2/2566
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX 293 Communication Skills for Health Promotion_2/2566

แนวคิดและหลักการของการสื่อสาร รูปแบบและกระบวนการสื่อสารทางสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทที่หลากหลาย 

ฝึกทักษะการสื่อสารสุขภาพตามสถานการณ์ทางสุขภาพ

Communication Skills for Health Promotion
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

Communication Skills for Health Promotion

แนวคิดและหลักการของการสื่อสาร รูปแบบและกระบวนการสื่อสารทางสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทที่หลากหลาย            ฝึกทักษะการสื่อสารสุขภาพตามสถานการณ์ทางสุขภาพ

HPX242 Mental Health Promotion
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX242 Mental Health Promotion

แนวคิดและความสำคัญของสุขภาพจิต ทฤษฎีบุคลิกภาพ พัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม การประเมินภาวะสุขภาพจิต หลักการให้คำปรึกษาทางสุขภาพจิต พลังแห่งการฟื้นตัวและทักษะการปรับตัว การส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานการณ์ต่างๆ

กก213 ระบบร่างกายมนุษย์ 4
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

กก213 ระบบร่างกายมนุษย์ 4

คำอธิบายรายวิชา

ความสัมพันธ์ของโครงสร้างพื้นฐาน และหน้าที่การทำงานของระบบผิวหนัง ภูมิคุ้มกัน ระบบการกลืน การย่อยอาหาร การขับถ่าย ต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์ รวมถึงสามารถนำเสนอและผสมผสานความรู้พื้นฐานทางกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ชีวเคมีและพยาธิวิทยาของระบบดังกล่าว


HPX 115	Public Health Service System
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX 115 Public Health Service System

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย แนวคิด วิวัฒนาการและหลักการดำเนินงานทางการสาธารณสุข ระบบบริการสาธารณสุข ปัญหาและแนวทางการแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขของประเทศไทย

ZPC 05 Mental Healing Verse : Insight Me & You (จักรวาลฮีลใจ รู้จักฉัน รู้จักเธอ)
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

ZPC 05 Mental Healing Verse : Insight Me & You (จักรวาลฮีลใจ รู้จักฉัน รู้จักเธอ)

ชุดวิชา ZPC 05 Mental Healing Verse : Insight Me & You (จักรวาลฮีลใจ รู้จักฉัน รู้จักเธอ)

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยา และประยุกต์ใช้จิตวิทยาเชิงบวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงเพื่อเสริมสร้างสุขภาพวะทางจิตวิญญาณ การเห็นคุณค่า รู้จักตนเองจนเกิดความเข้าใจและยอมรับตนเองรวมทั้งผู้อื่น ศึกษาค้นคว้าแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนเอง การส่งเสริมความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้อื่น และการช่วยเหลือเยียวยาผู้อื่นผ่านทักษะการฟังด้วยหัวใจ และการโค้ช (Coaching)

ประกอบด้วย 2 รายวิชา

วิชาที่ 1 ZPC 051 Self Journey for beautiful growth of cognitive , mind and spirit (สำรวจโลกภายในสู่การเติบโตทางความคิด จิตใจ และจิตวิญญาณที่งดงาม)


วิชาที่ 2 ZPC 052 Empatize and Coaching to a positive relationship (การเข้าใจผู้อื่นและทักษะการชี้แนะ

สู่ความสัมพันธ์เชิงบวก)

  

ทบทวนองค์ความรู้ การสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 5 กลุ่มรายวิชา
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

ทบทวนองค์ความรู้ การสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 5 กลุ่มรายวิชา

องค์ความรู้มาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน มี 5 ประเด็นที่ใช้เตรียมสอบดังนี้
องค์ความรู้ประเด็นที่ 1 กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน
องค์ความรู้ประเด็นที่ 2 กลุ่มการป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและวิจัยทางด้านสาธารณสุข
องค์ความรู้ประเด็นที่ 3 กลุ่มตรวจประเมิน บำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ
องค์ความรู้ประเด็นที่ 4 กลุ่มอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
องค์ความรู้ประเด็นที่ 5 กลุ่มบริหารสาธารณสุขและกฎหมายสาธารณสุข

Faculty of Physical Therapy

HPX243 Ergonomics and Exercise

การยศาสตร์เบื้องต้น ประเภทของการออกกําลังกาย การประเมินสมรรถภาพทางกาย กลไกการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาเมื่อออกกําลังกาย ฝึกปฏิบัติการออกกําลังกาย ออกแบบโปรแกรมออกกําลังกายให้เหมาะสมกับการทํางานและการใช้ชีวิตในปัจจุบัน

OT 223 Activity Analysis and Therapeutic Media in Occupational Therapy 2/2566
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

OT 223 Activity Analysis and Therapeutic Media in Occupational Therapy 2/2566

หลักการวิเคราะห์กิจกรรม การดำเนินชีวิตในแต่ละช่วงวัย        ผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญ ปฏิบัติทักษะการใช้สื่อการบำบัดฟื้นฟูทางกิจกรรมบำบัดจากทรัพยากรในชุมชนหรือสื่อการบำบัดทางเลือก


OT222 Conceptual Framework in Occupational Therapy
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

OT222 Conceptual Framework in Occupational Therapy

กรอบการทำงานทางกิจกรรมบำบัด การวิเคราะห์กิจกรรมการดำเนินชีวิตตามแนวทางกิจกรรมบำบัด และการออกแบบกิจกรรมการดำเนินชีวิต


OT221 Principles of Occupational Therapy
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

OT221 Principles of Occupational Therapy

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และกรอบอ้างอิงทางกิจกรรมบำบัด จิตวิทยาพื้นฐานในการปฏิบัติงานกิจกรรมบำบัด


OT 214 Development Across the Lifespan
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

OT 214 Development Across the Lifespan

พัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม ภาษา โรคและภาวะสุขภาพในแต่ละช่วงวัย ความสำคัญและลักษณะเด่นของกิจกรรมการดำเนินชีวิตแต่และช่วงวัย

HPX 291 English for Public Health (2/66)
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX 291 English for Public Health (2/66)

คำศัพท์ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ การใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ การอ่านและเขียนบทความและงานวิจัยด้านสุขภาพ

กก 473 การเคลื่อนย้ายและเทคโนโลยีสำหรับการเคลื่อนไหว 2
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

กก 473 การเคลื่อนย้ายและเทคโนโลยีสำหรับการเคลื่อนไหว 2

     ปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้เครื่องช่วยเดินชนิดต่าง ๆ การใช้กายอุปกรณ์ และเทคโนโลยี อํานวยความสะดวกที่จำเป็นในผู้ป่วยประเภทต่าง ๆ รวมถึงผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง

Faculty of Physical Therapy

PTX 412 Health communication skill

 รายวิชา กภ421 การรักษาด้วยการออกกำลังกายในภาวะเฉพาะ
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

รายวิชา กภ421 การรักษาด้วยการออกกำลังกายในภาวะเฉพาะ

การออกกำลังกายเพื่อการรักษา ป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพในผู้สูงอายุ และภาวะเฉพาะต่างๆ การปรับพฤติกรรม ท่าทาง การใช้งาน และการเคลื่อนไหว


HPX111 Microbiology and Parasitology for Public Health 1/2566
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX111 Microbiology and Parasitology for Public Health 1/2566

คำอธิบายรายวิชา

ชีววิทยาและสรีรวิทยาพื้นฐานของจุลินทรีย์และปรสิต การเรียกชื่อและการจำแนกประเภท การกระจายทางภูมิศาสตร์ โรคติดเชื้อและปรสิตที่เป็นปัญหาสาธารณสุข ปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเบื้องต้น ประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการสาธารณสุข