Skip to main content

252 Courses 1 Categories

OT112 Concept of Occupational Therapy I (1/66)
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

OT112 Concept of Occupational Therapy I (1/66)

ประวัติความเป็นมาของกิจกรรมบำบัด สถานการณ์สุขภาพและสาธารณสุขของประเทศไทยและของโลกในปัจจุบัน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงบทบาทของนักกิจกรรมบำบัดต่อสถานการณ์ดังกล่าว

OT262 Professional Ethics and Related Laws
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

OT262 Professional Ethics and Related Laws

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพกิจกรรมบำบัด จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และหลักสิทธิผู้ป่วย

OT261 Research Methodology in Occupational  Therapy
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

OT261 Research Methodology in Occupational Therapy

หลักการและระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น ประเด็นปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การวางแผนการวิจัย และการเขียนเค้าโครงการวิจัย


HPX223 Basic Pharmacology for Public Health 1/2566
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX223 Basic Pharmacology for Public Health 1/2566

ความรู้พื้นฐานด้านเภสัชพลศาสตร์และเภสัชจลนศาสตร์หลักการใช้ยา ความรู้พื้นฐานด้านการบริบาลเภสัชกรรม กลไกการออกฤทธิ์ของยา ประเภทของยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติและระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ยาในงานสาธารณสุขมูลฐาน การบริหารจัดการคลังยาในหน่วยงานด้านสุขภาพ

Faculty of Physical Therapy

PTX 202 (ปรับปรุง 20230719)

OT211 Human Body System III
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

OT211 Human Body System III

โครงสร้าง หน้าที่ของระบบประสาท ทางเดินประสาท ประสาทวิทยาในระดับเซลล์ ประสาทสรีรวิทยา ประสาทพยาธิวิทยาและการประยุกต์ใช้ในการให้การบําบัดฟื้นฟูทางกิจกรรมบำบัดในระบบประสาท


สส222	ปฏิบัติการบำบัดโรคเบื้องต้น
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

สส222 ปฏิบัติการบำบัดโรคเบื้องต้น

หลักการและวิธีการปฐมพยาบาล การตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การวางแผนครอบครัว การส่งต่อผู้ป่วย การฟื้นฟูสุขภาพ การปฏิบัติหัตถการ ปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น ตามขอบเขตพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน


HPX232 Health Literacy
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX232 Health Literacy

แนวคิด ความสําคัญและความรอบรู้ทางสุขภาพ รูปแบบการพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพ เครื่องมือวัดและการประเมินผลลัพธ์ความรอบรู้ทางสุขภาพ ปฎิบัติการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

OT212 Biomechanics of Movement
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

OT212 Biomechanics of Movement

คำอธิบายรายวิชา

ชีวกลศาสตร์ของเนื้อเยื่อและโครงสร้างของร่างกาย ชีวกลศาสตร์ของข้อต่อในรยางค์ส่วนบน รยางค์ส่วนล่าง กระดูกสันหลัง กระดูกแกนกลาง การเคลื่อนไหวที่ปกติและไม่ปกติ


HPX434_2567
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX434_2567

1.   คำอธิบายรายวิชา

รูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัยด้านสขุภาพ คำถามวิจัย วัตถุประสงค์ การตั้งสมมุติฐาน การทบทวนวรรณกรรม นิยามและการให้คำนิยามตัวแปร กรอบแนวคิดการวิจัย ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่าง วิจัย ฝึกปฏิบัติการทำงานวิจัย การเขียนรายงานวิจัยและการนำเสนอผลงาน


Faculty of Physical Therapy

test-SEB

HPX433 Health Promotion Seminar/65
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

HPX433 Health Promotion Seminar/65

คำอธิบายรายวิชา
ความหมายของการสัมมนา รูปแบบและองค์ประกอบของการสัมมนา การเลือกหัวข้อเรื่อง การสืบค้นข้อมูล การสืบค้นผลการวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพ การเขียนโครงการและรายงานสรุปการสัมมนา การจัดสัมมนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ


Faculty of Physical Therapy

PTX481 Public Health and Administration

PTX 411 English for Professional Purposes III
Faculty of Physical Therapy
Preview Course

Faculty of Physical Therapy

PTX 411 English for Professional Purposes III

คำอธิบายรายวิชา

 การฟัง การพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และในวิชาชีพกายภาพบำบัด การนำเสนอรายงานผู้ป่วยด้วยวาจา การสื่อสารกับผู้รับบริการ

วัถุประสงค์ของรายวิชา

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนวิชานี้ นิสิตสามารถ

 ELOs

1.    สนทนาภาษาอังกฤษในเรื่องทั่วไปสำหรับชีวิตประจำวัน และในการสัมภาษณ์งานได้ (Apply)

1

2.    ซักประวัติ และสื่อสารอย่างง่ายกับผู้ป่วยในการตรวจร่างกายและการรักษาด้วยภาษาอังกฤษได้ (Apply)

3

3.    ฟังและจับใจความสำคัญจากบทสนทนา ข้อความรายงานขนาดสั้น การบรรยายภาษาอังกฤษในเนื้อหาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกายภาพบำบัดได้ (Apply)

1

4.    พูดสื่อสารประกอบการสอนแสดงการฝึกหรือการสอนวิธีการออกกำลังกายทางกายภาพบำบัดเป็นภาษาอังกฤษได้ (Apply)

13

5. นำเสนอรายงานผู้ป่วยด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษได้ (Apply)

13

6. แสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ตลอดจนการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง (Apply)

1, 4

หมายเหตุ: ELOs = ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร