Skip to main content

41 Courses

The Graduate School

การทดสอบระบบสอบออนไลน์ การสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก 1 /2565 : SYSTEM TESTING

เปิดให้เข้าทดสอบตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 - 1 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น.


The Graduate School

การสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1/2565 (Language Proficiency Test)

การสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่  1/2565

การอบรมการจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2565 สำหรับคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
The Graduate School
Preview Course

The Graduate School

การอบรมการจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2565 สำหรับคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

  • หัวข้อที่ 1 : นโยบายและการบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 - 2569
  • หัวข้อที่ 2 : การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่ออบรมครบถ้วนทุกหัวข้อ

The Graduate School

การสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

การสอบสมิทธืภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

วันที่ 12 มิถุนายน 2565 

The Graduate School

English Proficiency Test 2/2564 : Listening Test

English Proficiency Test 2/2564 : Listening Test

13 March 2022  Time : 12.00 - 12.30 PM

The Graduate School

English Proficiency Test 2/2564 : Reading Test

English Proficiency Test 2/2564 : Reading Test

13 March 2022  Time :  10.30 - 11.30 AM

The Graduate School

English Proficiency Test 2/2564 : Writing Test

English Proficiency Test 2/2564: Writing Test

13 March 2022  Time : 09.00 - 10.00 AM

The Graduate School

การทดสอบระบบสำหรับการสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก

การทดสอบระบบสำหรับการสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก

The Graduate School

การสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

การสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564


Academic orientation for SWU graduate students: การเตรียมพร้อมการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
The Graduate School
Preview Course

The Graduate School

Academic orientation for SWU graduate students: การเตรียมพร้อมการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

การเตรียมความพร้อมสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา 

  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและบัณฑิตวิทยาลัยดังกล่าวต้อนรับ 
  • บริการต่างๆของมหาวิทยาลัย 
  • ระเบียบระเบียบที่ต้องทราบ 
  • แนะนำภาษา 
  • แรงมัดใจในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

The Graduate School

Tool Kit สำหรับการทำวิจัย

ประกอบไปด้วย 
1. อบรมการใช้โปรแกรม Turnitin 
2. คู่มือ EndNoteX9
3. SWU Discovery Search