Skip to main content

41 Courses

การอบรมการจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2566 สำหรับคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
The Graduate School
Preview Course

The Graduate School

การอบรมการจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2566 สำหรับคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

ขั้นตอนการดำเนินการอบรม 

 1. อาจารย์ทุกท่านจะต้องดำเนินการทำแบบทดสอบ Pretest ให้เรียบร้อย
 2. รับชมวิดีโอการอบรมช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2  ตามลำดับ 
 3. เมื่อรับชมเรียบร้อยในแต่ละช่วง ทำเครื่องหมาย 🗸 ให้หัวข้อนั้นๆ
 4. ทำแบบทดสอบ Post test โดยสามารถทำได้เรื่อยๆจนกว่าคะแนนจะผ่านในหัวข้อนั้น 
 5. ในหัวข้อที่ 4 ให้กด link เพื่อเข้าไปดำเนินการในระบบ Google form ให้เรียบร้อย
 6. เมื่อทำแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ทำเครื่องหมาย 🗸 หลังหัวข้อนั้นๆ
 7. เมื่ออบรมครบทุกหัวข้อแล้วจะสามารถ Print ใบ Certificateเพื่อใช้เป็นหลักฐานการเข้าร่วมอบรมได้

The Graduate School

การทดสอบระบบสอบออนไลน์ การสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก 2 /2565 : SYSTEM TESTING

เปิดให้เข้าทดสอบตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2566 - 11 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น.

Open for Testing until 11 March 2023

The Graduate School

การทดสอบระบบสอบออนไลน์ การสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท 2 /2565 : SYSTEM TESTING

การทดสอบระบบสอบออนไลน์ การสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท 2 /2565 

สามารถทดสอบได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.59 น.

SYSTEM TESTING

Open for test : 15 - 18 February 2023 untill 11.59


The Graduate School

การสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท ภาคปลาย ปีการศึกษา ( ภาคบ่าย ) : English Proficiency Test for master's degree ( Afternoon session )

การสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท ภาคปลาย ปีการศึกษา ( ภาคบ่าย ) 

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น.

English Proficiency Test for master's degree ( Afternoon session )

19 February 2023 Time: 13.00 - 16.00 

The Graduate School

การสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท ภาคปลาย ปีการศึกษา ( ภาคเช้า ) : English Proficiency Test for master's degree ( Morning session )

การสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท ภาคปลาย ปีการศึกษา ( ภาคเช้า )

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

English Proficiency Test for master's degree ( Morning session )

19 February 2023 Time : 09.00 - 12.00

Academic orientation for SWU graduate students: การเตรียมพร้อมการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
The Graduate School
Preview Course

The Graduate School

Academic orientation for SWU graduate students: การเตรียมพร้อมการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

การเตรียมความพร้อมสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา 

 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและบัณฑิตวิทยาลัยดังกล่าวต้อนรับ 
 • บริการต่างๆของมหาวิทยาลัย 
 • ระเบียบระเบียบที่ต้องทราบ 
 • แนะนำภาษา 
 • แรงมัดใจในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน