Skip to main content

91 Courses 7 Categories

Faculty of Pharmacy

ภภน 647 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิก 11: การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยไปกลับ (ปีการศึกษา 2566)

           การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อให้เกิดความสามารถเฉพาะในการดูแลการใช้ยาแก่ผู้ป่วยนอก การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาในผู้ป่วยเรื้อรัง การใช้ยาที่มีช่วงการรักษาแคบ การใช้ยาที่มีเทคนิคพิเศษ  เน้นการประยุกต์หลักการ เหตุผลทางเภสัชบำบัด และการประเมินวรรณกรรมทางคลินิก ในการแก้ไขปัญหาการใช้ยาในทางอายุรกรรม ฝึกการทำงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ โดยเน้นการดูแลการใช้ยา เพื่อสนับสนุนการบริการสุขภาพแบบองค์รวม


ภภน 644 โครงงานวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม  2 (รหัส 60)
Faculty of Pharmacy
Preview Course

Faculty of Pharmacy

ภภน 644 โครงงานวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 2 (รหัส 60)

ภภน 644 โครงงานวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 2

โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ต่อเนื่องจากวิชาโครงงานวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 1


ภภน 352 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฏิบัติ 4 ปี 2565
Faculty of Pharmacy
Preview Course

Faculty of Pharmacy

ภภน 352 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฏิบัติ 4 ปี 2565

บูรณาการความรู้ทางเภสัชวิทยา เทคโนโลยีเภสัชกรรม เภสัชเคมี เภสัชจลนศาสตร์ สมุนไพร จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายยามาประยุกต์ในผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป อภิปรายกรณีศึกษายาความดันโลหิตสูง ยาปฏิชีวนะ และการประเมินอาการไม่พึงประสงค์ มีทัศนคติที่ดีต่อการมีปฏิสัมพันธ์และความรับผิดชอบของเภสัชกรต่อบุคคลอื่น ผู้ป่วย ญาติ บุคลากรทางการแพทย์อื่น


ภภน 555 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่ใช้ยาเตรียมปราศจากเชื้อ ปี 2565
Faculty of Pharmacy
Preview Course

Faculty of Pharmacy

ภภน 555 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่ใช้ยาเตรียมปราศจากเชื้อ ปี 2565

          ศึกษาวิธีเตรียมน้ำยาผสมที่ให้ทางหลอดเลือดดำ (IV admixture) ยามะเร็ง (Cytotoxic chemotherapy) และสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ (parenteral nutrition) สำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย เพื่อให้น้ำยาผสมและสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำมีความคงสภาพ สามารถคำนวณปริมาณสารอาหาร และแร่ธาตุ ตามสภาพของผู้ป่วย และความต้องการทางการแพทย์ ศึกษาปัญหาในการเตรียมน้ำยาผสมที่ให้ทางหลอดเลือดดำ โดยเฉพาะความคงสภาพและอันตรกิริยาระหว่างยา ในผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดำจะศึกษาครอบคลุมถึงปัญหาที่เกี่ยวกับการเลือกตัวยา รูปแบบยา และวิธีการให้ยาที่เหมาะสมเมื่อผู้ป่วยต้องใช้ยา เพื่อให้ได้ประโยชน์และมีความปลอดภัยจากยาสูงสุด


ภภน 561 ยาเตรียมปราศจากเชื้อสำหรับเภสัชกรรมปฏิบัติ
Faculty of Pharmacy
Preview Course

Faculty of Pharmacy

ภภน 561 ยาเตรียมปราศจากเชื้อสำหรับเภสัชกรรมปฏิบัติ

วิธีเตรียมน้ำยาผสมที่ให้ทางหลอดเลือดดำ (IV admixture) และยาเคมีบำบัด (Cytotoxic chemotherapy) สำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย โดยน้ำยาผสมที่ให้ทางหลอดเลือดดำและยาเคมีบำบัดมีความคงสภาพเหมาะสมกับสภาพของผู้ป่วย และความต้องการทางการแพทย์ และวิเคราะห์ปัญหาในการเตรียมน้ำยาผสมที่ให้ทางหลอดเลือดดำและยาเคมีบำบัด โดยเฉพาะความคงสภาพ ความเข้ากันได้ของยาเตรียม วิธีการให้ยา อันตรกิริยาระหว่างยา ภาวะแทรกซ้อน จากการให้ยาและการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยา


Faculty of Pharmacy

PCP 452 Pharmacy Practice Clerkship 6-ปีการศึกษา 2565

จ่ายยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และให้คำปรึกษาด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประเมินปัญหาและแก้ไขปัญหาการใช้ยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือในผู้สูงอายุแต่ละราย ประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากยา โดยบูรณาการความรู้ศาสตร์ต่าง ๆ ในทางเภสัชศาสตร์ การทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ


PMD 507 English for Pharmacy Profession 3 ปีการศึกษา 2565
Faculty of Pharmacy
Preview Course

Faculty of Pharmacy

PMD 507 English for Pharmacy Profession 3 ปีการศึกษา 2565

Continuation of English for Pharmacy Profession 2. This course focuses on writing, reading and speaking English language skills. Students are introduced to scientific writing, publication and presentation, i.e. writing and/or preparation of an abstract, manuscript, research report, oral presentation; as well as the preparation of own curriculum vitae and job application letter. Group and individual assignments include reading, discussion and interpretation of selected research articles, writing an abstract of own undergraduate senior project, preparation of a curriculum vitae (CV), and role-play job interview.


ภภน 455_ปี 2565 เภสัชกรรมชุมชน 2
Faculty of Pharmacy
Preview Course

Faculty of Pharmacy

ภภน 455_ปี 2565 เภสัชกรรมชุมชน 2

การเลือก การจัดเตรียม ตรวจสอบความถูกต้อง ส่งมอบ การให้คำปรึกษาและติดตามผลการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำหรับโรคที่พบบ่อยในร้านยา และสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิ รวมถึงในผู้ป่วยที่รับบริการติดตามดูแลรักษาที่บ้าน (home pharmaceutical care) โดยประยุกต์ความรู้ทางพยาธิสรีรวิทยา เภสัชวิทยา และศาสตร์ต่างๆ ทางเภสัชกรรม มาใช้ในการดูแลสุขภาพผู้รับบริการ โดยคำนึงถึงหลักการเลือกใช้ยาอย่างเหมาะสม และมีแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ

PMP702	Research Methodology and Statistics in Science of Pharmaceutical Products - 2565
Faculty of Pharmacy
Preview Course

Faculty of Pharmacy

PMP702 Research Methodology and Statistics in Science of Pharmaceutical Products - 2565

วิเคราะห์กรอบแนวคิด คำถาม และสมมติฐานการวิจัยเภสัชภัณฑ์ รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัยเน้นที่การวิจัยเชิงทดลองในการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ชนิดของผลลัพธ์ของการวิจัย การวัดตัวแปรที่เหมาะสมกับสมมุติฐานและรูปแบบการวิจัย การบันทึกและจัดการข้อมูลโดยใช้หลักสถิติที่เหมาะสม ในการประเมินและสรุปผลการวิจัย การวิพากษ์งานวิจัย และเผยแพร่งานวิจัย


ภภน 451 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฎิบัติ 5 - ปีการศึกษา 2565
Faculty of Pharmacy
Preview Course

Faculty of Pharmacy

ภภน 451 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฎิบัติ 5 - ปีการศึกษา 2565

ฝึกทักษะการตรวจสอบความถูกต้องของใบสั่งยา และการจ่ายยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ฝึกทักษะการรวบรวมข้อมูลผู้ป่วย ทั้งจากเวชระเบียน และการสัมภาษณ์ผู้ป่วย ประเมินปัญหาและแก้ไขปัญหาการใช้ยาในผู้ป่วยแต่ละราย โดยบูรณาการความรู้ศาสตร์ต่าง ๆ ทางเภสัชศาสตร์ ฝึกทักษะการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยาที่มีช่วงการรักษาแคบแก่ผู้ป่วยแต่ละราย และการให้ข้อมูลยาแก่ประชาชนทั่วไป ผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์

 โครงงานวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 1 และ 2 (ภภน 643_ภภน 644) ปี 2565
Faculty of Pharmacy
Preview Course

Faculty of Pharmacy

โครงงานวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 1 และ 2 (ภภน 643_ภภน 644) ปี 2565

ภภน 643 โครงงานวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 1

โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ซึ่งเป็นผลเนื่องจากการได้รับยาของผู้ป่วยในโรงพยาบาล ร้านยา หรือปัญหาที่มีผลกระทบต่อการใช้ยาของประชาชนทั้งทางตรงหรือทางอ้อม หรืองานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ เป็นการประยุกต์ความรู้จากวิชาชีวสถิติและวิธีการวิจัยทางคลินิก 

ภภน 644 โครงงานวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 2

โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ต่อเนื่องจากวิชาโครงงานวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 1


ภภน 461 การบริการเภสัชสนเทศ ปีการศึกษา 2565
Faculty of Pharmacy
Preview Course

Faculty of Pharmacy

ภภน 461 การบริการเภสัชสนเทศ ปีการศึกษา 2565

การบริการเภสัชสนเทศในแง่กิจกรรมและความสัมพันธ์กับงานบริบาลเภสัชกรรม การประยุกต์แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิในการตอบคำถามเกี่ยวกับยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพและการแพทย์ทางเลือก การวิเคราะห์คำถาม การสืบค้นข้อมูล การประเมิน เอกสารและบทความวิจัยทางการแพทย์ การแพทย์ที่อาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based medicine, EBM) การร่วมกลุ่มวารสาร แนวทางการรักษาและแผ่นข้อเท็จจริง (fact sheets) การพัฒนาและทบทวนตำรับยา รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานบริการเภสัชสนเทศ


ภภน 547 ระบาดวิทยาทางยาและเศรษฐศาสตร์ทางยาประยุกต์-ปีการศึกษา 2565
Faculty of Pharmacy
Preview Course

Faculty of Pharmacy

ภภน 547 ระบาดวิทยาทางยาและเศรษฐศาสตร์ทางยาประยุกต์-ปีการศึกษา 2565

พื้นฐานงานวิจัยและกรณีศึกษาทางระบาดวิทยาทางยา เน้นการประยุกต์ในงานบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้ยาทั้งระดับผู้ป่วยรายบุคคล ระดับหน่วยงานบริการสุขภาพ ระดับเครือข่าย จนถึงระดับประเทศ พื้นฐานเศรษฐศาสตร์ทางยา การประยุกต์ใช้งานวิจัยเศรษฐศาสตร์ทางยาในการกำหนดนโยบายคัดเลือก กำกับและส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลทั้งระดับหน่วยงานบริการสุขภาพและระดับประเทศ


2565_ภสก 506 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพเภสัชกรรม 2
Faculty of Pharmacy
Preview Course

Faculty of Pharmacy

2565_ภสก 506 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพเภสัชกรรม 2

เป็นวิชาต่อเนื่องจาก ภสก 202 ศึกษาคำศัพท์และการสร้างประโยคเพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างเภสัชกรกับบุคคลากรทางการแพทย์อื่นและผู้ป่วย เน้นทักษะการพูดสนทนาและการฟัง รวมทั้งการเขียนบรรยายวิธีการใช้ยาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยคำศัพท์และไวยากรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสม

PMD505 Seminar 1 (Pharm Sci)
Faculty of Pharmacy
Preview Course

Faculty of Pharmacy

PMD505 Seminar 1 (Pharm Sci)

สัมมนาและการนำเสนองานในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายด้านเภสัชศาสตร์ที่ทันสมัย
โดยเน้นความสามารถในการสืบค้นข้อมูล
ค้นหาความรู้จากแหล่งข้อมูลทางการแพทย์เพื่อนำมาวิเคราะห์
สรุปนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เน้นการใช้เหตุผลในการถกแถลงทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

ภภน 460_ปี 2565_เภสัชกรรมปฏิบัติ
Faculty of Pharmacy
Preview Course

Faculty of Pharmacy

ภภน 460_ปี 2565_เภสัชกรรมปฏิบัติ

การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และร้านยา โดยสามารถรวบรวมข้อมูลจากผู้ป่วย เวชระเบียนผู้ป่วย แปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลตรวจร่างกายและการวินิจฉัยโรคของแพทย์โดยระบุ แก้ไข/บรรเทา และป้องกันปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยาในผู้ป่วยแต่ละราย มีแนวคิดเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยด้านยา (medication safety system) การทบทวนและประเมินการใช้ยา และการใช้ยาสมเหตุผล

ภภน 454_ปี 2565_ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 1
Faculty of Pharmacy
Preview Course

Faculty of Pharmacy

ภภน 454_ปี 2565_ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 1

ปฏิบัติการจากสถานการณ์จำลองการเลือกยา การจัดเตรียมยา การเขียนฉลากยา ตรวจสอบความถูกต้อง การแนะนำการใช้ยาและยาเทคนิคพิเศษ และผลิตภัณฑ์สุขภาพในผู้ป่วย ที่เน้นการพิจารณาสภาวะทางคลินิกโรคหวัด ไอ เจ็บคอ และไข้                       และคัดกรองผู้ป่วยเสี่ยงส่งต่อไปยังสถานพยาบาล รวมถึงมีแนวคิดการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยที่รับบริการติดตามดูแลรักษาที่บ้าน (Home pharmaceutical care) โดยคำนึงถึงหลักการเลือกใช้ยาอย่างสมเหตุผล และอภิปรายกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ


Faculty of Pharmacy

ภภน453_ปี 2565_เภสัชกรรมชุมชน 1

กระบวนการเลือกและแนะนำการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในผู้ป่วย ที่เน้นการพิจารณาสภาวะทางคลินิกในโรคพื้นฐาน แนวทางการเลือก การคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงส่งต่อไปยังสถานพยาบาล การจัดเตรียม ตรวจสอบความถูกต้อง ส่งมอบ และติดตามการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งในร้านยา โรงพยาบาล และสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิ รวมถึงผู้ป่วยที่รับบริการติดตามดูแลรักษาที่บ้าน (Home pharmaceutical care) โดยคำนึงถึงหลักการเลือกใช้ยาอย่างสมเหตุผล และมีแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ