DTS 214 Microbiology in Dentistry

DTS 214 Microbiology in Dentistry

ศึกษา วิทยาการพื้นฐานเกี่ยวกับจุลชีววิทยาและระบบภูมิคุ้มกันของช่องปาก ศึกษาชนิดและระบบนิเวศน์ของจุลินทรีย์ในช่องปาก การเปลี่ยนแปลงชนิดของจุลินทรีย์ เมื่อสภาวะแวดล้อมในช่องปากเปลี่ยนแปลงไป สู่การเกิดโรคในช่องปาก เช่น โรคปริทันต์ โรคฟันผุ  การเกาะติดกับเขื้อเมือกจุลินทรีย์ การก่อตัวของไบโอฟิลม์ ที่นำไปสู่การเกิดโรคฟันผุ และโรคปริทันต์อักเสบ การติดเชื้อแบคทีเรียน ไวรัส และเชื้อราที่มีผลทำให้เกิดอาการในช่องปาก การติดเขื้อแคนดิดา  การเปลี่ยนแปลงระบบภูมิคุ้มกันเมื่ออยู่ในภาวะทีเป็นโรคฟันผุ โรคปริทันต์ รวมทั้ง ความบกพร่องต่าง ๆ ของระบบภูมิคุ้มกัน เป็นต้น

DGD221 Dental Material

DGD221 Dental Material

ศึกษาความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของวัสดุในเชิงวิทยาศาสตร์ เช่น ความหมายและการวัด หรือการตรวจสอบคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ (Mechanical property) คุณสมบัติเชิงเคมี (Chemical property) คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical property) เป็นต้น โดยเชื่อมโยงให้เกิดความเข้าใจในความสำคัญของคุณสมบัติวัสดุที่ใช้ในทางทันตกรรม เนื้อหาวิชาจะเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของคุณสมบัติของวัสดุ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาและตัดสินใจเลือกใช้วัสดุทางทันตกรรมให้เหมาะสมกับชนิดของงานทันตกรรมและผู้ป่วย

DST 311 Microbiology in Dentistry

DST 311 Microbiology in Dentistry

ศึกษา วิทยาการพื้นฐานเกี่ยวกับจุลชีววิทยาและระบบภูมิคุ้มกันของช่องปาก ศึกษาชนิดและระบบนิเวศน์ของจุลินทรีย์ในช่องปาก การเปลี่ยนแปลงชนิดของจุลินทรีย์ เมื่อสภาวะแวดล้อมในช่องปากเปลี่ยนแปลงไป สู่การเกิดโรคในช่องปาก เช่น โรคปริทันต์ โรคฟันผุ  การเกาะติดกับเขื้อเมือกจุลินทรีย์ การก่อตัวของไบโอฟิลม์ ที่นำไปสู่การเกิดโรคฟันผุ และโรคปริทันต์อักเสบ การติดเชื้อแบคทีเรียน ไวรัส และเชื้อราที่มีผลทำให้เกิดอาการในช่องปาก การติดเขื้อแคนดิดา  การเปลี่ยนแปลงระบบภูมิคุ้มกันเมื่ออยู่ในภาวะทีเป็นโรคฟันผุ โรคปริทันต์ รวมทั้ง ความบกพร่องต่าง ๆ ของระบบภูมิคุ้มกัน เป็นต้น