Skip to main content

110 Courses

Faculty of Nursing

พชช 466 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน

ให้การพยาบาลแก่บุคคล ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน ส่งเสริมศักยภาพแกนนำชุมชนเพื่อการจัดการด้านสุขภาพ

Faculty of Nursing

NID 306 กฎหมายและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

กฎหมายและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

Faculty of Nursing

Test_Psychiatric Nursing

แนวคิดทฤษฎี........................

Faculty of Nursing

WS025

Faculty of Nursing

NAD 332

ศึกษาแนวคิดและหลักการการพยาบาลผู้สูงอายุ นโยบาย กฎหมาย และประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุ ระบบบริการด้านสุขภาพและด้านสังคมสำหรับผู้สูงอายุ แนวคิดทฤษฎีการสูงอายุ กระบวนการเปลี่ยนแปลงด้านสรีรวิทยา จิตสังคม และจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ การประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ  ปัญหาสุขภาพและอาการผิดปกติที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ พร้อมทั้งการจัดการอาการ การใช้การแพทย์ทางเลือกเพื่อการบำบัดอาการโดยอาศัยหลักฐานอ้างอิงเชิงประจักษ์ การบริหารยาในผู้สูงอายุ การป้องกันภาวะเสี่ยงและอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ การดูแลระยะยาวและการพยาบาลผู้สูงอายุในระยะสุดท้ายของชีวิต โดยนำกระบวนการพยาบาลมาใช้ในการแก้ปัญหา และยึดหลักการพยาบาลแบบองค์รวม


Faculty of Nursing

WS022

Faculty of Nursing

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2

สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาความเจ็บป่วยเฉียบพลันและเรื้อรัง

Faculty of Nursing

Adult Nursing2


Adult Nursing2

Faculty of Nursing

WS018

Faculty of Nursing

NAD 334 Adult Nursing II

ศึกษาปัญหาสุขภาพผู้ใหญ่ในภาวะฉุกเฉิน วิกฤตและเรื้อรัง โดยการนำกระบวนการพยาบาลมาใช้ในการแก้ปัญหาทุกระยะของการเจ็บป่วย และยึดหลักการพยาบาลแบบองค์รวม ครอบคลุมปัญหาเรื่องการรับรู้ การเคลื่อนไหวและการรับความรู้สึก การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง ตับและทางเดินน้ำดี กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบทางเดินปัสสาวะและปัญหาทางนรีเวชวิทยา โดยคำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นองค์รวมของผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน


Faculty of Nursing

NAD335 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ2

เป็นการฝึกปฏิบัติโดยการนำกระบวนการพยาบาลมาใช้ในการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาฉุกเฉิน วิกฤติ และเรื้อรัง ที่ได้รับการรักษาทางยา  และ/หรือ การผ่าตัด โดยครอบคลุมปัญหาการรับรู้ การเคลื่อนไหวและการรับความรู้สึก การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบทางเดินปัสสาวะ และปัญหาทางนรีเวชวิทยา ทั้งนี้ยึดหลักการพยาบาลแบบองค์รวม ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วย โดยคำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นองค์รวมของผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน


BNK 48 COOKIES เสี่่ยงทาย
Faculty of Nursing
Preview Course

Faculty of Nursing

BNK 48 COOKIES เสี่่ยงทาย

Active Learning ! Learning by Doing! 

Faculty of Nursing

พชช 364 การพยาบาลสุขภาพชุมชน 2

กระบวนการพยาบาลอนามัยในการพัฒนาสุขภาพชุมชน ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน

Faculty of Nursing

NID 203


Faculty of Nursing

NCN465การรักษาพยาบาลขั้นต้น


NCN465การรักษาพยาบาลขั้นต้น

Faculty of Nursing

Fundamental Nursing

ศึกษาหลักการ  วิธีการและเทคนิคการพยาบาลต่าง ๆ   โดยประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานทั้งทางด้านร่างกาย  จิตสังคมและจิตวิญญาณของบุคคลในภาวะเจ็บป่วย  และการฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานในห้องปฏิบัติการ

Faculty of Nursing

พชช262 การสร้างเสริมสุขภาพ

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ พัฒนานวัตกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ  หลักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ การสื่อสารเพื่อสุขภาพ  การสร้างพลังอำนาจเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของบุคคล กลุ่มคนและชุมชน  การพัฒนาโครงการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ