Skip to main content

110 Courses

Faculty of Nursing

Pediatric_test

test ทดลองใช้moodle


Faculty of Nursing

Nursing of Adult and Elderly Practicum II

เพื่อให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์ การนำกระบวนการพยาบาลไปใช้ในการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในทุกระดับปัญหาและหลากหลายวัฒนธรรม โดยใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และทักษะการพยาบาลแบบองค์รวม ซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม และครอบคลุมบทบาทของพยาบาลในการดูแลสุขภาพ ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลรักษา การฟื้นฟูสภาพ และการป้องกันการกลับเป็นซ้ำ และคำนึงถึงการใช้ยาอย่างเหมาะสมสำหรับบุคคล โดยการสนับสนุนให้ครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือและแก้ปัญหาของผู้ป่วย การจัดกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คือ จัดให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติในแหล่งฝึกที่มีจำนวนผู้ป่วยเพียงพอและหลากหลาย ครอบคลุมทุกระดับปัญหาสุขภาพ มีการแก้ไขปรับปรุงทักษะการปฏิบัติการพยาบาลที่บกพร่องขณะปฏิบัติงาน ทักษะจำลองสถานการณ์เพื่อให้นิสิตเกิดความมั่นใจ กิจกรรมการเรียนรู้มุ่งให้นิสิตมีทักษะการปฏิบัติการพยาบาลที่ถูกต้อง สามารถทำงานเป็นทีม และประสานงานกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอุปกรณ์สำหรับฝึกปฏิบัติสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ

Faculty of Nursing

Mental Health and Psychiatric Nursing NPS 472

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ลักษณะขอบเขตงานสุขภาพจิตและจิตเวช บทบาทพยาบาลจิตเวช เครื่องมือบำบัดทางการพยาบาลจิตเวช การรักษาทางจิตเวช การพยาบาลผู้มีปัญหาจิตสังคมและจิตเวช จิตเวชชุมชน กฎหมายและนิติจิตเวชFaculty of Nursing

การพยาบาลสุขภาพชุมชน 1 (Community Health Nursing I)

หลักการสาธารณสุขและการพยาบาลชุมชน แนวคิดภาวะสุขภาพชุมชน วิถีชุมชน แผนการพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ นวัตกรรมและกลวิธีทางการสาธารณสุข การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ


Faculty of Nursing

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1

ฝึกปฏิบัติโดยการนำกระบวนการพยาบาลมาใช้ในการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาฉุกเฉิน วิกฤติและเรื้อรังที่ได้รับการรักษาทางยาและ/หรือการผ่าตัด โดยครอบคลุมปัญหาการเสียสมดุลน้ำและอิเลคโตรลัยท์ ระบบภูมิคุ้มกัน ออกซิเจนผันแปร ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบโลหิตวิทยา รวมทั้งการพยาบาลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด ทั้งนี้ยึดหลักการพยาบาลแบบองค์รวม ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วย ตลอดจนการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นองค์รวมของผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน


Faculty of Nursing

Adult nursing I

แนวคิดและหลักการพยาบาลผู้ใหญ่ การใช้กระบวนการพยาบาลและการพยาบาลแบบองค์รวมในการแก้ปัญหาสุขภาพของผู้ใหญ่ในภาวะวิกฤต ฉุกเฉินและเรื้อรังเกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคเขตร้อน ระบบผิวหนัง ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ ระบบโลหิตวิทยา ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบตา หู คอ จมูก การเสียสมดุลน้ำ อิเลคโตรลัยท์และกรด ด่าง การพยาบาลในทุกระยะของการผ่าตัดโดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรมและขอบเขตของกฎหมายในการพยาบาล


Faculty of Nursing

Child and Adolescent Nursing II

ปัญหาและหลักการพยาบาลเด็กป่วยและครอบครัวที่มีปัญหาการติดเชื้อ ปัญหาในระบบต่อมไร้ท่อ ระบบโลหิตวิทยาและนีโอพลาสซึม ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินปัสสาวะ การได้รับอุบัติเหตุและสารพิษ การพยาบาลเด็กป่วยทั้งในระยะเฉียบพลัน เรื้อรังและระยะสุดท้าย

Faculty of Nursing

NCN 463_Primary Medical Care

หลักการวินิจฉัยแยกโรค การรักษาขั้นต้นและการส่งต่อในกลุ่มอาการที่พบบ่อยในชุมชน การใช้การแพทย์แผนไทยในการบำบัดรักษาขั้นต้น  บทบาทและหน้าที่พยาบาลในการรักษาขั้นต้นตามกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล

Faculty of Nursing

พกม 352 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 ปีกศ ุ63

ปััญหาและหลักการพยาบาลเด็กป่วยและครอบครัวที่มีปัญหาการติดเชื้อ ปัญหาในระบบต่อมไร้ท่อ ระบบโลหิต วิทยาและนีโอพลาสซึม ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินปัสสาวะ การได้รับอุบัติเหตุและสารพิษ การพยาบาลเด็กป่วยทั้ง ในระยะเฉียบพลัน เรื้อรังและระยะสุดท้าย

Faculty of Nursing

กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ (LAWS AND ETHICS IN NURSING PROFESSION)

กฎหมายทั่วไป กฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งเกี่ยวกับการพยาบาลและการผดุงครรภ์พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ข้อบังคับสภาการพยาบาล กฎหมายสาธารณสุข ทฤษฎีจริยศาสตร์ หลักและการพัฒนาจริยธรรม จรรยาบรรณพยาบาล สิทธิผู้ป่วย สิทธิพยาบาลและพฤติกรรมเชิงจริยธรรม

Faculty of Nursing

Training Moodle

คำอธิบายรายวิชา

Faculty of Nursing

พชช 362 การพยาบาลสุขภาพชุมชน 2 (B01)

หลักการทางวิทยาการระบาด กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน อนามัยโรงเรียน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการดูแลสุขภาพชุมชน การดูแลสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน


พรภ 204 การพยาบาลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
Faculty of Nursing
Preview Course

Faculty of Nursing

พรภ 204 การพยาบาลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563

หลักการและเทคนิคการพยาบาลต่างๆ โดยประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานทั้งทางด้านร่างกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณของบุคคลในภาวะเจ็บป่วย และการฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานในห้องปฏิบัติการ

เพื่อให้นิสิตพยาบาล มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ วิธีปฏิบัติและเทคนิคการพยาบาลพื้นฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานทางด้านร่างกาย  จิตสังคมและจิตวิญญาณของผู้ป่วย โดยการประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการซึ่งมีสถานการณ์คล้ายจริงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย

NID 310: Nursing Administration and Trends in Nursing Profession (บริหารการพยาบาลและแนวโน้มวิชาชีพ) ปีการศึกษา 2565
Faculty of Nursing
Preview Course

Faculty of Nursing

NID 310: Nursing Administration and Trends in Nursing Profession (บริหารการพยาบาลและแนวโน้มวิชาชีพ) ปีการศึกษา 2565

          แนวคิดทฤษฏีการบริหาร หลักการบริหารงานทั่วไปและการบริหารการพยาบาล การทำงานเป็นทีม บทบาทหน้าที่ในการบริหารทีมการพยาบาล การนิเทศการพยาบาล การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ บริหารความขัดแย้ง การบริหารความเสี่ยง การประกันคุณภาพ การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการพยาบาล  การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มด้านการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อวิชาชีพการพยาบาลและการจัดการองค์กรสุขภาพ

           Concept of the administrative theory, general principles of the administration and nursing administration, working as a team, roles and functions in nursing administration team, nursing supervision, problem analysis and decision making, conflict management, risk management, quality assurance, creative innovation in nursing, changes and trends in nursing education, political, economic, society, and technology that have the impact on the nursing profession and health organization management

Faculty of Nursing

การสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion)

แนวคิด หลักการ  และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ การวิเคราะห์กลวิธีการสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ การสื่อสารเพื่อสุขภาพ การสร้างพลังอำนาจ   

Faculty of Nursing

NPD252 nnnnnnnnnnnnnn

Faculty of Nursing

NCN 467 Practicum in Primary Medical Care

ฝึกปฏิบัติการรักษาพยาบาลขั้นต้น การซักประวัติ ตรวจร่างกาย และการรักษาตามบทบาทพยาบาล