Skip to main content

24 Courses

FPA225: History of Western Costume
Faculty of Fine Arts
Preview Course

Faculty of Fine Arts

FPA225: History of Western Costume

ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของเครื่องแต่งกายตะวันตก ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ในด้านโครงสร้างของเครื่องแต่งกาย รูปแบบความเชื่อ บทบาทและความสัมพันธ์ของเครื่องแต่งกายที่มีผลกับมนุษย์และพัฒนาการของสังคมในวัฒนธรรมตะวันตก

.

พันธุ์ชนะ สุนทรพิพิธ

FPA102: History of World Theatre
Faculty of Fine Arts
Preview Course

Faculty of Fine Arts

FPA102: History of World Theatre

ศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมา และพัฒนาการของศิลปะการแสดงตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ในด้านรูปแบบ ความคิด ความเชื่อ  เนื้อหาการนำเสนอ บทบาท และความสัมพันธ์ของงานศิลปะการแสดงที่มีผลกับชีวิตมนุษย์

.

พันธุ์ชนะ สุนทรพิพิธ

Faculty of Fine Arts

ศกศ313 การละครไทยสำหรับครู (THAI DRAMA FOR TEACHERS)

ศึกษาประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของการละครไทยตั้งแต่ก่อนสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน  ทั้งในเรื่องแนวคิด  ประเภท  รูปแบบ  องค์ประกอบ  วิธีการแสดงแต่ละประเภท ตลอดจนจารีตทางการแสดงละครไทย 

Faculty of Fine Arts

PAE412 ภูมิปัญญาไทยกับศิลปะการแสดง (THAI WISDOM AND PERFORMING ARTS)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นตามบริบทแวดล้อมทางสังคม ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดำรงชีวิต ตลอดจนการพัฒนาและผสมผสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ส่งผลต่อศิลปะการแสดงในแต่ละท้องถิ่น จัดทำโครงงานปฏิบัติการภาคสนามเพื่อแสวงหาความรู้ และนำมาวิเคราะห์แนวทางในการประยุกต์การจัดการความรู้ทางด้านภูมิปัญญาไทยกับศิลปะการแสดง