Skip to main content

24 Courses

FPA422: Costume Design 3 Creative Costume Project
Faculty of Fine Arts
Preview Course

Faculty of Fine Arts

FPA422: Costume Design 3 Creative Costume Project

ฝึกปฏิบัติกระบวนการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายเพื่อการแสดงละครเวที  กับการประยุกต์มุมมองและการพัฒนาแนวคิดของนักออกแบบเครื่องแต่งกาย เข้ากับการทำงานร่วมกันของผู้กำกับการแสดง นักแสดง ผ่านการผลิตละครเวทีแบบเต็มเรื่อง

พันธุ์ชนะ สุนทรพิพิธ 

FPA211: Playwriting for Theatre
Faculty of Fine Arts
Preview Course

Faculty of Fine Arts

FPA211: Playwriting for Theatre

ศีกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับโครงสร้างของบทละคร เทคนิคกลวิธีในการสร้างเรื่องราว วิธีการดำเนินเรื่อง การสร้างตัวละคร และฝึกปฏิบัติการเขียนบทละครเวที

.

พันธุ์ชนะ สุนทรพิพิธ

กิจกรรมที่ 4 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ Scopus (โครงการคลินิกให้คำปรึกษาด้านการผลิตงานวิจัย)
Faculty of Fine Arts
Preview Course

Faculty of Fine Arts

กิจกรรมที่ 4 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ Scopus (โครงการคลินิกให้คำปรึกษาด้านการผลิตงานวิจัย)

ด้วยฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะจัดโครงการคลินิกให้คำปรึกษาด้านการผลิตงานวิจัย เผยแพร่สื่อผ่านระบบ Moodle Swu เพื่อให้คณาจารย์สามารถเข้าร่วมอบรม           

กิจกรรมที่ 3 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากภายนอก  (โครงการคลินิกให้คำปรึกษาด้านการผลิตงานวิจัย)
Faculty of Fine Arts
Preview Course

Faculty of Fine Arts

กิจกรรมที่ 3 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากภายนอก (โครงการคลินิกให้คำปรึกษาด้านการผลิตงานวิจัย)

ด้วยฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะจัดโครงการคลินิกให้คำปรึกษาด้านการผลิตงานวิจัย เผยแพร่สื่อผ่านระบบ Moodle Swu เพื่อให้คณาจารย์สามารถเข้าร่วมอบรม           

กิจกรรมที่ 2 แนวทางการยื่นขอจริยธรรมวิจัยในมนุษย์สำหรับงานวิจัยด้านศิลปกรรมศาสตร์ (โครงการคลินิกให้คำปรึกษาด้านการผลิตงานวิจัย)
Faculty of Fine Arts
Preview Course

Faculty of Fine Arts

กิจกรรมที่ 2 แนวทางการยื่นขอจริยธรรมวิจัยในมนุษย์สำหรับงานวิจัยด้านศิลปกรรมศาสตร์ (โครงการคลินิกให้คำปรึกษาด้านการผลิตงานวิจัย)

ด้วยฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะจัดโครงการคลินิกให้คำปรึกษาด้านการผลิตงานวิจัย เผยแพร่สื่อผ่านระบบ Moodle Swu เพื่อให้คณาจารย์สามารถเข้าร่วมอบรม           

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ระยะที่ 2 กิจกรรมที่ 2 การกำหนดเนื้อหาวิชา วิธีการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล
Faculty of Fine Arts
Preview Course

Faculty of Fine Arts

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ระยะที่ 2 กิจกรรมที่ 2 การกำหนดเนื้อหาวิชา วิธีการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล

เรียนรู้การกำหนดเนื้อหาวิชา วิธีการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล ซึ่งเป็นบทบาทของคณาจารย์ในการเพิ่มความเชี่ยวชาญในด้านทักษะ ความรู้มีความเป็นมืออาชีพเป็นความสามารถที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) และแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 (Education 4.0)

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ระยะที่ 2 กิจกรรมที่ 1 แนวทางการขอรับรองสมรรถนะและประสิทธิภาพในการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF)
Faculty of Fine Arts
Preview Course

Faculty of Fine Arts

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ระยะที่ 2 กิจกรรมที่ 1 แนวทางการขอรับรองสมรรถนะและประสิทธิภาพในการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF)

เรียนรู้แนวทางการเขียนApplication เพื่อขอรับรองสมรรถนะและประสิทธิภาพในการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF) ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ปัจจุบันทั่วโลกกำลังให้ความสนใจการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพทั้งด้านการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นบทบาทของคณาจารย์ในการเพิ่มความเชี่ยวชาญในด้านทักษะความรู้มีความเป็นมืออาชีพเป็นความสามารถที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) และแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 (Education 4.0)

โครงการจัดการความรู้: กิจกรรมที่ 1 การอบรมเรื่องการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
Faculty of Fine Arts
Preview Course

Faculty of Fine Arts

โครงการจัดการความรู้: กิจกรรมที่ 1 การอบรมเรื่องการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

โครงการจัดการความรู้: กิจกรรมที่ 1 การอบรมเรื่องการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์โดยดำเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบการบรรยายโดยวิทยากร ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และบันทึกวีดีโอวิทยากร เพื่อจัดทำสื่อการเรียนรู้เรื่องเรื่องการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เผยแพร่สื่อผ่านระบบ Moodle Swu เพื่อให้คณาจารย์สามารถเข้าร่วมอบรมและ ทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการ วิธีการและเทคนิคการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์


โครงการคลินิกให้คำปรึกษาด้านการผลิตงานวิจัย กิจกรรมที่ 1 อบรมเรื่องการใช้ระบบสนับสนุนการวิจัย SWU Discovery, Endnote, Turnitin
Faculty of Fine Arts
Preview Course

Faculty of Fine Arts

โครงการคลินิกให้คำปรึกษาด้านการผลิตงานวิจัย กิจกรรมที่ 1 อบรมเรื่องการใช้ระบบสนับสนุนการวิจัย SWU Discovery, Endnote, Turnitin

โครงการคลินิกให้คำปรึกษาด้านการผลิตงานวิจัยกิจกรรมอบรมเรื่องการใช้ระบบสนับสนุนการวิจัยSWU Discovery, endnote, turnitin โดยมุ่งเน้น ให้ผู้เข้าร่วมเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้สื่อสนับสนุนการวิจัย ช่องทางการสืบค้นงานวิจัยและแนวโน้มของงานวิจัย ตลอดจนการจัดทำรูปเล่มผลงานวิจัยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป โดยดำเนินการจัดกิจกรรม ในรูปแบบการบันทึกวีดีโอวิทยากร เพื่อจัดทำสื่อการเรียนรู้เรื่องระบบสำหรับสนับสนุนการวิจัย  SWU Discovery, endnote, Turnitin เพื่อรับเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมโครงการฯ 

FPA326: Costume Construction Techniques
Faculty of Fine Arts
Preview Course

Faculty of Fine Arts

FPA326: Costume Construction Techniques

ศึกษาเทคนิค วิธีการ การใช้อุปกรณ์และฝึกปฏิบัติการสร้างแบบ การทำแบบบนหุ่น การขยายแบบ การตัดเย็บ และ การจัดสร้างเครื่องแต่งกายการแสดง

.

พันธุ์ชนะ สุนทรพิพิธ


Faculty of Fine Arts

Speech&Vocal technique for actors

ฝึกเทคนิคการพูด และการใช้เสียงของนักแสดง

FPA204: Dramatic Literature
Faculty of Fine Arts
Preview Course

Faculty of Fine Arts

FPA204: Dramatic Literature

ศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมการละครร่วมสมัย เกี่ยวกับคุณค่าทางศิลปะและ วรรณศิลป์ ความสัมพันธ์กับบริบททางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และความเชื่อของมนุษย์ 

.

พันธุ์ชนะ สุนทรพิพิธ

PFA434: Advanced Costume Design
Faculty of Fine Arts
Preview Course

Faculty of Fine Arts

PFA434: Advanced Costume Design

ศึกษา ฝึกปฏิบัติ  และพัฒนากระบวนการการออกแบบเครื่องแต่งกายการแสดง การออกแบบเครื่องแต่งกายที่มีลักษณะเฉพาะในการนำเสนองานการแสดงที่แตกต่างกัน รวมไปถึงกระบวนการประยุกต์เครื่องแต่งกายเข้ากับการสร้างสรรค์งานรูปแบบอื่นๆนอกเหนือจากผลงานการแสดง

.

พันธุ์ชนะ สุนทรพิพิธ

PFA332: Costume Construction
Faculty of Fine Arts
Preview Course

Faculty of Fine Arts

PFA332: Costume Construction

ศึกษา และฝึกปฏิบัติการตัดเย็บ การสร้างแบบ การขยายแบบเครื่องแต่งกายเบื้องต้น รวมไปจนถึงความเข้าใจในโครงสร้างของเครื่องแต่งกายสำหรับการแสดง การใช้อุปกรณ์ วิธีการตัดเย็บ  และกระบวนการจัดสร้างเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง

.

พันธุ์ชนะ สุนทรพิพิธ

Faculty of Fine Arts

VA313 Contemporary Painting and Digital Mediaอ. อัยนา ภูยุทธานนท์

MSE 202 Music Practicum 4
Faculty of Fine Arts
Preview Course

Faculty of Fine Arts

MSE 202 Music Practicum 4

ศึกษาทฤษฎีการปฏิบัติ การวิเคราะห์ การตีความบทเพลง การฝึกซ้อม การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีเอกของตนเองต่อเนื่องจากวิชา ดยศ 201

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธี พันธุ์วราทร


Faculty of Fine Arts

MAC204 Cultural Resource Management

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ประเภททรัพยากรทางวัฒนธรรม หลักการและกระบวนการการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน การประเมินคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรทางวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม การใช้ทรัพยากรทางวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด วิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ


AED112 PRINCIPLES OF VISUAL ARTS
Faculty of Fine Arts
Preview Course

Faculty of Fine Arts

AED112 PRINCIPLES OF VISUAL ARTS

ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ พื้นฐานทัศนศิลป์ ทัศนธาตุ องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ สามารถวิเคราะห์ผลงาน และนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานในเนื้อหาขององค์ประกอบศิลป์ สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์แบบบูรณาการ

Development in Contemporary Painting
Faculty of Fine Arts
Preview Course

Faculty of Fine Arts

Development in Contemporary Painting

ศึกษา  ค้นคว้าพัฒนาการของจิตรกรรมร่วมสมัยทั้งไทยและสากล ศึกษาในเชิงวิเคราะห์ทั้งทางด้านแนวความคิด สื่อ รูปแบบ บริบททางสังคม สภาพแวดล้อม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีผลต่อการสร้างสรรค์
*เด่นพงษ์ วงศาโรจน์

FPA301: Performing Arts Criticism
Faculty of Fine Arts
Preview Course

Faculty of Fine Arts

FPA301: Performing Arts Criticism

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจารณ์งานศิลปะการแสดง ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และฝึกเขียนบทวิจารณ์งานศิลปะการแสดง

.

พันธุ์ชนะ สุนทรพิพิธ