ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาและการพัฒนาการของการละครไทยตั้งแต่ก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ถึงปัจจุบัน ทั้งในเรื่องแนวคิด ประเภท รูปแบบ องค์ประกอบและวิธีการแสดงละครไทยแต่ละประเภท ตลอดจนการจัดทาโครงงานหรือกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อเสริมการเรียนรู้ด้านละครไทยได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นตามบริบทแวดล้อมทางสังคม ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดำรงชีวิต ตลอดจนการพัฒนาและผสมผสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ส่งผลต่อศิลปะการแสดงในแต่ละท้องถิ่น จัดทำโครงงานปฏิบัติการภาคสนามเพื่อแสวงหาความรู้ และนำมาวิเคราะห์แนวทางในการประยุกต์การจัดการความรู้ทางด้านภูมิปัญญาไทยกับศิลปะการแสดง