การพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสม การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ แบบจำลองและการฝึกปฏิบัติข้อมูลเชิงพื้นที่