คำอธิบายรายวิชา

การพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสม การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ แบบจำลองและการฝึกปฏิบัติข้อมูลเชิงพื้นที่

วัตถุประสงค์รายวิชา

1.1   เพื่อให้ผู้เรียนมึความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

1.2   เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

1.3   เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาโปรแกรมต่างๆ เพื่อใช้ในงานภูมิสารสนเทศได้