Skip to main content

23 Courses 1 Categories

SOC113 Issues on Social Sciences for Sustainable Development
Faculty of Social Science
Preview Course

Faculty of Social Science

SOC113 Issues on Social Sciences for Sustainable Development

สคศ113 ประเด็นทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2(2-0-4)

สังคมพหุวัฒนธรรม (เชื้อชาติ ศาสนา ช่วงวัย เพศ) เศรษฐกิจการเมืองการปกครอง: รูปแบบการเมืองการปกครองของโลก ธรรมาภิบาล การจัดการระดับโลก การจัดการนโยบายโลกในบริบทสังคมไทย (เศรษฐกิจ สังคม การเมือง) การจัดการสิ่งแวดล้อม: แนวทางการจัดการและความร่วมมือ (ภูมิศาสตร์) กฎหมายกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ประวัติศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

SOC112 : Human Society in Digital World
Faculty of Social Science
Preview Course

Faculty of Social Science

SOC112 : Human Society in Digital World

สคศ112: สังคมมนุษย์ในโลกดิจิทัล  2(2-0-4)

การศึกษาพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิทัล สังคมในโลกยุคดิจิทัล ความมั่นคงทางดิจิทัล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล ผลต่อสิ่งแวดล้อมจากการกระทำของมนุษย์: ปัญหาสิ่งแวดล้อม (มลพิษ ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลมาจากจุดเปลี่ยนทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง) การส่งเสริมความเป็นพลเมือง (การศึกษา บทบาทของภาครัฐและเอกชน)

GE349-Geographic Modelling
Faculty of Social Science
Preview Course

Faculty of Social Science

GE349-Geographic Modelling

ระบบและแบบจำลองของระบบ มโนทัศน์การสร้างแบบจำลองของระบบ ข้อมูลสำหรับการจำลอง รูปแบบทางคณิตศาสตร์ในการจำลองระบบ แบบจำลองระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การเลือก การสอบเทียบ และการทดสอบแบบจำลอง

SOC111 Cultural Diversity in Changing World
Faculty of Social Science
Preview Course

Faculty of Social Science

SOC111 Cultural Diversity in Changing World

สคศ111 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในโลกยุคเปลี่ยนแปลง 2(2-0-4)
SOC111 Cultural Diversity in Changing World

GE343 - SPATIAL DATABASE MANAGEMENT
Faculty of Social Science
Preview Course

Faculty of Social Science

GE343 - SPATIAL DATABASE MANAGEMENT

ศึกษาข้อมูลภูมิศาสตร์และระบบฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ การออกแบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ การสร้างและการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

Faculty of Social Science

HI111 Fundamental Knowledge for History Study

ศึกษาพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์ พัฒนาการการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ องค์ความรู้ และแนวทาวทางการศึกษาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย

ZSS08 Natural Disaster (อ.ปริชาติ)
Faculty of Social Science
Preview Course

Faculty of Social Science

ZSS08 Natural Disaster (อ.ปริชาติ)

ศึกษาประเภท สาเหตุ การเกิดพิบัติภัยทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ดินถล่ม อุทกภัย คลื่นสึนามิ เป็นต้น การใช้เครื่องมือวัด และกำหนดความรุนแรงของพิบัติภัยการเตรียมพร้อมเพื่อ รองรับผลกระทบพิบัติภัย กรณีศึกษา

GE322 B02 Geography and Natural Disaster (อ.ปริชาติ)
Faculty of Social Science
Preview Course

Faculty of Social Science

GE322 B02 Geography and Natural Disaster (อ.ปริชาติ)

ศึกษาประเภท สาเหตุ การเกิดพิบัติภัยทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ดินถล่ม อุทกภัย คลื่นสึ นามิ เป็นต้น การใช้เครื่องมือวัด และกำหนดความรุนแรงของพิบัติภัยการเตรียมพร้อมเพื่อ รองรับผลกระทบพิบัติภัย กรณีศึกษา

GE311 B02 Programming for Geographer (อ.ปริชาติ)
Faculty of Social Science
Preview Course

Faculty of Social Science

GE311 B02 Programming for Geographer (อ.ปริชาติ)

การพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสม การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ แบบจำลองและการฝึกปฏิบัติข้อมูลเชิงพื้นที่

GE522 Geoinformatis Programming (อ.ปริชาติ)
Faculty of Social Science
Preview Course

Faculty of Social Science

GE522 Geoinformatis Programming (อ.ปริชาติ)

ตรรกะการเขียนโปรแกรม การประมวลผลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการรับรู้ะยะไกล การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ การประยุกต์การโปรแกรมภูมิสารสนเทศเพื่อการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่

GEO213 B01 Introduction to Geology (อ.ปริชาติ)
Faculty of Social Science
Preview Course

Faculty of Social Science

GEO213 B01 Introduction to Geology (อ.ปริชาติ)

ศึกษาลักษณะโครงสร้างของเปลือกโลก แร่และหิน กระบวนการทางธรณีวิทยาที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ การปฏิบัติธรณีวิทยาภาคสนามเพื่อนักภูมิศาสตร์ การอธิบายปรากฏการณ์เชิงพื้นที่

GE322 B01 Geography and Natural Disaster (อ.ปริชาติ)
Faculty of Social Science
Preview Course

Faculty of Social Science

GE322 B01 Geography and Natural Disaster (อ.ปริชาติ)

ศึกษาประเภท สาเหตุ การเกิดพิบัติภัยทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ดินถล่ม อุทกภัย คลื่นสึ นามิ เป็นต้น การใช้เครื่องมือวัด และกำหนดความรุนแรงของพิบัติภัยการเตรียมพร้อมเพื่อ รองรับผลกระทบพิบัติภัย กรณีศึกษา

GEO213 B02 Introduction to Geology (อ.ปริชาติ)
Faculty of Social Science
Preview Course

Faculty of Social Science

GEO213 B02 Introduction to Geology (อ.ปริชาติ)

ศึกษาลักษณะโครงสร้างของเปลือกโลก แร่และหิน กระบวนการทางธรณีวิทยาที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ การปฏิบัติธรณีวิทยาภาคสนามเพื่อนักภูมิศาสตร์ การอธิบายปรากฏการณ์เชิงพื้นที่

GE311 B03 Programming for Geographer (อ.ปริชาติ)
Faculty of Social Science
Preview Course

Faculty of Social Science

GE311 B03 Programming for Geographer (อ.ปริชาติ)

การพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสม การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ แบบจำลองและการฝึกปฏิบัติข้อมูลเชิงพื้นที่

Faculty of Social Science

Research for Project evaluation

Faculty of Social Science

GCM 103 Environmental Crisis

สถานการณ์และวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์และธรรมชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน แนวโน้มของวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หลักการจัดการมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมระดับโลก การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบทบาทของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

Faculty of Social Science

Thai Modern History

Faculty of Social Science

GE321 landuse for geographer

ทดสอบ

Faculty of Social Science

My Training Course

GE329 B01 Meteorology in Everyday Life (อ.ปริชาติ)
Faculty of Social Science
Preview Course

Faculty of Social Science

GE329 B01 Meteorology in Everyday Life (อ.ปริชาติ)

อุตุนิยมวิทยาทั่วไป บรรยากาศของโลก การแผ่รังสีและพลังงานจากดวงอาทิตย์ ปรากฏการณ์ทางแสงในท้องฟ้า ความดัน อากาศและลม การหมุนเวียนของระบบลม การเกิดเมฆและฝน เสถียรภาพของอากาศ พายุและลมมรสุม ระบบภูมิอากาศ และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การตรวจและพยากรณ์อากาศ