GMC451 Basic German Translation

GMC451 Basic German Translation

ศึกษาหลักพื้นฐานในการแปลจากภาษาเยอรมันเป็นภาษาต่างประเทศอื่น และภาษาต่างประเทศอื่นเป็นภาษาเยอรมัน วิธีการแปลประโยค ความเรียงและบทความจากสื่อ การวิเคราะห์ความแตกต่างของโครงสร้างทั้งสองภาษา

Introduction to Cambodia

Introduction to Cambodia

ศึกษาความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับประเทศกัมพูชาโดยสังเขป ได้แก่ สภาพภูมิศาสตร์ ฤดูกาล ประชากร กลุ่มชาติพันธุ์ พัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา การต่างประเทศ วิถีชีวิต  ค่านิยมทางสังคม  ความเชื่อ โลกทัศน์ ศาสนา การประกอบอาชีพ สถิติต่างๆ  รายได้ประชาชาติ ฯล