Skip to main content

404 Courses 1 Categories

PY492 & PY498 (Physics Seminar) 2/2565
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

PY492 & PY498 (Physics Seminar) 2/2565

ทักษะในการพูด การฟัง และการนำเสนอบทความทางวิชาการที่เหมาะสมทางฟิสิกส์ โดยการให้สัมมนา และจัดทำรายงานประกอบ

Faculty of Science

CP241 (2/2565) Data Structures

PYE386  Earth Science  (2/2565)
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

PYE386 Earth Science (2/2565)

ศึกษา

โครงสร้างของโลก แร่ หิน การผุพัง และดิน กระบวนการที่เกิดขึ้นบนผิวโลก กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในโลก เวลาทางธรณี ทรัพยากรธรณี บรรยากาศโลก ลมและการหมุนเวียนของอากาศ อุณหภูมิและความชื้นบรรยากาศ มวลอากาศ พายุและความรุนแรงของอากาศ ความควบแน่นและหยาดน้ำฟ้า การพยากรณ์อากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลก

Faculty of Science

PYE388 ASTROPHYSICS 2/2565

Introduction to Cloud Computing Sem CP434 2-65
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

Introduction to Cloud Computing Sem CP434 2-65

-ให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของการประมวลผลกลุ่มเมฆ

-เข้าใจในบริการพื้นฐานต่างๆของการประมวลผลกลุ่มเมฆ ข้อจำกัด ค่าใช้จ่าย ข้อดีข้อเสีย

-ออกแบบและพัฒนาระบบโดยใช้บริการต่างๆบนกลุ่มเมฆได้อย่างมีประสิทธิภาพFaculty of Science

CH313_INORGANIC CHEMISTRY 2_2.2565

คอร์สนี้สำหรับนิสิตเคมีชั้นปีที่ 3

General Physics Laboratory 2/2565
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

General Physics Laboratory 2/2565

ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวกับ การวัดอย่างละเอียด การใช้มัลติมิเตอร์ การใช้ออสซิลโลสโคป การเคลื่อนที่ ของไหล กฎของบอยล์ เสียง แสงและทัศนูปกรณ์ ไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า แม่เหล็ก

ZSC03: Programming for Everybody
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

ZSC03: Programming for Everybody

This module consist of two courses:

Course 1: Basic python programming (Computational thinking, Datatype, variables, expression, statements, control flow statement, file, function)

Course 2: Introduction to data analytics using python (Array manipulation, data structure, data preprocessing, data visualization, EDA, case study, capstone project)


IT for science
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

IT for science

DS522: Data Mining
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

DS522: Data Mining

PY333 PHYSICS AND NANOTECHNOLOGY 2/2565
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

PY333 PHYSICS AND NANOTECHNOLOGY 2/2565

ทฤษฎีควอนตัมสำหรับโครงสร้างระดับนาโน หลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโครงสร้างระดับนาโน การสังเคราะห์โครงสร้างระดับนาโน สมบัติของโครงสร้างระดับนาโน การประยุกต์ใช้โครงสร้างระดับนาโน

PY252 QUANTUM MECHANICS I  2/2565
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

PY252 QUANTUM MECHANICS I 2/2565

แนวคิดเบื้องต้นของกลศาสตร์ควอนตัม ฟังก์ชันคลื่น ความหมายของฟังก์ชันคลื่น สมการชเรอดิงเงอร์และผลเฉลยของสมการแบบ 1 มิติและ 3 มิติ ปริภูมิฮิลเบิร์ต ตัวดำเนินการ บ่อและกำแพงศักย์ ตัวกวัดแกว่งฮาร์มอนิก อะตอมไฮโดรเจน โมเมนตัมเชิงมุม สปิน

Faculty of Science

PY165 Biomedical Physics

หน่วยและการวัด กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน แรงในร่างกาย การเคลื่อนที่แบบหมุน สภาพสมดุล ความยืดหยุ่นของโครงกระดูกและเนื้อเยื่อ ฟิสิกส์ของการหายใจ กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและกฎของเทอร์โมไดนามิกส์ คลื่น เสียง เครื่องอัลตราซาวด์ ไฟฟ้าและแม่เหล็กและการประยุกต์ใช้ทางชีวภาพ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสง ฟิสิกส์อะตอม รังสีเอกซ์ ซีทีสแกน เลเซอร์ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์

CP151: Web Programming (2/2565)
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

CP151: Web Programming (2/2565)

หลักการของเวิร์ลไวด์เว็บ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การโปรแกรมฝั่งไคลเอนต์ การโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ การออกแบบและการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน


MA116 Calculus II  2/2566
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

MA116 Calculus II 2/2566

แคลคูลัส  2

คำอธิบายรายวิชา :

   สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสองและอันดับสูงและการประยุกต์  สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น  ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต์ อนุกรมฟูเรียร์ ปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น

Faculty of Science

SCI302 B01 2/65

SCI302 B01 2/2565

Thunwa Theerakarn

MA221 Elementary Linear Algebra B02
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

MA221 Elementary Linear Algebra B02

MA221 Elementary Linear Algebra 

B02

อ.ธันวา ธีระกาญจน์

อ.สุชาดา พงษ์ประเสริฐ

CH223: ORGANIC CHEMISTRY FOR TEACHER I (2/2565)
Faculty of Science
Preview Course
CH222: ORGANIC CHEMISTRY I (2/2565)
Faculty of Science
Preview Course