Skip to main content

349 Courses 1 Categories

Modified 19 June 2023

_archive: Faculty of Science

Faculty of Science

PY101 Introductory Physics 1

เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ สนามโน้มถ่วง โมเมนดัมและพลังงาน     การเคลื่อนที่แบบหมุนกลศาสตร์ของระบบอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็งการเคลื่อนที่แบบสั่น สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล การเคลื่อนที่  แบบคลื่น  เสียงความร้อนและอุณหพลศาสตร์


Faculty of Science

Elementary Linear Algebra

ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ตัวกำหนด ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น เวกเตอร์เจาะจงของการแปลงเชิงเส้น การประยุกต์

หมายเหตุ : วิชานี้เน้นมโนมติและเทคนิคการคำนวณ แต่ไม่เน้นการพิสูจน์ จึงไม่อนุญาตสำหรับผู้ที่เรียน คณ 323 มาแล้ว


ผู้สอน ผศ. ดร. ชิรา ลำดวนหอม

Faculty of Science

ZSC41 Sci-Fi Movies and Novels, Science versus Belief

นิสิตจะได้เรียนรู้ประวัติ แนวความคิด และตัวอย่างของภาพยนตร์ นวนิยาย และ วรรณกรรมไซ-ไฟ การเปรียบเทียบกับการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเปลี่ยนทางสังคม ค่านิยม และ ความเชื่อ และ ได้เรียนรู้ผลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ที่ได้นำมาใช้ในการดำเนินเรื่องในวรรณกรรมไซ-ไฟ ซึ่งผลการวิทยาศาสตร์เหล่านี้อาจจะขัดแย้งกับความรู้สึกโดยทั่วไป เช่น การเดินทางข้ามเวลาและมิติ การประยุกต์ทางควอนตัม หลุมดำ การเดินทางระห่วงดวงดาว วัสดุในอนาคต นิสิตจะได้เรียนรู้ความสมเหตุสมผลและความถูกทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ในภาพยนตร์ วรรณกรรมและสื่อต่างๆ แนวทางและวิธีปรับการนำเสนอในสื่อต่างๆให้ถูกต้องตามหลักการวิทยาศาสตร์ การสร้างค่านิยมและวิธีคิดที่มีเหตุมีผล มีข้อมูลสนับสนุนและยอมรับความคิดเห็นอื่น โดยใช้ตัวอย่างของหลักการวิทยาศาสตร์ผ่านทางภาพยนตร์ วรรณกรรม และสื่อๆ ความสอดคล้องและข้อขัดแย้งระหว่างวิทยาศาสตร์กับความเชื่อความศรัทธาและค่านิยมของสังคมจากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

CH196 B01 BASIC ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY 1/2566
Faculty of Science
Preview Course
Electromagnetism (B01_2566)
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

Electromagnetism (B01_2566)

แม่เหล็กไฟฟ้า กลุ่ม กศบ. ปี 2566 

DS510: Data Management (1/66)
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

DS510: Data Management (1/66)

ภาพรวมเกี่ยวกับข้อมูล ประเภทข้อมูล โมเดลข้อมูล ระบบการจัดการข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การออกแบบฐานข้อมูล เอสคิวแอล ดัชนี มุมมอง ธุรกรรม การให้สิทธิ์ ข้อจำกัดด้านความสมบูรณ์ การคิวรีที่เหมาะสมที่สุด ฐานข้อมูลโนเอสคิวแอล ฐานข้อมูลนิวเอสคิวแอล


Mathematics for Statistics 1/66
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

Mathematics for Statistics 1/66

PY433: Materials Science (1/2566)
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

PY433: Materials Science (1/2566)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฟิสิกส์ของวัสดุ สมบัติเชิงกลของสาร สมบัติทางความร้อน สมบัติทางไฟฟ้า

สมบัติทางแม่เหล็กและสมบัติทางแสงของวัสดุ สมบัติเฉพาะของวัสดุ โลหะ เซรามิกส์ โพลิเมอร์ ผลึกเหลว


PY161: Basic Physics for Health Science (1/2566)
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

PY161: Basic Physics for Health Science (1/2566)

แรง คาน โมเมนตัม พลังงาน การเคลื่นที่เชิงเส้น เชิงมุม คุณสมบัติของสสารและกลศาสตร์ของไหล สำหรับวิทยาศาสต์สุขภาพ

DS524/CP490 (1-2566) Big Data
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

DS524/CP490 (1-2566) Big Data

Faculty of Science

PY171 Mathematics for Physics I (1/2566)

พีชคณิตของเวกเตอร์ อินทิกรัลเชิงเส้น เชิงผิว และเชิงปริมาตร เกรเดียนท์ ไดเวอร์เจนซ์ เคิร์ล ทฤษฎีของเกาส์  สโตก และกรีน  เมทริกซ์  เทนเซอร์ ปัญหาค่าเจาะจง การวิเคราะห์เชิงซ้อน อนุกรมฟูริเยร์และการแปลงฟูริเยร์

Faculty of Science

PY185 Basic Physics Laboratory I (1/2566)

การวิเคราะห์ข้อมูล หน่วยและการวัด การประมาณค่า ความไม่แน่นอนในการวัด เลขนัยสำคัญ การรายงานผล และปฏิบัติการที่ที่เกี่ยวกับกลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง และสภาพยืดหยุ่น กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ การเคลื่อนที่แบบกวัดแกว่งและปรากฏการคลื่น และทัศนศาสตร์เบื้องต้น


ST262 INTRODUCTION MATHEMATICS OF LIFE INSURANCE 1/2566
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

ST262 INTRODUCTION MATHEMATICS OF LIFE INSURANCE 1/2566

สถ262 คณิตศาสตร์ประกันชีวิตเบื้องต้น เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของการประกันชีวิต ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตารางมรณะ ค่ารายปี การคำนวณเบี้ยประกันชีวิต เงินสำรอง เบี้ยประกันเบื้องต้น และศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมในกองทุนต่าง ๆ


PY467  Introductory Geophysics_2566
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

PY467 Introductory Geophysics_2566

 โลกและโครงสร้างของโลก ธรณีแปรสัณฐาน แผ่นดินไหว คลื่นไหวสะเทือน ความโน้มถ่วงของโลก สภาวะแม่เหล็กโลก การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์  วิธีสำรวจวัดค่าคลื่นไหวสะเทือน วิธีสำรวจวัดความโน้มถ่วง  วิธีสำรวจวัดสนามแม่เหล็ก วิธีสำรวจด้วยไฟฟ้า วิธีสำรวจด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า

ZSC25 Materials for Sports and Pets (1/2566)
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

ZSC25 Materials for Sports and Pets (1/2566)

ความรู้พื้นฐานของวัสดุที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งของคนและสัตว์เลี้ยงรวมถึงการแข่งขันทางกีฬาเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดและปลอดภัย การจำแนกวัสดุ การเลือกใช้วัสดุ ทางการกีฬา และเพื่อสัตว์เลี้ยงประเภทต่าง ๆ

MA113 Mathematics for Health Sciences 1_2566
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

MA113 Mathematics for Health Sciences 1_2566

B01 ผศ.ดร.ขวัญ เพียซ้าย

B02 ผศ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา

Faculty of Science

DS662 Current Trends In Data Science 1/2566

หัวข้อและการประยุกต์ใช้วิทยาการข้อมูลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่น่าสนใจ กรณีศึกษา การค้นคว้า การอภิปรายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาการข้อมูลที่เน้นการบูรณาการกับศาสตร์อื่น