Skip to main content

404 Courses 1 Categories

Faculty of Science

TI Nspire CX II CAS

การใช้เครื่องคำนวณเชิงกราฟในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

Faculty of Science

4

DS536 Cybersecurity Sem2-2565
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

DS536 Cybersecurity Sem2-2565

  1. เข้าใจพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ธรรมาภิบาลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์ การจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ความมั่นคงปลอดภัยของทรัพย์สิน  ความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การจัดการการเข้าถึง การปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การคุ้มครองข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัยของคลาวด์ DevSecOps ความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายบล็อกเชน
  2. นำองค์ความรู้ไปพัฒนา ต่อยอดในการแก้ปัญหาทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ได้


CP495 Seminar 2/2565 Y3T2
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

CP495 Seminar 2/2565 Y3T2

PY438: Nanoscale Materials (2/2565)
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

PY438: Nanoscale Materials (2/2565)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสังเคราะห์วัสดุนาโน การผลิตวัสดุนาโนโดยการพิมพ์แบบลิโทกราฟฟี การตรวจสอบวิเคราะห์วัสดุนาโน รวมถึงสมบัติทางกายภาพของวัสดุนาโน อนุภาคนาโนที่เป็นสารกึ่งตัวนำและที่เป็นโลหะ เส้นลวดนาโน ท่อคาร์บอนนาโน การประยุกต์ใช้งานวัสดุนาโน

PY601 RESEARCH METHODOLOGY IN PHYSICS 2/65_partAj Jamaree
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

PY601 RESEARCH METHODOLOGY IN PHYSICS 2/65_partAj Jamaree

ศึกษาจริยธรรมและจรรยาบรรณในการทำผลงานวิจัย เทคนิคการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและฐานข้อมูล ฝึกปฏิบัติเรื่องการตั้งสมมติฐาน การใช้สถิติในการวิจัย การออกแบบงานวิจัย การเขียนโครงร่างวิจัย การวิเคราะห์และสรุปผลงานวิจัย การนำเสนอและการเผยแพร่ผลงาน

Faculty of Science

MA103 TECHNOLOGY FOR MATHEMATICS II

2/2566 (B01)

Asst.Prof.Dr. Sayaphat SuksaiPYE482 Curriculum and Physical Instruction (2/2565)
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

PYE482 Curriculum and Physical Instruction (2/2565)

องค์ประกอบในการจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูฟิสิกส์ หลักสูตร สาระความรู้และสมรรถนะสำหรับวิชาฟิสิกส์ในระดับมัธยมศึกษา  วิธีสอนฟิสิกส์ การสร้างสื่อการสอน การจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์ในศตวรรษที่ 21 บูรณาการความรู้ฟิสิกส์และศาสตร์ของการสอนเพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสอนฟิสิกส์หน้าชั้นเรียน


Faculty of Science

ST451 การวิจัยการดำเนินงาน

โครงสร้างและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ การโปรแกรมเชิงเส้น ปัญหาการคำนวณต้นทุนปัญหา การขนส่ง ปัญหาการจัดสรรงาน การวิเคราะห์ข่ายงาน ทฤษฎีเกม ตัวแบบสินค้าคงคลัง การจำลองแบบ


ST342 : EXPERIMENTAL DESIGNS 2/2565
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

ST342 : EXPERIMENTAL DESIGNS 2/2565

Atchariya Wattanavisut
atchariya@g.swu.ac.th


ZSC33 : New Physics in Movies and Media, versus Belief
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

ZSC33 : New Physics in Movies and Media, versus Belief

ZSC331 หลักการและกฎของนิวตัน อุณหพลศาสตร์ หลักการแม่เหล็กไฟฟ้า แนวคิดทฤษฎีสัมพัทธภาพ หลักการทางควอนตัม การประยุกต์ของหลักการทางฟิสิกส์ที่ทำให้เกิดวิชาฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์อนุภาค ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ของแข็ง ผลการทำนายของหลักการทางฟิสิกส์สมัยใหม่ การเดินทางข้ามเวลา การมีหลายมิติ การเข้าและไขรหัสแบบควอนตัม วัสดุเชิงควอนตัม ปรากฏการณ์ควอนตัมในระบบชีวภาพ

ZSC332 ประวัติและตัวอย่างของนำหลักฟิสิกส์สมัยใหม่ไปใช้ใน ภาพยนตร์ วรรณกรรม และ สื่อต่างๆ ความสมเหตุสมผลและการปรับอย่างเหมาะสม ความสอดคล้องและข้อขัดแย้งของฟิสิกส์สมัยใหม่กับความเชื่อและความนิยม ตัวอย่างการสร้างค่านิยมที่ใช้เหตุและผลและการยอมรับฟังข้อคิดเห็นที่แตกต่างในภาพยนตร์ วรรณกรรม และ สื่อต่างๆ


PY463 Theory of Solar Cells (อ เฉลิมวัฒน์)
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

PY463 Theory of Solar Cells (อ เฉลิมวัฒน์)

แสงอาทิตย์และหลักการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์ อิเล็กตรอนและโฮลในสารกึ่งตัวนำ การเกิดและการรวมกันของพาหะอิสระ การวิเคราะห์สมบัติของเซลล์จากรอยต่อ พี-เอ็น เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอนผลึกเดี่ยว เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอื่นๆ ระบบการรวมแสง

PY212 MECHANICS I (อ เฉลิมวัฒน์)
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

PY212 MECHANICS I (อ เฉลิมวัฒน์)

กลศาสตร์นิวตันสำหรับระบบอนุภาคเดี่ยว
การสั่น สภาพโน้มถ่วง พลศาสตร์ของระบบหลายอนุภาค การเคลื่อนที่ภายใต้แรงศูนย์กลาง
การเคลื่อนที่ในกรอบอ้างอิงที่ไม่เป็นกรอบอ้างอิงเฉื่อย 
พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง


PYE 102 BASIC PHYSICS II( อ. เฉลิมวัฒน์)
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

PYE 102 BASIC PHYSICS II( อ. เฉลิมวัฒน์)

แรงคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้าและไดอิเล็กทริก ไฟฟ้ากระแสตรง สนามแม่เหล็ก การเหนี่ยวนำ

ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสง สมบัติเชิงแสง ทัศนูปกรณ์ สัมพัทธภาพ กลศาสตร์ควอนตัม ฟิสิกส์อะตอม

รังสีเอกซ์ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์อนุภาคมูลฐาน และการเรียนรู้เชิงรุกในเนื้อหาฟิสิกส์

ZSC25 Materials for Sports and Pets (2/2565)
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

ZSC25 Materials for Sports and Pets (2/2565)

ความรู้พื้นฐานของวัสดุที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งของคนและสัตว์เลี้ยงรวมถึงการแข่งขันทางกีฬาเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดและปลอดภัย การจำแนกวัสดุ การเลือกใช้วัสดุ ทางการกีฬา และเพื่อสัตว์เลี้ยงประเภทต่าง ๆ


Faculty of Science

Elementary Linear Algebra_B01_2/2565

วิชานี้เราจะศึกษามโนมติพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ตัวกำหนด(ดีเทอร์มิแนนท์) ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น เวกเตอร์เจาะจงของการแปลงเชิงเส้น การประยุกต์


ผู้สอน : ผศ. ดร. ชิรา ลำดวนหอม
ตอนที่ : B01

PY334 Crystallography and X-Ray (2/2565)
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

PY334 Crystallography and X-Ray (2/2565)

แลตทิชและหน่วยเซล โครงสร้างผลึก สมมาตร ทิศทางและระนาบแลตทิชในผลึก แลตทิชส่วนกลับ ผลึกศาสตร์ของรังสีเอกซ์ สมบัติและการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกโดยการใช้รังสีเอกซ์

PY211 Waves & Vibrations
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

PY211 Waves & Vibrations