Skip to main content

404 Courses 1 Categories

ST262 INTRODUCTION MATHEMATICS OF LIFE INSURANCE 1/2566
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

ST262 INTRODUCTION MATHEMATICS OF LIFE INSURANCE 1/2566

สถ262 คณิตศาสตร์ประกันชีวิตเบื้องต้น เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของการประกันชีวิต ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตารางมรณะ ค่ารายปี การคำนวณเบี้ยประกันชีวิต เงินสำรอง เบี้ยประกันเบื้องต้น และศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมในกองทุนต่าง ๆ


PY467  Introductory Geophysics_2566
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

PY467 Introductory Geophysics_2566

 โลกและโครงสร้างของโลก ธรณีแปรสัณฐาน แผ่นดินไหว คลื่นไหวสะเทือน ความโน้มถ่วงของโลก สภาวะแม่เหล็กโลก การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์  วิธีสำรวจวัดค่าคลื่นไหวสะเทือน วิธีสำรวจวัดความโน้มถ่วง  วิธีสำรวจวัดสนามแม่เหล็ก วิธีสำรวจด้วยไฟฟ้า วิธีสำรวจด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า

ZSC25 Materials for Sports and Pets (1/2566)
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

ZSC25 Materials for Sports and Pets (1/2566)

ความรู้พื้นฐานของวัสดุที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งของคนและสัตว์เลี้ยงรวมถึงการแข่งขันทางกีฬาเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดและปลอดภัย การจำแนกวัสดุ การเลือกใช้วัสดุ ทางการกีฬา และเพื่อสัตว์เลี้ยงประเภทต่าง ๆ

MA113 Mathematics for Health Sciences 1_2566
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

MA113 Mathematics for Health Sciences 1_2566

B01 ผศ.ดร.ขวัญ เพียซ้าย

B02 ผศ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา

Faculty of Science

DS662 Current Trends In Data Science 1/2566

หัวข้อและการประยุกต์ใช้วิทยาการข้อมูลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่น่าสนใจ กรณีศึกษา การค้นคว้า การอภิปรายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาการข้อมูลที่เน้นการบูรณาการกับศาสตร์อื่น

PY335: Material Characterization (1/2566)
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

PY335: Material Characterization (1/2566)

การหาโครงสร้างผลึกของวัสดุโดยใช้รังสีเอกซ์ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุ การวิเคราะห์พื้นผิวโดยจุลทรรศน์ศาสตร์อิเล็กตรอน การหาสมบัติเชิงกล เชิงไฟฟ้า และเชิงความร้อน ของวัสดุ    


Faculty of Science

PY

    


PY214: Vibrations Waves and Optics (1/2566)
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

PY214: Vibrations Waves and Optics (1/2566)

หลักการทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นในหัวข้อ จํานวนเชิงซ้อน อนุกรมฟูเรียร์ และการแปลงฟูเรียร์

และหลักการทางการสั่น คลื่น และทัศนศาสตร์ในหัวข้อ การสั่นชนิดคู่ควบ สมการคลื่นใน 1 มิติ คลื่นตาม

ขวาง คลื่นนิ่ง คลื่นตามยาว สมการคลื่นใน 2 และ 3 มิติ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การสะท้อนและการหักเห

สมการของเฟรสเนล หลักการของแฟร์มา วิธีการเมทริกซ์ในระบบทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต การแทรกสอด

ของคลื่นแสง มาตรเชิงแสง การเลี้ยวเบนของคลื่นแสง โพลาไรเซซันของแสง การสร้างแสงโพลาไรซ์

ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางการสั่น คลื่น และทัศนศาสตร์


ST213 : Nonparametric Statistics 2566
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

ST213 : Nonparametric Statistics 2566ผู้เรียน : SC23

ผู้สอน : อ.ดร.อังคนา เกาะแก้ว


General Physics Laboratory 1/2566
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

General Physics Laboratory 1/2566

ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวกับ การวัดอย่างละเอียด การใช้มัลติมิเตอร์ การใช้ออสซิลโลสโคป การเคลื่อนที่ ของไหล กฎของบอยล์ เสียง แสงและทัศนูปกรณ์ ไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า แม่เหล็ก


PY255: Modern Physics (1/2566)
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

PY255: Modern Physics (1/2566)

หลักการทางฟิสิกส์ยุคใหม่ในเนื้อหา ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทวิภาพของคลื่นและอนุภาค สเปคตรัมของอะตอม แบบจําลองอะตอมของบอร์ ฟิสิกส์ของอะตอม พันธะของอะตอมและโมเลกุล สมบัติของแข็ง สภาพนําไฟฟ้า สภาพแม่เหล็ก สารกึ่งตัวนํา ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคมูลฐาน


CP111-B03 (1/2566): Fundamentals of Computer Programming
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

CP111-B03 (1/2566): Fundamentals of Computer Programming

วิธีการพัฒนาโปรแกรม รูปแบบภาษาและความหมายของภาษาโปรแกรมขั้นสูง การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างด้วยภาษาขั้นสูง และการประยุกต์ใช้งาน

Faculty of Science

DS513 (1/2566): Cloud Computing

PY355 ATOMIC AND MOLECULAR SPECTRA 1/2566
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

PY355 ATOMIC AND MOLECULAR SPECTRA 1/2566

หลักการเบื้องต้นของสเปกโทรสโกปี สเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน สเปกตรัมของ อะตอมเสมือนไฮโดรเจนและโลหะอัลคาไลน์กฏการเลือกและการทรานซิชั่นต้องห้าม ผลกระทบจาก สนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็ก การทรานซิชั่นของโมเลกุล เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสเปกโทรสโกป

NEURAL NETWORKS AND DEEP LEARNING
Faculty of Science
Preview Course
PY351 MODERN PHYSICS 1/2566
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

PY351 MODERN PHYSICS 1/2566

ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ทฤษฏีควอนไทซ์ของแสง ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค คลื่นสสาร หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก สมการชเรอดิงเงอร์ ฟังก์ชันคลื่น อะตอมและโมเลกุล ฟิสิกส์สถานะของแข็ง ฟิสิกส์นิวเคลียร์

PYE101 BASIC PHYSICS I 1/2566
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

PYE101 BASIC PHYSICS I 1/2566

เวกเตอร์ กฎการเคลื่อนที่ กฎโน้มถ่วง การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิก การเคลื่อนที่แบบหมุน สมดุล งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน ระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สภาพยืดหยุ่น การสั่นแบบต่างๆ กลศาสตร์ของคลื่น สมบัติบัติของคลื่น คลื่นกล คลื่นเสียง กลศาสตร์ของไหล แก๊สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส อุณหพลศาสตร์ และการเรียนรู้เชิงรุกในเนื้อหาฟิสิกส์