Skip to main content

404 Courses 1 Categories

MA222 Theory of Numbers
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

MA222 Theory of Numbers

Assoc. Prof. Dr. Jittinart Rattanamoong


MA181 Mathematics for Chemistry (2/2566)
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

MA181 Mathematics for Chemistry (2/2566)

คณ 181 คณิตศาสตร์สำหรับเคมี

B01 : อ.ชนากานต์ จรเสถียร และอ.อัจฉริยะ วัธนวิสูตร

B02 : อ.อังคนา เกาะแก้ว

PYE386  Earth Science (2/2566)
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

PYE386 Earth Science (2/2566)

PY333 PHYSICS AND NANOTECHNOLOGY 2/2566
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

PY333 PHYSICS AND NANOTECHNOLOGY 2/2566

ทฤษฎีควอนตัมสำหรับโครงสร้างระดับนาโน หลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโครงสร้างระดับนาโน การสังเคราะห์โครงสร้างระดับนาโน สมบัติของโครงสร้างระดับนาโน การประยุกต์ใช้โครงสร้างระดับนาโน

PY105 PHYSICS FOR MEDICINE 2/2566
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

PY105 PHYSICS FOR MEDICINE 2/2566

แรง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ทอร์ก สภาพสมดุล แรงในร่างกายของมนุษย์ ความยืดหยุ่นของสาร สมบัติทางกายภาพของของไหล แรงตึงผิว แคพิลารี ความหนืด การไหลเวียนของเลือด ความร้อนและอุณหภูมิ การถ่ายโอนความร้อน การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ คลื่น เสียงและการได้ยิน เครื่องอัลตร้าซาวน์ ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสง ทัศนูปกรณ์ทางการแพทย์ ฟิสิกส์อะตอม รังสีเอกซ์ ซีทีสแกน เลเซอร์และการประยุกต์ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ปริมาณและหน่วยรังสี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ การสร้างภาพด้วยแมกเนติกเรโซแนนซ์

Faculty of Science

SCI302 B02 2/2566

SCI302 B02 2/2566

อ.ธันวา ธีระกาญจน์

CH325-SPECTROSCOPY OF ORGANIC COMPOUNDS (2-2566)
Faculty of Science
Preview Course
PY165 : Biomedical Physics
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

PY165 : Biomedical Physics

หน่วยและการวัด กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน แรงในร่างกาย การเคลื่อนที่แบบหมุนสภาพสมดุล ความยืดหยุ่นของโครงกระดูกและเนื้อเยี่อ ฟิสิกส์ของการหายใจ กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและกฎของเทอร์โมไดนามิกส์ คลื่น เสียง เครื่องอัลตราซาวด์ ไฟฟ้าและแม่เหล็กและการประยุกต์ใช้ทางชีวภาพ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสง ฟิสิกส์อะตอม รังสีเอกซ์ ซีทีสแกน เลเซอร์ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ นิวเคลียร์ แมกเนติกเรโซแนนซ์

CH223-ORGANIC CHEMISTRY FOR TEACHER I
Faculty of Science
Preview Course
PY331 Solid State Physics I (2/2566)
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

PY331 Solid State Physics I (2/2566)

โครงสร้างผลึก แลตทิซส่วนกลับ การสั่นของผลึก สมบัติเชิงความร้อน ทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระ แถบพลังงาน สารกึ่งตัวนำ สมบัติเชิงแสงของของแข็ง

PY434 Introduction to Corrosion
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

PY434 Introduction to Corrosion

หลักการพื้นฐานของการกัดกร่อน รูปแบบของการกัดกร่อน การกัดกร่อนของโลหะและโลหะผสม การป้องกันการกัดกร่อนแบบต่าง ๆ การเลือกใช้วัสดุและการออกแบบเพื่อป้องกันการกัดกร่อน

CP495 COMPUTER SCIENCE SEMINAR 2-2566
Faculty of Science
Preview Course
CP491 (2/66) SELECTED TOPICS IN COMPUTER SCIENCE II
Faculty of Science
Preview Course
DE231 DATA COMMUNICATIONS AND COMPUTER NETWORK 2-2023
Faculty of Science
Preview Course
CP432 COMPUTER SECURITY 2-2566
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

CP432 COMPUTER SECURITY 2-2566

ระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ การเข้ารหัสข้อมูล การรักษาความลับและป้องกันการถูกบิดเบือนของ ข้อมูล การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์สาย อาชญากรรม คอมพิวเตอร์และการป้องกัน

CP222 OPERATING SYSTEMS 2-2566
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

CP222 OPERATING SYSTEMS 2-2566

วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ หลักการพื้นฐาน โปรเซสและการจัดการโปรเซส การจัดการ หนวยความจำ การจัดการอุปกรณ= การจัดการแฟÄม ความปลอดภัยของระบบ

ST231 B01 Statistical Analysis for Geography (2/2566)
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

ST231 B01 Statistical Analysis for Geography (2/2566)

สถ231 สถิติวิเคราะห์สำหรับภูมิศาสตร์ ( B01 )

ผู้สอน :  อ.ดร.สุกัญญา อินทรภักดิ์ 

              อ.ดร.ชนากานต์ จรเสถียร


ST112 Principles of Statistics (2/2566)
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

ST112 Principles of Statistics (2/2566)

ST112 Principles of Statistics B01 

ผู้เรียน : SC13