Skip to main content

404 Courses 1 Categories

PY172 2_2566 - Mathematics for Physics
Faculty of Science
Preview Course
MA114 GENERAL MATHEMATICS 2566/2
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

MA114 GENERAL MATHEMATICS 2566/2

ผู้สอน : รศ.ดร.วรานุช แขมมณี


Faculty of Science

PY111 Basic Metrology for Physics (part3)

Basic metrology for physics

Faculty of Science

PY172 Mathematics for Physics ( อ. เฉลิมวัฒน์)

หลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ในเนื้อหา สมการเชิงอนุพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ข้อปัญหาค่า

ขอบ เวกเตอร์เชิงวิเคราะห์ชั้นสูง อนุกรม ผลการแปลงลาปลาซและฟูเรียร์

PYE102 2/66 AJ Jamaree
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

PYE102 2/66 AJ Jamaree

PY463 Theory of Solar cells 2/2566 AJ Jamaree
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

PY463 Theory of Solar cells 2/2566 AJ Jamaree

แสงอาทิตย์และหลักการทํางานของเซลล์แสงอาทิตย์ การวิเคราะห์สมบัติของเซลล์จากรอยต่อ พี-เอ็น เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอนผลึกเดี่ยว เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอื่นๆ ระบบการรวมแสง

PY168: BASIC PHYSICS AND APPLICATIONS IN TECHNOLOGY  (2/2566)
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

PY168: BASIC PHYSICS AND APPLICATIONS IN TECHNOLOGY (2/2566)

หลักการฟิสิกส์พื้นฐานในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกลศาสตร์ การวาดภาพดิจิทัล 3 มิติ เทคโนโลยีแขนกล ที่

เกี่ยวข้องกับแม่เหล็กไฟฟ้า แบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง การสื่อสาร ที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์อนุภาค เทคโนโลยีการแพทย์ ที่

เกี่ยวข้องกับกลศาสตร์ควอนตัม พลังงานสะอาด เครื่องจักรอนุภาค เซนเซอร์ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอวกาศ เทคโนโลยี

อัจฉริยะ ใช้แนวคิดทางฟิสิกส์เพื่อแก้ปัญหาในหัวข้อข้างต้น


PY111: Basic Metrology for Physics
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

PY111: Basic Metrology for Physics

หลักการทางมาตรวิทยาพื้นฐานในหัวขอ6 ปริมาณทางกายภาพระบบหนว=ยระบบของการวัดการวิเคราะหA และการแสดงผลการวัด ความไม=แนน= อนและรายการความไมแ= นน= อน มาตรฐานทางมาตรวิทยา และวัสดุอา6 งอิง การ เทียบมาตรฐานอุปกรณA และการสืบมาตรฐานการประจักษจA ริงของหนว= ย ประยุกตAใชค6 วามรู6ทางมาตรวิทยาพื้นฐาน กับการวัดทางฟMสิกสA


PY168 BASIC PHYSICS AND APPLICATIONS IN TECHNOLOGY
Faculty of Science
Preview Course
Mathematics 2 เทอม2/66
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

Mathematics 2 เทอม2/66

รายวิชา MA 112 เทอม 2 ปีการศึกษา 2566

Faculty of Science

PY462 Vacuum Physics and Technology

ฟิสิกส์สุญญากาศ และการนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

2_2566 MA311 Introduction to numerical analysis
Faculty of Science
Preview Course
PY601 Research Methodology in Physics 2/66
Faculty of Science
Preview Course
PYE207 2_2566
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

PYE207 2_2566

PY492 & PY498 (Physics Seminar) 2/2566
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

PY492 & PY498 (Physics Seminar) 2/2566

ทักษะในการพูด การฟัง และการนำเสนอบทความทางวิชาการที่เหมาะสมทางฟิสิกส์ โดยการให้สัมมนา และจัดทำรายงานประกอบ

PY224 (2/2566): Solid State Physics and Semiconductors
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

PY224 (2/2566): Solid State Physics and Semiconductors

ทฤษฎีและความรูทางผลึกศาสตร์หน่วยเซลล์ ผลึก สมมาตร ทิศทาง ระนาบ แลตทิซในผลึก และ แลตทิช ส่วนกลับ พันธะของผลึก การสั่นของผลึก ทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระ แถบพลังงาน สารกึ่งตัวนํา สมบัติเชิงความร้อน และเชิงแสง


PY223: Introduction to Materials Physics (2/2566)
Faculty of Science
Preview Course

Faculty of Science

PY223: Introduction to Materials Physics (2/2566)

หลักการและทฤษฎีความรู้ขั้นพื้นฐานทางฟิสิกส์วัสดุ โครงสร้างผลึก พันธะปฐมภูมิ
พันธะทุติยภูมิ แรงยึดเหนี่ยวแบบต่าง ๆ ความไม่สมบูรณ์ของผลึก บทนําวัสดุโลหะ
เซรามิก และ พอลิเมอร์ เทคนิคการ เตรียมวัสดุโลหะ เซรามิก และพอลิเมอร์ แผนภาพเฟส
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างที่มีผลต่อสมบัติเชิงความร้อน สมบัติเชิงแสง
สมบัติเชิงกล สมบัติเชิงไฟฟ้า และสมบัติเชิงแม่เหล็กของวัสดุ และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีฟิสิกส์วัสดุเบื้องต้น
พันธะทุติยภูมิ แรงยึดเหนี่ยวแบบต่าง ๆ ความไม่สมบูรณ์ของผลึก บทนําวัสดุโลหะ เซรามิก และ พอลิเมอร์ เทคนิคการ เตรียมวัสดุโลหะ เซรามิก และพอลิเมอร์ แผนภาพเฟส ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างที่มีผลต่อสมบัติเชิงความร้อน สมบัติเชิงแสง สมบัติเชิงกล สมบัติเชิงไฟฟ้า และสมบัติเชิงแม่เหล็กของวัสดุ และการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีฟิสิกส์วัสดุเบื้องต้น