มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งถูกกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมุ่งหวังให้มีจำนวนรายวิชาที่สอนผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น แต่ยังคงคุณภาพการสอนเช่นเดียวกับการสอนในชั้นเรียนปกติ ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่นิสิต ฝ่ายวิชาการโดยคณะกรรมการการจัดการเรียนรู้ออนไลน์จึงได้ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง “การสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ : SWU's Effective Online Teaching” เพื่อพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการสอนของตน รวมทั้งสามารถพัฒนาการสอนผ่านระบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่นิสิต
B1-B7 สมรรถนะหลักด้านการสอนผ่านระบบออนไลน์

B1-B7 สมรรถนะหลักด้านการสอนผ่านระบบออนไลน์

อาจารย์ มศว ทุกท่าน
สามารถเข้าสู่รายวิชานี้ได้โดยอัตโนมัติ
เมื่อล็อกอินเข้าระบบด้วยบัวศรีไอดีและคลิกที่รายวิชา

หลักการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ การผลิตสื่อการเรียนรู้ จนกระทั่งเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) 

A2 การผลิตสื่อเสียง หรือ podcast สำหรับการจัดการเรียนการสอน

A2 การผลิตสื่อเสียง หรือ podcast สำหรับการจัดการเรียนการสอน

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบในภายหลัง

A4 Apply advanced techniques of active learning to online classes

A4 Apply advanced techniques of active learning to online classes

(e.g. Jigsaw techniques, Gallery walk, PBL)

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบในภายหลัง