มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งถูกกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมุ่งหวังให้มีจำนวนรายวิชาที่สอนผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น แต่ยังคงคุณภาพการสอนเช่นเดียวกับการสอนในชั้นเรียนปกติ ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่นิสิต ฝ่ายวิชาการโดยคณะกรรมการการจัดการเรียนรู้ออนไลน์จึงได้ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง “การสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ : SWU's Effective Online Teaching” เพื่อพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการสอนของตน รวมทั้งสามารถพัฒนาการสอนผ่านระบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่นิสิต
B1-B7 สมรรถนะหลักด้านการสอนผ่านระบบออนไลน์ สำหรับศิษย์เก่า

B1-B7 สมรรถนะหลักด้านการสอนผ่านระบบออนไลน์ สำหรับศิษย์เก่า

สำหรับศิษย์เก่า มศว ที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ

21 มิถุนายน - 8 สิงหาคม 2564

B1-B7 สมรรถนะหลักด้านการสอนผ่านระบบออนไลน์

B1-B7 สมรรถนะหลักด้านการสอนผ่านระบบออนไลน์

อาจารย์ มศว ทุกท่าน
สามารถเข้าสู่รายวิชานี้ได้โดยอัตโนมัติ
เมื่อล็อกอินเข้าระบบด้วยบัวศรีไอดีและคลิกที่รายวิชา

รุ่นที่ 5 : 16 มิถุนายน - 1 สิงหาคม 2564


หลักการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ การผลิตสื่อการเรียนรู้ จนกระทั่งเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) 

A1 การผลิตสื่อวีดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ และแอพพลิเคชั่นสำหรับการตัดต่ออย่างง่าย

A1 การผลิตสื่อวีดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ และแอพพลิเคชั่นสำหรับการตัดต่ออย่างง่าย

เฉพาะ อาจารย์ มศว ที่ผ่านหลักสูตร B1-B7 รุ่น 1 และ 2 เท่านั้น
สามารถเข้าสู่รายวิชานี้ได้โดยอัตโนมัติ
เมื่อล็อกอินเข้าระบบด้วยบัวศรีไอดีและคลิกที่รายวิชา


1 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2564

เป็นรายวิชาที่สอนกระบวนการผลิตสื่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือเบื้อต้น ขั้นตอนการเตรียมเนื้อหาเขียนสคริปต์รู้จัดอุปกรณ์สำหรับผลิตวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือการ ถ่ายวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ การตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ สำหรับการเรียนการสอน