Announcement

รูปภาพของAdmin User
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
โดย Admin User - Tuesday, 20 August 2019, 11:07AM
 
แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
โดยข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสำรวจ จะนำมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป