Skip to main content

66 Courses

CHE312 Heat Transfer
Faculty of Engineering
Preview Course

Faculty of Engineering

CHE312 Heat Transfer

ทฤษฏีพื้นฐานและกลไกของปรากฏการณ์ที่มีการถ่ายเทความร้อนและการถ่ายเทความร้อนร่วมกับการถ่ายเทมวล กฎของฟูเรียร์ การนำความร้อนในสภาวะคงตัว สัมประสิทธิ์การนำความร้อน การออกแบบอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนชนิดต่างๆ ได้แก่ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องอบแห้ง การกลั่นตัวและการเดือด การพาความร้อนและการแผ่รังสีความร้อน


Faculty of Engineering

ME221 Mechanics of Materials_1-2563

Force and Stresses; Stresses and Strains relationship; Stresses in Beam, Shear Force and Bending Moment Diagrams; Deflection of Beams, Torsion; Bucking of Columns; Mohr’s and combined Stresses; Failure Criterion


CHE412 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
Faculty of Engineering
Preview Course

Faculty of Engineering

CHE412 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น งบการเงินและข้อมูลทางบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมเคมี การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ในการออกแบบ

โรงงานวิศวกรรมเคมี การประเมินทางเศรษฐศาสตร์เพื่อประกอบการตัดสินใจ การประเมินความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การเปรียบเทียบทางเลือกและการลงทุนในกระบวนการเคมี การประเมินผลตอบแทน


EE311 Power Electronics
Faculty of Engineering
Preview Course

Faculty of Engineering

EE311 Power Electronics

ความรู้พื้นฐานสําหรับอิเล็กทรอนิกส์กําลัง คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กําลัง ได้แก่ ไบโพล่าจังชันทรานซิสเตอร์กําลัง ไดโอดกําลัง เอสซีอาร์ จีทีโอ ไอจีบีที มอสเฟตกําลัง เป็นต้น อุปกรณ์แม่เหล็กสําหรับอิเล็กทรอนิกส์กําลัง คุณลักษณะของ วัสดุแม่เหล็ก แกนหม้อแปลงกําลัง แกนเฟอร์ไรต์ แกนผงเหล็ก วงจรเรียงกระแสเฟส เดี่ยวและสามเฟส วงจรแปลงผันไฟสลับเป็นไฟสลับเฟสเดี่ยวและสามเฟส  วงจรแปลง ผันไฟตรงเป็นไฟตรง อินเวอร์เตอร์เฟสเดี่ยวและสามเฟส แหล่งจายกําลังสวิตชิ่ง ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  มอเตอร์เหนี่ยวนํา  และซิงโครนัสมอเตอร์

EE 425 Electromagnetic Compatibility
Faculty of Engineering
Preview Course

Faculty of Engineering

EE 425 Electromagnetic Compatibility

หลักพื้นฐานของความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ปัญหาและปรากฏการณ์ของความเข้ากันได้ทาง แม่เหล็กไฟฟ้า วิธีการควบคุมความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า การออกแบบวงจรป้องกันสัญญาณรบกวน แม่เหล็กไฟฟ้าทางสายตัวนํา (EMI filter) หลักการและการออกแบบเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน แม่เหล็กไฟฟ้าทางอากาศ (Shielding) การออกแบบเพื่อความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า หลักการด้าน ความปลอดภัย หนทางสู่การผ่านข้อกําหนดความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า แนะนํามาตรฐานของความ เข้ากันได้ของแม่เหล็กไฟฟ้า มาตรฐานการคงทนต่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการยอมให้ปล่อยคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า การทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า หลักการจัดการด้านความเข้ากันได้ทาง แม่เหล็กไฟฟ้า

CHE281 Physical Chemistry Laboratory for Chemical Engineering
Faculty of Engineering
Preview Course

Faculty of Engineering

CHE281 Physical Chemistry Laboratory for Chemical Engineering

ฝึกฝนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานในห้องปฏิบัติการ เทคนิควิเคราะห์เบื้องต้น

การทดลองเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์ และจลนพลศาสตร์ การวัดค่าทางกายภาพของสาร ความหนืด ดัชนีหักเห การนำไฟฟ้า

ME260 : Fluid Mechanics
Faculty of Engineering
Preview Course

Faculty of Engineering

ME260 : Fluid Mechanics

คุณสมบัติของของไหล การกระจายความดันในของไหล ไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์ ไฮโดรลิคฟอร์สบนระนาบและผิวโค้ง แรงลอยตัว และสมดุล รูปแบบการไหล สมการการไหลแบบต่อเนื่อง  สมการการอนุรักษ์โมเมนตัม และพลังงานในการไหล การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง  การไหลแบบคงตัวและอัดตัวไม่ได้

Faculty of Engineering

Software Design and Development

1.       เข้าใจการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งองค์ประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ และการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล

2.       เข้าใจหลักการออกแบบและวิธีพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3.       เขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงทางคอมพิวเตอร์


ME214 Engineering Mechanics
Faculty of Engineering
Preview Course

Faculty of Engineering

ME214 Engineering Mechanics

บทนำเกี่ยวกับสถิตศาสตร์  ระบบแรงในสองมิติและสามมิติ การสมดุลในสองมิติและสามมิติ โครงสร้าง โครงและเครื่องจักร ศูนย์กลางมวล เซนทรอยด์ของเส้น พื้นที่ปริมาตร และวัตถุผสม ทฤษฎีแพพพัส ผลของแรงภายนอกและภายในต่อคาน สายเคเบิล ความเสียดทาน ชนิดของความเสียดทาน การนำเอาความเสียดทานไปใช้ในเครื่องจักร เช่น ลิ่ม สกรู แบริ่ง เป็นต้น งานเสมือน โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่

Faculty of Engineering

EE170 Computer Programming

            ความรู้สึกเข้าใจการใช้งานคอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์การใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลการออกแบบและวิธีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง

Faculty of Engineering

EE270 Engineering Electronics

           อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ กราฟคุณสมบัติทางกระแส-แรงดัน และความถี่ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์และออกแบบของวงจรไอโอด การวิเคราะห์และออกแบบของวงจรทรานซิสเตอร์แบบบีเจที และแบบมอส วงจรขยายโอเปอร์เรชันนอล และการประยุกต์ใช้งาน

Faculty of Engineering

EE371 Electronics Communication

Faculty of Engineering

EE281 Digital and Microcontroller

Faculty of Engineering

EE212 Electrical Instruments and Measurements (B02)

หน่วยวัดและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า การจำแนกประเภทและคุณสมบัติของเครื่องวัด การวิเคราะห์ผลของการวัด การวัดแรงดันและกระแสของไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับโดยใช้เครื่องวัดดิจิตอลและอนาลอก การวัดค่ากำลัง ค่าตัวประกอบกำลัง และค่ากำลังงาน การวัดค่าความต้านมาน ค่าเหนี่ยงนำและตัวเก็บประจุ การวัดความถี่ คาบเวลาต่อช่วงการวัด สัญญาณรบกวนและทรานสดิวเซอร์

Faculty of Engineering

EE212 Electrical Instruments and Measurements

หน่วยวัดและมาตรฐานของการวัดทางไฟฟ้า การจำแนกประเภทและคุณสมบัติของเครื่องวัด การวิเคราะห์ผลของการวัด การวัดแรงดันและกระแสของไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับโดยใช้เครื่องวัดแบบดิจิตอลและอนาลอก  การวัดค่ากำลัง ค่าตัวประกอบกำลัง  และค่ากำลังงาน  การวัดค่าความต้านทาน ค่าตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุ  การวัดค่าความถี่ คาบเวลา ต่อช่วงเวลาในการวัด สัญญาณรบกวนและทรานสดิวเซอร์

Faculty of Engineering

EE350 Programmable Logic Controller

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการควบคุมแบบลำดับ อุปกรณ์ตรวจจับ การเขียนรีเลย์ไดอะแกรม และแลดเดอร์ไดอะแกรม โครงสร้างของเครื่องควบคุมแบบลำดับที่โปรแกรมได้ การควบคุมเครื่องจักร หรือกระบวนการด้วยเครื่องควบคุมเพียงเครื่องเดียว การควบคุมแบบโครงข่ายด้วยเครื่องควบคุมหลายๆ เครื่อง การควบคุมระยะไกลด้วยระบบรีโมท การเลือกเครื่องควบคุมและอุปกรณ์สมทบให้เหมาะสมกับงานปฎิบัติเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมควบคุม ทั้งพื้นฐานและการประยุกต์ใช้งาน การฝึกเขียนโปรแกรมควบคุมกระบวนการ หรือเครื่องจักรกล