Announcement

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

 
Picture of Admin User
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
by Admin User - Monday, 5 February 2018, 9:12 AM
 

แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

โดยข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสำรวจ จะนำมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

คลิกเพื่อตอบแบบสำรวจ