Announcement

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

 
Picture of Admin User
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
by Admin User - Tuesday, 20 August 2019, 11:07 AM
 
แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
โดยข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสำรวจ จะนำมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป